Kort fortalt

  • Efter et svært 2022 gør emerging markets-obligationer det bedre i år.
  • En række makroøkonomiske forhold kan give medvind for aktivklassen.
  • Chefporteføljeforvalter Søren Mørch fortæller, hvor han ser bedst potentiale.
  • Vi anbefaler som udgangspunkt, at emerging markets-obligationer udgør 10 pct. af obligationsdelen af en portefølje.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.

Som mange andre aktivklasser led emerging markets-obligationer betydelige tab sidste år, men er i år kommet bedre fra land. 
Det gælder således også fonden Danske Invest Nye Markeder Obligationer*, som hidtil i år har leveret et positivt afkast på 1,56 pct. Fonden investerer i emerging markets-obligationer udstedt i hård valuta som USD og EUR.

”Sidste år blev emerging markets-obligationer hårdt ramt af en negativ cocktail af stigende renter, høj inflation, frygt for recession samt krigen i Ukraine. I år ser udsigterne heldigvis mere opløftende ud. Vi ser tegn på aftagende inflation, centralbankernes renteforhøjelser nærmer sig formentlig toppen, og den kinesiske genåbning har været med til at understøtte en fornuftig økonomisk vækst i mange emerging markets,” fortæller chefporteføljeforvalter Søren Mørch.

 


En af de største ændringer har været at reducere vores investeringer i afrikanske obligationer og øge vores eksponering mod europæiske obligationer. Det har vist sig at være en god beslutning ...   Søren Mørch, chefporteføljeforvalter.
Har fået en solid start
Søren Mørch tiltrådte sidste år i november som ny chefporteføljeforvalter for fonden sammen med et nyt team af porteføljeforvaltere, og de er kommet godt fra start.

De første 6 måneder med Søren Mørch i spidsen har fonden leveret et merafkast på 1,27 procentpoint i forhold til sit benchmark – dvs. det markedsindeks for emerging markets-obligationer, som fonden løbende måler sit afkast op imod. Merafkastet er opgjort efter de løbende administrationsomkostninger i fonden.

Hvad har været de primære drivkræfter for jeres merafkast i forhold til fondens benchmark?
”Blandt de største bidragsydere til vores merafkast har været vores markante overvægt i obligationer fra Mongoliet og Rumænien. En overvægt betyder, at disse obligationer udgør en større andel i vores portefølje end i fondens benchmark, og det har været positivt, da de har leveret solide afkast. Selv om vi blot har en beskeden overvægt i obligationer fra El Salvador, har de også bidraget positivt takket være et imponerende afkast på 57 pct.

Endeligt har vi på et mere overordnet plan haft en undervægt i emerging markets-obligationer med kreditratings på AA, A og BBB, som er obligationer med høj kreditkvalitet – og modsat har vi overvægtet obligationer med en lavere kreditkvalitet. Det har også vist sig profitabelt og udmøntet sig i merafkast i forhold til benchmark,” siger Søren Mørch.

Derfor er emerging markets-obligationer interessante

På længere sigt kan emerging markets-obligationer forventes at give et højere afkast end fx danske stats- og realkreditobligationer, men har også en højere risiko. 

Emerging markets-obligationer kan øge risikospredningen i din portefølje og bidrage til et højere risikojusteret afkast – dvs. et højere afkast set i forhold til niveauet af risiko i dine investeringer.

Emerging markets-obligationer udgør derfor også en fast del af porteføljerne i vores investeringsløsninger i Danske Bank.

I Danske Bank anbefaler vi som udgangspunkt, at emerging markets-obligationer udgør 10 pct. af obligationsdelen af private investorers porteføljer.
Hvor har I foretaget de største ændringer i fondens investeringer, siden I tiltrådte i efteråret?
”En af de største ændringer har været at reducere vores investeringer i afrikanske obligationer og øge vores eksponering mod europæiske obligationer. Det har vist sig at være en god beslutning, da Afrika det seneste halve år har leveret det dårligste afkast af alle regioner og Europa det bedste afkast. Europa – og Østeuropa i særdeleshed – har blandt andet draget fordel af lavere gaspriser, mens Afrika modsat har mange strukturelle udfordringer.

Vi har også øget vores andel af investeringer i såkaldte ESG-obligationer, hvor provenuet fra obligationerne fx kan gå til at finansiere projekter med gavnlige miljømæssige eller sociale effekter. Det er en interessant kategori af emerging markets-obligationer, hvor der foregår en rivende udvikling i mange emerging markets, herunder i Benin, Chile og Uruguay for at give nogle konkrete eksempler."

Hvor ser I det mest attraktive afkastpotentiale inden for emerging markets-obligationer i øjeblikket?
”Aktuelt har vi stærkt fokus på obligationer med B- og BB-ratings, som er obligationer med lav kreditkvalitet, også betegnet som high yield. De giver en højere rente end obligationer med høj kreditkvalitet, men har også en højere risiko. I øjeblikket vurderer vi dog, at det højere forventede afkast er risikoen værd.

Usbekistan med en rating på BB+ er et godt eksempel. Landet har betydelige valutareserver og store naturressourcer, og yderligere er landet begyndt at orientere sig mere mod Vesten frem for Rusland, hvilket vi betragter som en positiv udvikling – også i investeringsmæssig forstand."

Emerging markets kort fortalt

Emerging markets er en betegnelse for en lang række udviklingslande i Asien, Afrika, Latinamerika og Østeuropa. Det er lande med en lavere indkomst pr. indbygger end udviklede økonomier som fx USA, Japan og landene i Vesteuropa, men typisk højere økonomiske vækstrater.

Ofte er emerging markets også præget af en lavere grad af politisk, økonomisk og regulatorisk stabilitet end udviklede økonomier, hvilket investorer forlanger sig kompenseret for med en højere rente, når de investerer i obligationer fra disse lande.

Årlige afkast for fonden
De seneste 10 års afkast for Danske Invest Nye Markeder Obligationer. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative. 


Hvor ser I den største risiko i den nærmeste fremtid?
”Den største risiko er en hård global recession, der reducerer adgangen til kapitalmarkederne for de svageste emerging markets og udløser en markant udvidelse af kreditspændet på emerging markets-obligationer.

Kreditspændet er en betegnelse for merrenten på emerging markets-obligationer i forhold til mere sikre obligationer som fx amerikanske statsobligationer – og en udvidelse af kreditspændet fører alt andet lige til kurstab på emerging markets-obligationer. Det ser vi fx ofte i perioder med stor usikkerhed på de finansielle markeder, hvor investorer forlanger en højere rente for at investere i de mere risikofyldte emerging markets-obligationer.”

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
*Det fulde navn for fonden er Investeringsforeningen Danske Invest rådgivningscenter Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linket
her (under ”dokumenter), hvor du også finder information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde. 

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder