Kort fortalt

  • De forskellige metoder til at vurdere værdiansættelsen på aktier.
  • Kursfaldene i år har ikke gjort aktier til et røverkøb.
  • Værdiansættelsen ser dog mere rimelig ud nu end ved årets start.
  • Du skal også kigge på andre faktorer som investor.


Er aktierne blevet billige efter kursfaldene i 2022? Der findes ikke noget nemt svar på det spørgsmål. Der findes en række forskellige metoder til at vurdere, om aktier er billige eller dyre, og lige nu giver de ikke noget entydigt svar.

Den ”rigtige” værdiansættelse for en aktie er nutidsværdien af den forventede fremtidige indtjening i den underliggende virksomhed. Den afhænger så igen af renteudviklingen, markedsvæksten osv. Vi kender altså ikke den ”rigtige” pris, og derfor er det svært at sige entydigt, hvornår en aktie er billig. Der findes dog en række værktøjer til at sammenligne forskellige aktier og aktieklasser og vurdere, om de er billige. Her er nogle af de mest anvendte metoder:

P/E:
Prisen for den fremtidige indtjening
Den mest kendte metode til at vurdere, om en aktie er billig, er at se på P/E, som står for price/earnings – på dansk pris/indtjening. Her ser man altså på aktiekursen i forhold til indtjeningen pr. aktie, altså hvor meget du som investor skal betale for en krones indtjening i den pågældende virksomhed. Normalt anvendes den forventede indtjening i de kommende 12 måneder.

Ved at sammenligne P/E for et aktiemarked med sit historiske niveau og med andre aktiemarkeder, kan man sige noget om, hvorvidt det er billigt. Det amerikanske MSCI-indeks havde en P/E på 16,3 20. juni i år, hvilket kan synes billigt, da den er faldet fra 22,4 ved årsskiftet. Men målt på P/E er amerikanske aktier stadig dyrere end deres historiske gennemsnit på 15,5 de seneste 25 år. Europæiske aktier har en P/E på 11,6, hvilket er noget lavere end de seneste 25 års gennemsnit på 14,0, så ud fra P/E kan man godt sige, at europæiske aktier er blevet lidt billige.

En svaghed ved P/E er, at der ikke tages højde for renten. Når renten stiger, så vil investorerne betale mindre for fremtidig indtjening, og ”fair” P/E bliver lavere. Den ”rigtige” pris for aktier i dag er altså lavere, end den var ved årsskiftet. En anden svaghed ved P/E er, at analytikernes vurdering af de kommende 12 måneders indtjening er altafgørende. Hvis deres vurdering af E er for høj, så kommer P/E til at se for lav ud. Hvis global økonomi er på vej ind i en recession, så kan E blive nedjusteret, og aktierne kan blive dyrere målt på P/E uden at være steget i kurs. Historisk har der været en tendens til, at analytikernes forventninger til indtjeningen har været for positiv, og at forventningerne svinger mindre end den faktiske indtjening.

Inflationen har også betydning for værdiansættelsen. Historisk har P/E været under 15, når inflationen er over 7 pct. Vi skal altså tro på, at inflationen kommer ned igen (det gør vi). Ellers er aktier for dyre.
Aktier er siden årets start gået fra generelt at se noget dyre ud til at være lidt dyre, fair eller lidt billige, alt efter hvilken metode der anvendes. 
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 
Historisk P/E:
Prisen for historisk indtjening
P/E kan også beregnes baseret på historisk indtjening – normalt de seneste 12 måneder. Så tager værdiansættelsen udgangspunkt i, hvad virksomheden har præsteret, og ikke hvad den forventes at levere. Derved tages udgangspunkt i faktiske tal i stedet for forventninger, men til gengæld er det så bagudskuende. Det er mest populært at bruge fremtidig indtjening. Baseret på historisk P/E ser aktier stadig lidt dyre ud.

Her skal du også være opmærksom

Det er selvfølgelig en forsimpling kun at se på forventet indtjening de kommende 12 måneder, da investorer jo også interesserer sig for indtjeningen ud over de 12 måneder. Derfor er P/E fx højere for vækstaktier end for valueaktier, da en større del af vækstaktiernes indtjening ligger mere end 12 måneder ude i fremtiden.

Derfor skal man også passe på med at sammenligne P/E på tværs af regioner og sektorer. Europa er næsten altid billigere end USA fordi der er færre vækstaktier i Europa end i de amerikanske indeks. Ligeledes har IT-sektoren med mange vækstaktier normalt et langt højere P/E end finanssektoren, hvor der er mange valueaktier. I år er P/E faldet mest for vækstaktier, da de stigende renter har reduceret nutidsværdien af indtjening, der ligger langt ude i fremtiden.

Du bør aldrig købe aktier, bare fordi de ser billige ud på P/E. Der er ofte gode grunde til at de ser billige ud.
Shiller P/E (cyklisk justeret P/E):
Filtrerer kortsigtet støj fra
Shiller P/E ser på aktiekursen i forhold til de seneste 10 års gennemsnitlige indtjening (inflationsjusteret). Formålet er at filtrere støj bort og se på virksomhedernes langsigtede indtjeningsevne. Det kan bruges til at sige noget om, hvorvidt aktier generelt er dyre (eller billige), men til vurdering af enkeltvirksomheder bør man også se på den aktuelle udvikling. Det kan også blive misvisende at se på 10 år, da der ikke tages højde for længden af konjunkturcykler. Ifølge Shiller P/E er amerikanske aktier stadig dyre.

LÆS OGSÅ: Vi er nu i bear market – bliver det værre endnu? 

Market cap/BNP:
Warren Buffets formel
Den såkaldte Buffet-indikator sætter markedsværdien (market cap) af alle børsnoterede aktier i forhold til bruttonationalproduktet (BNP). I 2001 sagde den amerikanske investor Warren Buffet, at det nok var det bedste mål for, hvor værdiansættelsen er på et givent tidspunkt. Hvis han har ret, så er amerikanske aktier stadig dyre med en total market cap/BNP på 162 pct., hvilket er højere end under dot.com-boblen. Men finansiel udvikling, globalisering osv. taler dog også for, at market cap/BNP kan vokse over tid.

Equity Risk Premium (ERP):
Din risikopræmie som investor
Denne metode til at vurdere, om aktier er billige, tager udgangspunkt i den risikopræmie, man får som aktieinvestor. I den simple version givet ved forskellen mellem det forventede afkast på aktier og den risikofri rente, hvor det forventede afkast på aktier beregnes som virksomhedens indtjening pr. investeret krone (E/P). Hvis risikopræmien er lav, så er aktier dyre, og omvendt. Vores modelbaserede ERP-beregning indikerer, at risikopræmien på amerikanske aktier er lidt højere end ”fair value” og dermed, at amerikanske aktier er lidt billige, mens europæiske aktier er fair prissat. Resultatet afhænger selvsagt af, hvilke forventninger til den fremtidige indtjening, der anvendes. Hvis der fx tages udgangspunkt i mindre optimistiske forventninger til de amerikanske virksomheders indtjening, så ser de ikke længere billige ud.

KONKLUSION: Utvetydigt billede – men gå ikke bare efter at købe billigt
Vores foretrukne værktøjer til at vurdere, om aktiemarkedet er billigt eller dyrt, er prisen for den fremtidige indtjening (P/E) og risikopræmien (ERP). Det skal så holdes op imod vores forventninger til kommende nøgletal, markedsstemningen osv.

Når vi ser på disse samt de øvrige mål for, om aktier er billige eller dyre, er der desværre ikke noget entydigt svar. Aktier er siden årets start gået fra generelt at se noget dyre ud til at være lidt dyre, fair eller lidt billige, alt efter hvilken metode der anvendes. Men i samme periode er renten steget betydeligt og vækstudsigterne forringet, hvilket taler for, at aktier også skal være billigere. Der er i øjeblikket heller ikke et entydigt svar på, om det er europæiske eller amerikanske aktier, der er billigst.

På kort sigt er usikkerheden stor, og det kan bestemt ikke udelukkes, at aktiemarkederne kommer længere ned i løbet af sommeren. Som investor skal du heller ikke bare gå efter at købe billigt. Det er vigtigt også at holde øje med, hvad du køber. Indtil videre anbefaler vi en lidt forsigtig tilgang til aktiemarkedet med fokus på kvalitet og defensive sektorer.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder