Kort fortalt

  • Rentestigninger og vækstusikkerhed har givet udbytteaktier et comeback.
  • Porteføljeforvalter fortæller om de sektorer, han finder mest interessante.
  • Læs, hvad porteføljeforvalteren har fokus på, når han udvælger aktier.
Ekstremt lave renter og rigelig likviditet har de seneste år givet medvind til vækstaktier, men i år er billedet vendt fuldstændig på hovedet. Store rentestigninger og usikkerhed om den økonomiske vækst har sat scenen for, at valueaktier gør det klart bedst i år – og inden for valueaktier finder man mange af de aktier, som chefporteføljeforvalter Peter Nielsen fokuserer på i fonden Danske Invest Europa Højt Udbytte. Det er en fond med fokus på europæiske aktier, der løbende udbetaler høje udbytter til aktionærerne.

”Nu hvor renterne bevæger sig mod en vis normalisering, vender modvinden for value, og overordnet set er det derfor også positivt for udbytteaktier, hvor vi fortsat ser potentiale for et højere afkast end fra markedet generelt,” siger Peter Nielsen, som forvalter fonden sammen med seniorporteføljeforvalter Asger Lund Nielsen.Vi bestræber os på at udvælge selskaber med solide forretningsmodeller og kompetente ledelser, så vi også kan forvente attraktive udbyttebetalinger fremadrettet.
Peter Nielsen, chefporteføljeforvalter. 
Hvad er udbytteaktier?
Udbytteaktier er en bred betegnelse for aktier i selskaber, der udbetaler en væsentlig del af deres overskud ud til aktionærerne i form af udbytter. Derudover skal udbyttet også være attraktivt i forhold til selskabets aktiekurs, både absolut set, i forhold til den pågældende sektor og i forhold til det gennemsnitlige udbytteniveau på markedet. Det er den type selskaber, Peter Nielsen og Asger Lund Nielsen har fokus på i fonden Danske Invest Europa Højt Udbytte.
Hvor ser I det bedste afkastpotentiale inden for udbytteaktier?
”Vores største eksponeringer er inden for sektorerne forsyning og finans, og inden for finans har vi især fokus på forsikringsselskaber, men vi har også banker i porteføljen. Generelt har vi fokus på selskaber, som år efter år er i stand til at betale høje udbytter til aktionærerne. Det er selskaber, som ofte er kendetegnet ved stabile forretningsmodeller med en høj grad af forudsigelighed i indtjeningen og stabile cash flows – også betegnet kvalitetsaktier – og det er eftertragtede egenskaber blandt mange investorer, ikke mindst i perioder med stor uro og usikkerhed på de finansielle markeder,” forklarer Peter Nielsen.

Finansaktier udgør mere end 30 pct. af porteføljen – hvorfor det?
”Helt generelt er det vores vurdering, at prisfastsættelsen er mere attraktiv i den finansielle sektor i forhold til resten af markedet i øjeblikket. Samtidigt er det en sektor, som byder på solide pengestrømme og generelt høje udbytter. Til gengæld er det et forholdsvis konjunkturfølsomt område, hvilket har betydet, at vi i de senere år har haft en tendens til at have en større vægt af forsikringsselskaber, som er lidt mindre påvirkelige af cykliske udsving end bankerne. Samtidigt er indtjeningen på forsikringsmarkedet generelt blevet mere stabil og profitabel gennem årene. De seneste års lavrentemiljø har gjort det svært for forsikringsselskaber at opnå gode afkast fra obligationsmarkederne, hvilket har tvunget branchen til at blive mere disciplinerede med hensyn til prisfastsættelse og risikotolerance i deres forsikringsaftaler."

Forskellen på value- og vækstaktier

 VÆKSTSELSKABER er kendetegnet ved høj vækst i omsætning og indtjening i forhold til det generelle aktiemarked, men også en høj prisfastsættelse på aktierne. Som investor betaler man altså mere for selskaberne her og nu ud fra en forventning om, at deres omsætning og indtjening vil stige mere i fremtiden. 

VALUESELSKABER har lavere vækst og er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked – blandt andet målt på hvad man som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne (P/E) og pr. krones indre værdi i selskaberne (K/I). Som investor får man altså billigere del i selskabernes nuværende indtjening og værdier, men skal ikke forvente så høj vækst fremover. 
Jeres portefølje består af omkring 35 europæiske aktier. Hvordan udvælger I de enkelte aktier?
”Indledningsvist anvender vi en kvantitativ model, der sorterer aktiemarkedet ned til en liste med de 40 pct. af selskaberne, der har den bedste kombination af et højt udbytte i forhold til aktiekursen, en lav prisfastsættelse og en høj og stabil forrentning af egenkapitalen. Derefter udvælger vi de enkelte aktier med udgangspunkt i grundige fundamentalanalyser af selskaberne samt virksomhedsbesøg og møder med selskabernes ledelser."

I har fokus på langsigtede udbyttebetalinger – hvordan præger det jeres udvælgelse af aktier?
“Når vi udvælger aktier til porteføljen, har vi ikke blot fokus på selskabernes drift, men også deres udviklingspotentiale. Betaler selskaber høje udbytter her og nu, kan det ofte være et fristende pejlemærke som investor, men høje udbytter er ingen garanti for, at selskabernes langsigtede forretningsmodeller er sunde og holdbare. Derfor bestræber vi os på at udvælge selskaber med solide forretningsmodeller og kompetente ledelser, så vi også kan forvente attraktive udbyttebetalinger fremadrettet."
Næsten 20 års erfaring
Peter Nielsen og hans kollega Asger Lund Nielsen har fokuseret på udbytteaktier, siden Danske Invest lancerede den første fond inden for udbytteraktier tilbage i 2003, så deres investeringsproces er baseret på mange års erfaring med udvælgelse af udbytteaktier.
Hvad er udbytteprocenten for aktierne i jeres portefølje?
”Aktuelt ligger udbytteprocenten for aktierne på omkring 5,3 pct., baseret på udbytterne for 2021 udbetalt i 2022. Det inkluderer ekstra store udbytter i år som følge af blandt andet restriktioner for, hvor store udbytter banker har haft lov til at udbetale de seneste år som følge af Covid-19-pandemien. Til sammenligning ligger den gennemsnitlige udbytteprocent for europæiske aktier (STOXX 600) omkring 3,3 pct., mens udbytteprocenten for amerikanske aktier (S&P 500) ligger nede omkring 1,6 pct. Traditionelt set er Europa den region, der tilbyder de højeste udbytter, mens selskaberne i USA har mere fokus på aktietilbagekøb eller investeringer i vækst.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter). Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder