Disclaimer

Introduktion

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af dette website og tilhørende undersites (’sitet’) samt alt materiale på sitet er kun tilladt på nedenstående vilkår.

Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande. 

Identifikation

Danske Bank A/S er en europæisk autoriseret institution i henhold til direktivet om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (Banking Consolidation Directive 2000). Selskabet er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark samt af det britiske finanstilsyn (The Financial Services Authority), for så vidt angår anvist investeringsforretning i Storbritannien.

Begrænsning

Indholdet på sitet kan alene tilgås af, udsendes eller videreformidles til en person bosiddende i Storbritannien, hvis denne person er "investeringsekspert", som beskrevet i Artikel 19 i the Financial Services & Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2001. Enhver information eller holdninger publiceret på dette site er ikke beregnet til videreformidling til eller til brug for personer, hvor sådan videreformidling eller brug ikke er lovlig, og i særdeleshed ikke på videreformidling til eller brug for amerikanske statsborgere (“US Person”) som defineret i United States Securities Act af 1933 med ændringer og United States Securities Exchange Act af 1934 med ændringer. Oplysninger på sitet er alene beregnet på personer, som i kraft af deres erhverv beskæftiger sig med investering, og ikke på private investorer i Storbritannien og Nordirland.

Ikke et tilbud om køb eller salg af finansielle instrumenter

Oplysninger på sitet er alene til orientering. Oplysningerne kan ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at give tilbud om salg eller udstedelse af køb af Danske Bank-koncernens produkter og ydelser.

Danske Bank-koncernen har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. Danske Bank-koncernen er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.

Oplysningerne på sitet er publiceret af Danske Bank-koncernen på baggrund af oplysninger modtaget fra kilder, der anses for troværdige, men oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet. Oplysninger, beregninger, vurderinger og estimater angivet på sitet kan ikke betragtes som investeringsanbefalinger eller opfordring til at investere. De nævnte oplysninger mv. kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter i forbindelse med konkrete investeringer. Danske Bank-koncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders dispositioner - eller mangel på samme - på baggrund af ovennævnte oplysninger. En kunde er altid selv ansvarlig for den økonomiske konsekvens af sine investeringer. Hverken afkastberegninger eller historiske børs- og investeringsdata er udtryk for nogen garanti for fremtidige resultater. Investorer skal være opmærksomme på, at udenlandsk lovgivning og kompensationsregler varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion. Læsere bør ikke forlade sig alene på materialet på dette site og bør søge uafhængig rådgivning, når som helst der er behov herfor.

Oplysning om interesser

Danske Bank A/S, bankens tilknyttede selskaber og dens bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere kan – i det omfang loven tillader det – besidde en position eller på anden måde have en interesse i (herunder købe eller sælge til sine kunder med sig selv som modpart) transaktioner og/eller investeringer (herunder derivater), som er

nævnt på dette site. Danske Bank-koncernens analytikere må ikke investere i værdipapirer, der relaterer sig til deres eget analyseområde. Danske Bank A/S eller et af bankens tilknyttede selskaber kan yde eller kan have ydet omfattende rådgivning eller investeringsydelser (herunder handlet som tegningsgarant, rådgiver eller udlåner) for en hvilken som helst udsteder, som er nævnt på dette site. Ansatte i Danske Bank er omfattet af Danske Banks regler for medarbejderes personlige investeringer, herunder bl.a. forhåndsgodkendelse af Compliance af alle personlige investeringer i aktier, kreditobligationer og derivater.

Kursoplysninger

Kurser, satser, og beløbsangivelser, der publiceres på sitet, er alene til orientering og er indikative, medmindre andet er angivet. Sådanne kurser, satser og beløbsangivelser er ikke nødvendigvis de samme som ville gælde for nye transaktioner eller eksisterende positioner. Brugere skal altid kontrollere gældende kurser, satser og beløbsangivelser, før en transaktion gennemføres.

Hjemmesider, hvortil dette site linker  

Sitet giver adgang til andre sites i Danske Bank-koncernen, som er underlagt egne vilkår for brug. Disse vilkår findes på det enkelte site. Sitet kan også give adgang til tredjemands website via relevant links eller tilbyde eller præsentere produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. Danske Bank-koncernen har ikke gennemgået og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af websites, der er ejet af andre end Danske Bank-koncernen, herunder produkter og serviceydelser udbudt af andre end Danske Bank-koncernen.

Ingen garanti

Danske Bank-koncernen er af den opfattelse, at sitet ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende sitet. Danske Bank-koncernen påtager sig intet ansvar for 

tab som følge af brug af sitet. Danske Bank-koncernen påtager sig heller ikke noget ansvar for sitets tilgængelighed. Hverken Danske Bank-koncernen eller dens ledelse eller ansatte påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør sitet tilgængeligt.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Danske Bank-koncernen er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. Danske Bank-koncernen og dens enheder forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af dette site må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke.

Gå tilbage til startsiden