2019 var et stærkt år for emerging markets-obligationer i hård valuta. Globalt set gav aktivklassen et afkast på mere end 11 pct.*, og det var især drevet af faldende renter og en indsnævring af kreditspændet – dvs. at merrenten på obligationerne blev reduceret i forhold til blandt andet amerikanske statsobligationer med kursgevinster til følge for investorerne.

”Indsnævringen af kreditspændene kan især tilskrives investorers jagt på obligationer med højere afkastpotentiale i det nuværende lavrentemiljø,” fortæller senior porteføljemanager Jacob Ellinge Nielsen. Han er co-manager for fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer, som investerer i emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta og i 2019 leverede et højere afkast end markedet generelt.

Vi har bedt ham give sin vurdering af udsigterne for aktivklassen i 2020 her knap en måneds tid inde i det nye år:

”Generelt er der flere centrale faktorer, der peger den rigtige vej for emerging markets-obligationer i år,” siger Jacob Ellinge Nielsen og uddyber:

”Først og fremmest forventer vi, at den globale vækst i 2020 vil blive en anelse højere end i 2019, og det er vigtigt, da emerging markets-obligationer generelt er følsomme over for udviklingen i væksten,” fortæller han.

Emerging markets driver væksten i 2020

Danske Bank forventer godt nok en vækstnedgang i udviklede markeder som USA og Europa i år, men forventningen er samtidig, at det vil blive mere end opvejet af et løft i væksten i mange emerging markets – anført af store økonomier som Rusland og Tyrkiet samt Latinamerika med Brasilien og Mexico i spidsen.

”Det vil være med til at understøtte aktivklassen, og samtidig har øget handel imellem emerging markets-landene reduceret deres afhængighed af amerikansk økonomi,” siger senior porteføljemanageren.

En anden positiv faktor er centralbankerne, som i 2019 sænkede renterne over en bred kam – også i en lang række emerging markets.

”Og vi forventer, at centralbankerne vil fastholde den lempelige pengepolitik i 2020 – blandt andet fordi inflationen er begrænset. Det understøtter yderligere økonomierne og obligationerne i emerging markets,” fortæller Jacob Ellinge Nielsen.

Væsentlige risikofaktorer

Andre positive faktorer er ifølge Jacob Ellinge Nielsen udsigten til et mindre løft i kreditkvaliteten for en række emerging markets i takt med den stigende vækst samt de fortsat lave eller negative renter i mange udviklede markeder, som kan give en fortsat tilstrømning af ny kapital til emerging markets-obligationer.

Til gengæld vil handelskrigen mellem USA og Kina stadig være en væsentlig risikofaktor. Godt nok har de to lande for nylig underskrevet en delaftale, men der er stadig lang vej igen til en endelig bilæggelse af konflikten.

”Men vi befinder os i et valgår i USA, hvor Donald Trump nok vil have fokus på at holde de amerikanske vælgere økonomisk trygge. Derfor forventer vi som udgangspunkt ingen yderligere eskalering af handelskrigen. En anden og helt aktuel usikkerhedsfaktor er den nye coronavirus, som især i Asien kan få en negativ effekt på den økonomiske aktivitet,” siger Jacob Ellinge Nielsen.

Forsigtige optimister

Selv om det samlede billede ifølge senior porteføljemanageren tegner positivt for emerging markets-obligationer i hård valuta, forventer han ikke umiddelbart en gentagelse af de høje afkast i 2019.

”Der er allerede priset meget optimisme ind i obligationerne, så derfor vil jeg betegne os som forsigtige optimister i forhold til afkastpotentialet i år,” siger han.

Emerging markets-obligationer udgør en vigtig komponent i porteføljeløsningerne i Danske Bank, da de bidrager til at øge risikospredningen og løfte det forventede risikojusterede afkast. Aktuelt har vi en overvægt af emerging markets-obligationer i hård valuta i vores porteføljer – dvs. en større andel end vi forventer at have på lang sigt.

*Data for indekset JP Morgan EMBI Global Diversified hedged til DKK. De seneste 5 år har indekset givet følgende afkast: 2015: 0,24%, 2016: 8,27%, 2017: 8,08%, 2018: -7,18%, 2019: 11,39%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.

FOND MED FOKUS PÅ EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER

  • Jacob Ellinge Nielsen er co-manager for fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer, der investerer i emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som dollar og euro.
  • Hovedparten af investeringerne er i statsobligationer.
  • Samlet set drejer det sig om obligationer fra over 75 lande.
  • Aktuelt er obligationer fra lande som Ecuador, Rumænien, Mongoliet, Elfenbenskysten og Costa Rica blandt de vigtigste positioner i porteføljen.
  • Fonden er aktivt forvaltet.
  • Valutarisici er afdækket.
  • Læs mere om fonden her.

To typer obligationer med hver deres risici

Emerging markets-obligationer kan både være udstedt i lokal valuta og hård valuta, og set med investorøjne er der markant forskel:

Ved obligationer i hård valuta er valutarisikoen begrænset, da investorer får deres betalinger i hårde valutaer som dollar eller euro, der yderligere relativt billigt kan valutaafdækkes i forhold til fx danske kroner. Til gengæld er der en kreditrisiko i forhold til, om landene kan opfylde deres betalingsforpligtelser

Ved obligationer i lokal valuta er der i princippet ingen kreditrisiko, da landene altid kan udstede flere penge i deres egen valuta til at betale deres gæld. Til gengæld påtager investorer sig en væsentlig valutarisiko, hvor faldende lokale valutakurser kan udhule afkastet for internationale investorer og i værste fald give store tab.

Obligationerne i lokal valuta betragtes normalt som de mest risikofyldte på grund af stor volatilitet i valutakurserne.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.