Vilkårene for investorers afregning ved indløsning eller tegning af andele i tre af Danske Invests hedgefonde bliver nu ændret. Det drejer sig om fondene Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund, Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund og Danske Invest Hedge Fixed Income Opportunities Fund.

Det følger af prospekterne for fondene, at de kan anvende swing pricing, når investorer indløser eller tegner andele i fondene. Det er rammerne for anvendelse af swing pricing, der nu er blevet justeret.

Formålet med swing pricing er at beskytte de øvrige investorers værdier i fondene, hvis tilstrækkeligt mange investorer på samme tid ønsker at indløse deres andele i fondene eller tegne nye andele. Ellers kan dette påføre fondene – og dermed de øvrige investorer – uforholdsmæssigt store omkostninger. Swing pricing kan kompensere for dette via et fradrag i den kurs, investorer kan indløse deres andele til, eller et tillæg til den kurs, investorer kan tegne nye andele til.

Det maksimale kursfradrag/tillæg i forhold til indre værdi af andelene – også betegnet swing pricing faktor – er 2 pct., men bestyrelsen for fondene kan i særlige tilfælde, fx i perioder med store markedsudsving, beslutte at denne swing pricing faktor kan fastsættes højere end 2 pct. Som noget nyt bliver der pr. 30. september 2022 fastsat en øvre grænse for, hvor meget fondenes bestyrelse i særlige tilfælde kan hæve swing pricing faktoren. Grænsen er 5 pct. Hidtil har der ikke været defineret en øvre grænse.

Yderligere er det blevet præciseret, at hver enkelt af fondene fra 30. september kan anvende swing pricing de dage, hvor den samlede handel med andele i fonden overskrider en given grænse. Brugen af swing pricing kan dermed variere fra dag til dag, afhængig af handelsaktiviteten. Dette betegnes også partial swing pricing.

Læs om ændringerne i shareholder notice her.

Muligheden for at benytte swing pricing er blevet anvendt siden 17. marts i år på grund af den store uro på de finansielle markeder som følge af krigen i Ukraine.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder