Det får du svar på

  • Hvorfor er obligationer gode for min portefølje? 
  • Hvor mange obligationer skal jeg have i porteføljen?
  • Hvordan påvirker rentebevægelser værdien af mine obligationer?
  • Hvad er jeres aktuelle anbefalinger inden for obligationer?

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Renterne er steget massivt siden starten af 2022, da økonomien buldrede derudad, og centralbankerne begyndte at stramme pengepolitikken aggressivt for at få den stigende inflation under kontrol. Vi forventer, at centralbankerne er færdige med at hæve renterne senere i år – og de højere renter har gjort obligationer betydeligt mere attraktive for investorer.

Vi har bedt Danske Banks seniorstrategi Natalia Setlak besvare en række centrale spørgsmål om investering i obligationer.

1. Hvorfor er obligationer gode for min portefølje?
”Obligationer er som vitaminer for din portefølje – den dør ikke uden, men obligationer hjælper med at holde den godt kørende. De er nemlig med til at mindske risikoen i porteføljen som helhed, og efter de massive rentestigninger kan de nu også bidrage med et fornuftige løbende afkast fra rentebetalingerne.

Hvis du kombinerer aktier og obligationer i en portefølje, kan du opnå et højere risikojusteret afkast, end hvis du alene investerer i aktier. Dvs. et højere afkast i forhold til den risiko, du påtager dig som investor. Obligationer vil typisk bidrage til at reducere udsvingene i værdien af dine investeringer, da de ofte stiger i perioder med markante aktiefald, hvor investorer søger ”sikker havn” i de mest sikre dele af obligationsmarkedet. Det kunne vi fx observere i marts i år ved den store uro omkring den globale banksektor. Sidste år var historisk set en af undtagelserne, da både aktier og obligationer faldt markant,” fortæller Natalia Setlak.

Så længe du holder statsobligationer, til de udløber, kender du med stor sandsynlighed afkastet på din investering på forhånd.   Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank
2. Hvor mange obligationer skal jeg have i porteføljen?
”Den rette balance mellem aktier og obligationer afhænger af din såkaldte investeringsprofil. Jo mindre risikovillig du er, og jo kortere tidshorisont du har for dine investeringer, jo større andel af obligationer bør du have i din portefølje.

Samtidig skal du løbende sørge for at justere din portefølje, så fordelingen mellem aktier og obligationer forbliver på det ønskede niveau. Også betegnet at rebalancere porteføljen. Stiger aktier mere end obligationer i en periode, kan aktierne ellers komme til at udgøre for stor en del af porteføljen i forhold til din ønskede fordeling – og modsat hvis obligationer i en periode giver et højere afkast.

Ræk ud til din rådgiver, hvis du ønsker sparring om den rette fordeling mellem aktier og obligationer for dig."
Udviklingen i danske renter
Renterne på danske stats- og realkreditobligationer er steget markant siden begyndelsen af 2022.

3. Hvordan påvirker rentebevægelser værdien af mine obligationer?
”Den stigende rente har stor betydning for de fleste dele af obligationsmarkedet, men der er nogle typer obligationer, der er mere følsomme over for rentebevægelser end andre. Statsobligationer er klart de obligationer, der er mest påvirkede af rentebevægelser i samfundet. På de mest sikre statsobligationer er det stort set alene renteudviklingen, der bestemmer obligationskursen. Når renten falder, stiger obligationskursen – og omvendt. Sidste års store rentestigninger førte dermed også til betydelige kursfald på obligationer.

Statsobligationer er dog samtidig de obligationer, der generelt er forbundet med den laveste risiko. Så længe du holder statsobligationer, til de udløber, kender du med stor sandsynlighed afkastet på din investering på forhånd. Så ved du nemlig, hvilke rentebetalinger du kan forvente at modtage undervejs, og du ved, at obligationerne bliver indfriet til kurs 100 ved udløb. Hvis du til gengæld ikke holder obligationerne til udløb, men sælger undervejs, er der dog risiko for kurstab, hvis renterne er steget, og obligationskurserne dermed er faldet.

Virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer hører til den mere risikofyldte del af obligationsmarkedet med højere afkastpotentiale. Her spiller renteudviklingen naturligvis også en stor rolle, men her er det i højere grad i kombination med andre faktorer som fx udviklingen i kreditrisikoen på obligationerne. Kreditrisikoen er risikoen for, at udstederne af obligationerne ikke er i stand til at betale de løbende renter og indfri obligationerne ved udløb, og den er generelt større for virksomheder end for stater i udviklede økonomier som fx Danmark, Tyskland og USA."

LÆS OGSÅ: Her løber risikoen løbsk for investorer

4. Hvad er jeres aktuelle anbefalinger inden for obligationer?
”Aktuelt ser vi det bedste potentiale i danske realkreditobligationer og investment grade-obligationer.

• DANSKE REALKREDITOBLIGATIONER er obligationer, som bliver udstedt af realkreditselskaber til finansiering af boligkøb og med pant i ejendommene. De giver en højere rente end danske statsobligationer, da de har en lidt større kreditrisiko. Realkreditobligationer har dog ikke desto mindre en meget høj kreditvurdering, hvilket betyder, at deres kreditkvalitet næsten kan sidestilles med almindelige statsobligationer. Efter de store rentestigninger siden begyndelsen af 2022 ser vi nu et godt afkastpotentiale i realkreditobligationer. Aktuelt tilbyder de en pæn merrente i forhold til statsobligationer, og vi anbefaler i øjeblikket realkreditobligationer med mellemlang til lang løbetid.

• INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. De giver en noget højere rente end statsobligationer, men modsat en noget lavere rente end emerging markets-obligationer og high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet. Til gengæld er risikoen også lavere. Investment grade-obligationer falder typisk mindre i kurs i perioder med høj stress i de finansielle markeder, og i en tid, hvor der fortsat er betydelig usikkerhed om den fremtidige vækst, er investment grade-obligationer efter vores vurdering en gylden middelvej.”

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder