Folkepension

Folkepension skal sikre, at ældre, der forlader arbejdslivet, har et indtægtsgrundlag. Du har ret til folkepension, fra du er fyldt 65 år, hvis du er født den 31. december 1953 eller tidligere. For personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, stiger alderen for folkepension.

 

Gradvis stigning i alderen for folkepension

Født 01.01.1954 - 30.06.1954 65,5 år
Født 01.07.1954 - 31.12.1954 66 år
Født 01.01.1955 - 30.06.1955 66,5 år
Født 01.07.1955 – 31.12.1962 67 år
Født 01.01.63 eller senere 68 år

For at få fuld folkepension skal du have boet i Danmark i 40 år, efter du er fyldt 15 år. Har du boet i Danmark kortere tid end de 40 år, nedsættes pensionen forholdsmæssigt.

 

Hvor stor er folkepensionen?
Folkepensionen er skattepligtig. Den består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende. I 2016 er beløbene:

Folkepension Grundbeløb Pensionstillæg i alt
Reelt enlig 72.756 kr. 76.788 kr. 149.544 kr.
Gifte/samlevende
72.756 kr.
37.632 kr. 110.388 kr.
Skattepligtig Ja Ja
Indtægtsreguleres  Nej* Ja

Hvordan beregnes grundbeløbet?
Grundbeløbet nedsættes med 30 procent, hvis du har indtægter ved personligt arbejde, der overstiger 310.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag om året. Personligt arbejde er både lønindtægt og indtægt fra selvstændig virksomhed, men det er også f.eks. mødediæter og honorarer. Hvis du tjener mere end 546.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag om året, falder grundbeløbet helt bort, uanset om du er gift eller enlig.

Hvordan beregnes pensionstillægget?

Pensionstillægget er indtægtsreguleret og justeres både i forhold til dine egne indtægter, såvel som din ægtefælle/samlevers indtægter. Samlevende er ligestillede med gifte ved indtægtsregulering af pensionstillæg, helbredstillæg og varmetillæg. Det gælder dog kun for samlevende, hvor begge er blevet pensioneret, eller hvor samlivet er etableret efter 1. marts 1999. I andre tilfælde sker beregningen med fradragsbeløbet for enlige.

Indtægtsregulering Indtægts-
grænse
Bortfalds-
grænse
Pensionstillæg
Enlig 68.400 181.600
Reelt enlige 68.400 310.600
Gifte/samlevende 137.300
254.900
Samgifte 137.300 372.500

Hvis din ægtefælle/samlever ikke modtager pension, fratrækker man halvdelen af din ægtefælles/samlevers indtægt op til 214.100 kr. (dvs. højst 107.050 kr.), inden pensionstillægget beregnes.

Folkepensionister i arbejde

For de folkepensionister, der arbejder, ses der bort fra 60.000 kr. af arbejdsindtægten i et kalenderår, før indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg gøres op.


Opsat folkepension
Folkepensionister, der arbejder min. 750 timer om året, kan udsætte udbetaling af folkepensionen til et senere tidspunkt mod et livsvarigt tillæg til den beregnede pension. Tillægget beregnes som forholdet mellem det antal måneder, man har opsat pensionen, og den statistisk beregnede gennemsnitlige middellevetid på ophørstidspunktet. Folkepensionen kan opsættes i indtil to perioder, og højst 10 år i alt.


Varmetillæg, helbredstillæg og ældrecheck
Du kan få varmetillæg, helbredstillæg eller ældrecheck, hvis du har en personlig tillægsprocent mellem 1 og 100 procent. Den personlige tillægsprocent beregnes efter din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst.
Som enlig må du have en årlig indtægt ud over pensionen på 19.700 kr. Som gift eller samlevende er grænsen 39.000 kr. for stadig at få fuldt personligt tillæg. For hver 487 kr. som enlige, og for hver 983 kr. som gifte eller samlevende tjener ud over indtægtsgrænsen, trækkes et procentpoint fra tillægget.

Indtægtsregulering Indtægts-
grænse
Bortfalds-
grænse
Personlige tillægsprocent
Enlig 19.700 68.400
Gifte/samlevende
39.000
137.300

 

Helbredstillæg
Hvis du har en personlig tillægsprocent mellem 1 og 100 procent, og hvis din likvide formue ikke overstiger 82.600 kr., kan du få tilskud til udgifter på tilskudsberettigede ydelser efter sygesikringsloven. Det gælder f.eks. medicin og fysioterapi. Desuden kan du få hjælp til tandproteser, briller eller fodbehandling.
 
Varmetillæg
Varmetillæg beregnes ud fra din personlige tillægsprocent, hvorimod formue er uden betydning. Der er en minimumsgrænse for, hvor lille en årlig varmeudgift, du kan få tillæg til. For enlige er grænsen 4.900 kr., og for gifte eller samlevende er grænsen 7.350 kr.
 
Ældrecheck
Hvis din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers likvide formue ikke overstiger 82.600 kr., kan du få en ældrecheck på højst 16.600 kr. før skat. Ældrechecken beregnes ud fra din personlige tillægsprocent.
 
Personlig tillæg
Er dine økonomiske forhold særligt vanskelige, kan du søge personlige tillæg. Når kommunen beregner tillægget, ser de både på dine formue- og indtægtsforhold. Kommunen skal altid foretage en individuel, konkret vurdering af behovet.

Kom videre

Har du brug for mere information?
Det får du i dokumentet 'Pension og offentlige ydelser'.

 Download dokument (pdf 62 kb)
Sammenlign pensionsopsparinger
Få en oversigt over pensionstyper og find den løsning, der opfylder dine behov.

Sammenlign pensionsopsparinger
Kontakt
70 123 456

Find hjælp


KundeprogramÅbningstider Kortspærring Teknisk support Sikkerhed
Kundeservice

Chat med os


Kundeservice Teknisk Support

Kontakt os


Ring til os Skriv til os Bliv kunde Ris og ros

Book møde

Find os


Søg efter filialer og pengeautomater.
Søg