Gør din portefølje klar til en ny virkelighed i 2022

QUARTERLY HOUSE VIEW VINTER 2021: Hverken virksomhedernes indtjening eller aktiekurserne kan fortsætte opad i samme tempo som de seneste godt halvandet år, og en række risici presser sig på. Vi ændrer derfor vores generelle anbefalinger på tværs af både aktier og obligationer.
Efter en blød periode i september er aktiemarkedet de seneste måneder fortsat opad til nye rekordniveauer, selv om den nye Omikron-variant af Covid-19 de seneste dage har givet markedsudsving. Kurstigningerne skyldes ikke mindst, at virksomhederne igen har formået at levere en stærk regnskabssæson, hvor de har slået analytikernes forventninger til indtjeningen mv.

Samtidig er væksten i global økonomi taget til her i årets sidste kvartal efter et svagt 3. kvartal, hvilket også har understøttet aktiemarkedet. Især følgende tendenser har sat sit præg på global økonomi:

  • Det er fortsat vareefterspørgslen, der er primær drivkraft for økonomien. En række indikatorer signalerer imidlertid, at væksten i industriproduktionen og vareefterspørgslen kan aftage, når vi kigger ind i 2022.

  • Global handel er faldet en anelse – opgjort i mængder – siden rekordniveauet i marts i år, hvilket har taget toppen af fragtraterne og råvarepriserne, som dog fortsat er på et meget højt niveau.

  • Til gengæld er energipriserne steget på grund af et lavt udbud og stigende efterspørgsel i takt med, at der er kommet gang i økonomierne igen. Det har ført til bekymring for en global energikrise, selv om vi dog senest har set tilbagefald i priserne. Energiprisernes udvikling i de kommende måneder afhænger i høj grad af, om vi får en mild eller hård vinter.

  • Prisstigningerne på benzin mv. betyder en udhuling af købekraften. Det kan dog endnu ikke ses i forbruget, hvor især de amerikanske forbrugere fortsætter med at overraske positivt.

Vi vægter ned i aktier
Vender vi blikket mod aktiemarkedet, kan hverken virksomhedernes indtjening eller aktiekurserne forventes at fortsætte opad i det tempo, vi har oplevet de seneste godt halvandet år.

I Danske Bank har vi længe anbefalet investorer at overvægte aktier – dvs. at have en højere andel af aktier i deres porteføljer, end de forventer at have på længere sigt. De seneste tre måneder, siden forrige Quarterly House View, har det endnu engang været den rigtige strategi. Men vi vægter nu ned i aktier og anbefaler herefter investorer at have en neutral vægt i aktier – dvs. den samme andel af aktier i porteføljen, som de forventer at have på længere sigt.

LÆS OGSÅ: Her ser vi de bedste investeringsmuligheder
Se vores vurdering af, hvor vi aktuelt ser bedst og dårlig afkastpotentiale på tværs af aktieregioner, sektorer og obligationer.
Læs her

Vores mere forsigtige tilgang til aktier skyldes en forventning om, at afkastet fra aktier fremadrettet bliver mere beskedent, og at vi samtidig ser en række risikofaktorer. Vi forventer således et afkast fra aktier på 0-5 pct. på 12 måneders sigt, og samtidig er der efter vores vurdering en lidt øget risiko for perioder med usikkerhed og kursfald. Det skyldes en række usikkerhedsfaktorer som fx en ny bølge af Covid-19, inflation og det kinesiske boligmarked.

Den pludselige fremkomst af Omikron-varianten understreger, at vi her snart to år inde i pandemien fortsat lever med en forhøjet usikkerhed, og at en normalisering kan blive udskudt igen. Omikron er tilsyneladende mere smitsom end Delta-varianten, og den kommende tid vil afsløre, om de nuværende vacciner er effektive mod varianten eller ej.

Væsentlige RISICI for aktierne i den kommende tid
Spredningen af Covid-19 tager til henover vinteren, så nye restriktioner og ændret adfærd tynger væksten.
Den høje inflation trækker i langdrag eller forværres, så centralbankerne må stramme pengepolitikken mere eller hurtigere end ventet.
Usikkerheden om det kinesiske boligmarked blusser op.

Væsentlige potentielle DRIVKRÆFTER for aktierne
Fortsat stærk indtjeningsfremgang i virksomhederne.
Tegn på at infl ationen er på vej ned igen (lavere råvarepriser, fald i energipriser, skifte i forbrug fra varer til serviceydelser).
Bedring i arbejdsudbuddet, så lønpresset dæmpes.

En længere periode med Covid-19 og inflation
Covid-19 er allerede blevet hos os, længere end vi havde forventet, og det har også betydet, at perioden med forhøjet inflation er blevet længere, end vi først forventede. Pandemien har medført en overnormal vareefterspørgsel og en lav efterspørgsel efter tjenester, og det har presset fragtrater, råvarepriser mv. opad. Samtidig betyder Covid-19, at mange er tilbageholdende med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, så arbejdsudbuddet i blandt andet USA er faldet, og det bidrager til et øget løn- og prispres.

Det var vores forventning, at disse faktorer i høj grad ville blive normaliseret i takt med, at en udrulning af vaccinerne ville fjerne behovet for restriktioner, og husholdningernes adfærd ville blive normaliseret. Det er desværre endnu kun sket i mindre grad, og vi står nu foran en ny vinter med udsigt til nye restriktioner og ændret adfærd. Det betyder, at rotationen fra forbrug af varer over imod tjenester formodentlig lader vente på sig i yderligere 1-2 kvartaler, hvilket kan fastholde inflationspresset endnu længere. Det kan også for nogle grupper udskyde beslutningen om at vende tilbage til arbejdsmarkedet.Barren for hårde restriktioner og nedlukninger er højere end tidligere på grund af øget udbredelse af vacciner, og nogle af de restriktioner, der tages i brug, er primært rettet mod de ikkevaccinerede og har beskedne samfundsøkonomiske konsekvenser. Desværre kan fremkomsten af Omikron-varianten måske medføre mere vidtgående restriktioner og adfærdsændringer. Omvendt er det håbet, at den antivirale pille fra Pfizer og Merck kan bringe os tættere på enden af pandemien og dermed også enden på perioden med forhøjet inflation.

At inflationen kommer ned igen til mere normale niveauer er vigtigt, da centralbankerne ellers vil blive nødt til at stramme pengepolitikken og hæve renterne langt mere aggressivt, end hvad der i øjeblikket er lagt op til, og det kan blive en betydelig modvind for aktiemarkedet. Det er dog ikke vores hovedscenarie, at det bliver tilfældet.

LÆS OGSÅ: Her ser vi størst afkastpotentiale på tværs af aktier og obligationer


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.