> OVERVÆGT I USA:
Renterne har toppet, og økonomien er robust
Amerikansk økonomi har været robust på grund af et stærkt privatforbrug, og arbejdsløsheden er fortsat lav i et historisk perspektiv. Inflationen ser også ud til at være på vej ned, og vi forventer, at renterne har toppet, hvilket gavner vækstaktierne. Amerikansk økonomi kan være godt på vej mod en blød landing, men selv i tilfælde af en global recession vil amerikanske aktier ofte klare sig relativt bedre end andre regioner på grund af deres status som ”sikker havn” og den store andel af kvalitetsselskaber. Amerikanske aktier er dog forholdsvis dyre – både set i forhold til andre regioner og deres egen historik. En del kan dog forklares med det amerikanske aktiemarkeds høje andel af kvalitets- og vækstselskaber, der har en højere værdiansættelse end aktiemarkedet generelt. En uventet stigning i renterne er en risikofaktor for amerikanske aktier. Vi fastholder dog vores overvægt i amerikanske aktier.


> OVERVÆGT I JAPAN:
Japanske aktier er fortsat attraktive
Japansk økonomi står fortsat til at få gavn af genåbningen efter Covid-19, flere turister og en pæn lønvækst. Centralbanken, Bank of Japan, er så småt begyndt at stramme pengepolitikken, og der forventes yderligere stramninger, om end Bank of Japan ikke vil risikere at stramme for meget eller for tidligt. En stramning af pengepolitikken vil formentlig styrke yen, hvilket er positivt for udenlandske investorer, som dermed vil få en valutagevinst på deres investeringer i japanske aktier. Den svage valuta har dog indtil videre hjulpet eksportvirksomhederne i Japan, og en styrkelse af yen vil dermed være en ulempe for dem.

Japanske aktier er fair værdiansat, og den forventede indtjeningsvækst er også god. Reformerne for at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne er ved at virke, og det kan medvirke til en bedre indtjeningsvækst på sigt. Dog er det japanske aktiemarked ganske cyklisk, og virksomhederne kan således blive ramt på indtjeningen, når væksten aftager. Japanske virksomheder er imidlertid velkonsoliderede og dermed godt rustet til mindre gode tider. Vi har japanske aktier på overvægt.


> NEUTRAL VÆGT I EMERGING MARKETS:
Væksten er usikker, og de geopolitiske risici er høje
Kina er regionens vigtigste marked, og væksten i Kina har skuffet, da økonomien blandet andet er udfordret af landets hårdt prøvede ejendomssektor, som tidligere har været en væsentlig vækstmotor for økonomien. Derudover gav genåbningen efter Covid-19 ikke det forventede boost til væksten. Forholdet mellem Kina og USA er fortsat en risiko, og en eventuel eskalering i konflikten vil påvirke Kina såvel som andre emerging markets-lande negativt, idet det mindsker investorernes risikoappetit. En global blød landing i økonomien understøtter dog de eksportorienterede emerging markets-lande. Samtidig er aktiernes værdiansættelserne lave, og de langsigtede vækstudsigter er attraktive. Vi beholder en neutral vægt. 


> DOBBELT UNDERVÆGT I EUROPA:
Svag vækst i indtjeningen og økonomien kan tynge 
Vi forventer, at den europæiske økonomi fortsat vil være præget af lav vækst den kommende tid, da de høje renter vil dæmpe investeringer og forbrug. Derudover er højere energipriser fortsat en risiko for væksten og inflationen. Vi forventer dog, at Den Europæiske Centralbank vil sænke renten i løbet af 2024, om end kerneinflation stadig er forholdsvis høj. Regnskabssæsonen for Q3 var ikke imponerende med et fald i indtjening på 10% år-til-år. Europæiske aktier er attraktivt værdiansat, men indtjeningsvæksten er som nævnt svag, og det forventer vi ikke ændrer sig foreløbigt. Vi har en dobbelt undervægt i europæiske aktier.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.