2018 er startet, hvor 2017 sluttede – i et rally på de finansielle markeder. Aktierne er fortsat op, og renterne er steget på tværs af de udviklede økonomier på baggrund af en række nøgletal, der har bekræftet det stærke vækstmomentum i global økonomi.

Men hvilken vej skal renterne herfra? Svaret på det spørgsmål har stor betydning for investorer med obligationer i porteføljen, og Danske Banks chefstrateg Tine Choi besvarer her en række centrale spørgsmål om udviklingen for renter og obligationer det kommende år:

Hvad er Danske Banks forventninger til renteudviklingen i 2018?
”Ser vi på centralbankernes styringsrenter, forventer vi to til tre renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank i 2018, mens vi i euroområdet ikke forventer renteforhøjelser før 2019 – og det gælder også for Danmark. I euroområdet vil vi dog se en gradvis nedtrapning af Den Europæiske Centralbanks program for opkøb af obligationer, der i øjeblikket er med til at trykke renterne helt i bund.

Ser vi på de lange renter, forventer vi, at de 10-årige statsrenter bliver omkring de nuværende niveauer i de kommende 6 måneder og derefter vil stige langsomt. Dette gælder både for USA og Europa, herunder også Danmark. Men set i et større perspektiv vil renterne dog fortsat ligge på et lavt niveau og understøtte det nuværende økonomiske opsving.”

Hvordan er udsigterne som obligationsinvestor i 2018?
”Vi ser et begrænset afkastpotentiale i obligationer i 2018. Ser vi fx på danske obligationer, forventer vi et afkast mellem -1 og 1 pct. på 12 måneders sigt, og det skyldes en kedelig cocktail af to forhold: Dels må investorer i forvejen tage til takke med meget beskedne rentebetalinger fra obligationer, og dels er der udsigt til faldende kurser, når den økonomiske vækst og centralbankernes forsigtige, pengepolitiske stramninger henover året forventes at give et opadgående pres på renterne. Aktuelt har vi derfor en undervægt i obligationer på 10 pct. og en tilsvarende overvægt i aktier, hvor vi ser et mere attraktivt afkastpotentiale.”

LÆS OGSÅ: Aktieoptur med nervøse trækninger i 2018

Hvorfor overhovedet have obligationer i porteføljen, hvis I har så beskedne forventninger til afkastet?
”Obligationerne bidrager til at give stabilitet i en portefølje og udgør en form for forsikring i tilfælde af negativ stemning på de globale aktiemarkeder. Selv om vi forventer moderat stigende 10-årige statsrenter i løbet af 2018, kan en negativ aktiestemning udløse den modsatte udvikling, hvis investorer skruer ned for risikovilligheden og søger mod obligationer. Det vil sende obligationskurserne op og renterne ned. Derfor udgør obligationer også stadig en vigtig komponent i vores investeringsunivers – vi har blot skruet ned for andelen i øjeblikket, hvor vi befinder os i et økonomisk opsving og forventer fortsat stigende aktiekurser.

Det er også vigtigt at pointere, at selv om vi overordnet set undervægter obligationer, er der stadig nogle typer af obligationer, som vi finder mere interessante end andre.”

Hvilke typer af obligationer ser I størst potentiale i?
”I øjeblikket har vi blandt andet følgende pejlemærker på obligationssiden i vores investeringsunivers:

  • LAV VARIGHED: Lokale obligationer er dyre, men vigtige i en afbalanceret portefølje. Vi foretrækker dog obligationer med en lavere varighed end normalt – dvs. obligationer med en rentefølsomhed, der ligger til den lave side. Disse obligationer falder mindre i kurs ved rentestigninger end obligationer med høj varighed. Til gengæld stiger de mindre i kurs ved rentefald, men det er som nævnt ikke vores hovedscenarie for 2018.
  • INDEKSOBLIGATIONER: Gradvist højere inflation gør indeksobligationer interessante.
  • VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER: Vi foretrækker investment grade-virksomhedsobligationer, især europæiske, hvor der kan være et merafkast i forhold til statsobligationer, som er værd at jagte. I øjeblikket overvægter vi derfor investment grade på bekostning af de mere spekulative high yield-obligationer, der har lavere kreditværdighed. Her vurderer vi, at det forventede afkast pt. ikke  står mål med risikoen.
  • EMERGING MARKETS: Inden for emerging markets-obligationer har vi neutral vægt og foretrækker obligationer udstedt i hård valuta som dollar frem for lokal valuta. Her er det muligt at hente en merrente på omkring 3 procentpoint set i forhold til amerikanske statsobligationer. Amerikanske renteforhøjelser udgør godt nok en risiko for emerging markets-obligationer i hård valuta, da mange af emerging markets-lande har gæld i dollar, men vi vurderer, at deres økonomier generelt er stærke nok til at modstå den negative effekt af amerikanske renteforhøjelser.”

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

Book møde