Kort fortalt

  • Overvej, om du kan realisere tab til modregning i dine udbytter og evt. avancer i år.
  • Dermed kan du reducere den aktieindkomst, du bliver beskattet af i 2022.
  • Muligheden gælder alene for investeringer for frie midler og ikke pensionsmidler.
  • Artiklen her omhandler alene udbytter (og avancer/tab) fra aktier optaget til handel på et reguleret marked og fra aktiebaserede fonde, der udlodder udbytter (minimumsbeskattede fonde).
  • Artiklen er en generel gennemgang af relevante skatteregler og ikke skatterådgivning. Hvis du har brug for skatterådgivning, anbefaler vi, at du kontakter en skatterådgiver. Særregler – herunder særlige modregningsregler – er ikke omtalt i artiklen. 
Mange investorer fik i foråret udbetalt betydelige udbytter fra aktier og aktiebaserede investeringsbeviser (aktiefonde), men har samtidig haft betydelige tab på denne type investeringer i år. Gælder det også dig, bør du inden årsskiftet kigge grundigt på skatten af dine investeringer. Måske kan du opnå pæne skattebesparelser i 2022, hvis du handler i tide.

Har du modtaget udbytter eller realiseret avancer fra aktier handlet på et reguleret marked eller fra aktiebaserede investeringsbeviser, der udlodder udbytter (herefter under ét betegnet aktier m.v.), kan du overveje at realisere eventuelle tab på sådanne papirer*. Gør du det, vil dine realiserede tab i 2022 blive modregnet i dine udbytter og avancer for 2022 og dermed reduceres den aktieindkomst, du bliver beskattet af i 2022.

Men det forudsætter naturligvis, at du har tab på aktier m.v., som du kan og vil realisere. Vær opmærksom på, at tab på aktiebaserede akkumulerende fonde også bliver fradraget i din aktieindkomst, uanset om du realiserer tabene eller ej, da disse fonde er lagerbeskattede.


Hvis du realiserer tab til modregning i årets udbytter, skal du være opmærksom på, at der skal være tale om et reelt salg af de pågældende aktier m.v.  Neel Frederikke Gronemann, chef for skat på investeringer i Danske Bank.
Konkret eksempel på en skattebesparelse
Lad os give et konkret eksempel – og husk, at det alene gælder for investeringer for frie midler og ikke pensionsmidler:

Hvis du i foråret fik udbetalt 40.000 kroner i udbytte på dine aktier m.v., medregnes udbytterne i din aktieindkomst, som beskattes med 27 pct. Dermed skal du betale 10.800 kroner i skat.

Men hvis du samtidig har tab på aktier m.v., som du realiserer, fradrages tabet i summen af udbytter og avancer. Realiserer du eksempelvis tab for 20.000 kroner, reducerer du din positive aktieindkomst til 20.000 kroner og skal i stedet betale 5.400 kroner i skat. Og realiserer du tab for 40.000 kroner, reducerer du din aktieindkomst i 2022 – og dermed skatten – til 0 kroner.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har haft udenlandske aktier og har betalt udenlandsk udbytteskat, vil en realisering af aktietab m.v. ikke medføre, at den udenlandske udbytteskat tilbagebetales, selvom din aktieindkomst fx bliver 0 kr. Dette skyldes særlige regler for modregning af udenlandsk udbytteskat. I denne situation bør du kontakte din skatterådgiver.

LÆS OGSÅ: Private investorer kaster sig over obligationer
SKATTESATSER: Positiv aktieindkomst bliver i 2022 beskattet med 27 pct. af de første 57.200 kroner (114.400 kroner for ægtepar) og 42 pct. af beløb derover.
Det skal du være opmærksom på
At realisere et aktietab vil sige, at du sælger dine aktier m.v. med et tab set i forhold til den kurs, du i sin tid købte dem til – uanset om du købte dem i år eller i tidligere år. Anskaffelsessummen for dine solgte aktier m.v. opgøres efter gennemsnitsmetoden for alle dine aktier i det samme selskab eller investeringsbeviser i samme aktiefond.

Hvis du realiserer tab til modregning i årets udbytter, skal du være opmærksom på, at der skal være tale om et reelt salg af de pågældende aktier m.v. Et salg efterfulgt af et tilbagekøb anerkendes skattemæssigt, hvis der i den mellemliggende periode har været en reel mulighed for kursudsving og dermed været en markedsmæssig risiko. Finder salget og genkøbet sted samme dag, vil salget typisk ikke kunne tillægges skattemæssig virkning.

Men du kan naturligvis godt umiddelbart efter salget investere i andre aktier m.v., og får du sidenhen lyst til at investere i de aktier m.v., du solgte, er der naturligvis heller ikke noget i vejen for, du igen køber dem.

Bemærk, at har du aktier og investeringsbeviser omfattet af den særlige skattefri beholdning fra 2005, kan et tab på dem ikke modregnes i andre udbytter eller avancer.

Der gælder andre regler for obligationer
Vær også opmærksom på, at du ikke kan modregne tab på almindelige obligationer og obligationsfonde i din aktieindkomst, da de er underlagt en anden type beskatning. Afkast af obligationer og obligationsfonde bliver beskattet som kapitalindkomst (25-42 pct. plus eventuel kirkeskat), og det samme gælder i øvrigt også mange akkumulerende aktiefonde.

Som investor i obligationer og obligationsfonde kan det også være værd at kigge på skatten, men det er et andet og mere kompliceret regnestykke, hvor renteudgifter på fx bolig- og billån kan fratrækkes i kapitalindkomst og dermed også udgør en del af det samlede skattemæssige regnestykke.

Danske Bank indberetter køb- og salgssummer på aktier m.v. til Skattestyrelsen, som på den baggrund beregner en avance eller et tab, som fremgår af årsopgørelsen. Skattestyrelsen beregner dog ikke gevinst og tab på aktier, som ikke er handlet på et reguleret marked, fx på First North.

Note: *Tab på aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked - fx aktier på First North - kan også fradrages i aktieindkomst. 
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder