Chefstrateg Frank Øland og hans team af strateger giver løbende investeringsanbefalinger inden for fire områder. Anbefalingerne er sammenfattet i vores såkaldte rådgivningsporteføljer, og for hvert område har vi bedt ham opridse udviklingen i det forgangne år. Det er naturligt nok ikke alle anbefalinger, der ramte plet, men samlet set tegner der sig et billede af et år, som Frank Øland er godt tilfreds med.

LÆS OGSÅ: Hvordan bliver vores investeringsstrategi til?

På alle fire områder havde anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer i 2021 en positiv effekt på afkastet i forhold til deres benchmark. Det er selvfølgelig ingen garanti for, at det også vil være tilfældet fremover, hvor de potentielt også kan have en negativ effekt på afkastet.

1. Vægtning mellem aktier og obligationer:
Overvægt i aktier bar frugt
SÅDAN GIK DET I 2021: De første 11 måneder af året anbefalede vi investorer at overvægte aktier – dvs. vi anbefalede investorer at have en højere andel af aktier i deres portefølje, end de forventer at have på lang sigt. Da globale aktier oplevede store stigninger i det forgangne år, var det en god anbefaling.

Stigningen i aktiekurserne var generelt drevet af stigende indtjening som følge af høj økonomisk aktivitet og ikke af en øget værdiansættelse. Målt på P/E – dvs. den pris, investorer betaler for en krones indtjening i selskaberne – havde globale aktier faktisk en lidt lavere værdiansættelse ved udgangen af 2021 end ved indgangen til året.

I slutningen af november fjernede vi anbefalingen om at overvægte aktier – blandt andet på grund af en forhøjet usikkerhed knyttet til renteudviklingen og den mere smitsomme coronavariant Omikron. Aktiemarkederne blev også væsentligt mere volatile i december, men endte dog måneden med en stigning, da der kom mere vished om pengepolitikken, og data pegede på, at Omikron er mildere end tidligere varianter.

Samlet set leverede vores 5 pct. overvægt i globale aktier i årets første 11 måneder et merafkast til porteføljen på 1,1 pct.-point.
AKTUEL ANBEFALING: Vi anbefaler en neutral vægt i aktier og obligationer.
2. Vægtning mellem aktieregioner:
Bidrog samlet set positivt
SÅDAN GIK DET I 2021: Det blev et år med meget store regionale forskelle. Mens amerikanske og danske aktier klarede sig fremragende stærkt efterfulgt af europæiske aktier, så var udviklingen mere beskeden for japanske aktier og skuffende for emerging markets. Og selv om vi ikke ramte plet med alt, bidrog vores anbefalinger samlet set positivt til afkastet.

Vores bedste regionale anbefaling var at have japanske aktier på undervægt hele året. Reformhåb løftede japanske aktier lidt i sensommeren, men de faldt hurtigt tilbage, og svækkelse af den japanske yen udhulede afkastet målt i danske kroner. Modsat kostede det lidt, at vi anbefalede en overvægt i emerging markets i starten af året, men i efteråret havde vi emerging markets på undervægt, hvilket var en god anbefaling, da usikkerhed om de økonomiske udsigter i Kina og den politiske regulering af blandt andet kinesiske teknologi- og ejendomsselskaber trak ned.

Siden slutningen af august har vi anbefalet at overvægte amerikanske aktier, hvilket også har været en god anbefaling. I forsommeren blev vi mere positive på udsigterne for europæisk økonomi og europæiske aktier, hvilket var fint hen over sommeren, men desværre kostede lidt i løbet af efteråret. Udsigterne til nye restriktioner og lavere vækst medførte, at vi i slutningen af november fjernede vores anbefaling om at overvægte europæiske aktier.

Samlet set leverede vores regionale anbefalinger et merafkast til porteføljen på 0,9 pct.-point.
AKTUEL ANBEFALING: Vi anbefaler overvægt i amerikanske aktier og undervægt i japanske aktier.
3. Vægtning mellem aktiesektorer:
Ramte godt med undervægte
SÅDAN GIK DET I 2021: Vores sektoranbefalinger bidrog også positivt til afkastet. Vores bedste anbefalinger var at undervægte sektorerne forsyning og stabilt forbrug. Det er udpræget defensive sektorer, der normalt klarer sig relativt dårligt under et konjunkturopsving, og det var også tilfældet sidste år. Til gengæld trak vores anbefaling om at overvægte sektoren kommunikationsservice lidt ned, da sektoren har klaret sig dårligt i den sidste del af 2021. Her dominerede fokus på regulering investorernes appetit på sektoren.

Vi laver vores sektoranbefalinger som over-/undervægte på 2 pct. af aktieporteføljen. De forholdsvis små ændringer betyder også, at den målte effekt på det samlede afkast er forholdsvis beskeden. Vores sektoranbefalinger bidrog sidste år med 0,2 pct.-point. i merafkast.

Energisektoren gav i øvrigt det højeste afkast i 2021, efterfulgt af IT og finans. Energisektoren blev løftet af stigende energipriser og en voksende bekymring for en egentlig energikrise.
AKTUEL ANBEFALING: Vi anbefaler overvægt i finans og kommunikationsservice og undervægt i stabilt forbrug og råvarer.
4. Vægtning mellem obligationstyper:
Et beskedent merafkast
SÅDAN GIK DET I 2021: Vores anbefalinger til, hvordan du skal investere i obligationsuniverset, gav et lille positivt bidrag til afkastet. Obligationsmarkedet var præget af forholdsvist store bevægelser i de lange renter som fx 10-årige tyske og amerikanske statsobligationer, der dog begge endte 2021 højere end ved årets begyndelse. Det var også vores forventning. Højere renter er ensbetydende med faldende obligationskurser, og vi anbefalede gennem hele 2021 at undervægte statsobligationer på grund af de lave renter og udsigten til kurstab som følge af rentestigninger.

Det var dog især vores anbefaling om at overvægte investment grade-virksomhedsobligationer, der bidrog positivt til afkastet i 2021, som følge af en indsnævring af rentespændet til statsobligationer. Ligeledes bidrag det til afkastet, at vi en del af året anbefalede at overvægte high yield-virksomhedsobligationer, men til gengæld tabte vi lidt på at anbefale en overvægt af emerging markets-obligationer i starten af året.

Samlet set gav vores obligationsanbefalingerne et lille positivt bidrag til afkastet på 0,1 pct.-point. Det hører dog med til historien, at 2021 ikke var et godt år for obligationer, så selv om vores anbefalede obligationsportefølje klarede sig lidt bedre end benchmark, var det absolutte afkast fra obligationer negativt.
AKTUEL ANBEFALING: Vi anbefaler overvægt i investment grade-virksomhedsobligationer og undervægt i statsobligationer.  
HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder