Brug af SKB/OBS

Her på siden kan du, under Retningslinjer fra Økonomistyrelsen, læse en række beskrivelser af bl.a. konto-set-up, betalingskontroller og automatisk kontoafstemning.

Du kan også i Retningslinjer fra Økonomistyrelsen finde information om hvordan du skal tilrettelægge dine betalingsforretninger, og hvilke betalingskontroller du skal gennemføre.

Desuden kan du under Systemintegration læse - f.eks. om hvordan District sættes op i forhold til Navision Stat, og vigtig information om brug af bank- og brugernøgler. 

Retningslinjer fra Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsens retningslinjer vedrørende tilrettelæggelse af betalingsforretninger

Varetagelsen af institutionens betalingsforretninger skal fungere som et selvstændigt funktionsområde i institutionen.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, hvorledes de har tilrettelagt arbejdsprocesserne i relation til afviklingen af deres betalingsforretninger.

Der eksisterer ingen særskilte retningslinjer for, hvilke medarbejdere institutionerne kan udpege til at være henholdsvis aftale- eller brugeradministrator eller brugere i SKB/OBS. Tildelingen af rettigheder bør dog ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer vedrørende tilrettelæggelsen af betalingsforretninger, de generelle disponeringsregler og god forvaltningsskik i øvrigt.

Du kan læse mere om de generelle krav til tilrettelæggelsen af betalingsforretninger på Økonomistyrelsens hjemmeside om ØAV.

ØAV er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod økonomi- og regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner.

ØAV indeholder dels det formelle regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet i form af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dels uddybende beskrivelse af regelsættet.

ØAV indeholder endvidere vejledningsmateriale til opstilling af bevillingslovene samt til inspiration for ministeriernes interne styring.

Vi har i samarbejde med Økonomistyrelsen udarbejdet en vejledning, der beskriver hvilke kontroller, du som kontohaver skal gennemføre og hvordan.

Læs "Vejledning til kontohaver om betalingskontroller".

Organisering af administrationen

 

Generelt om administrationsstruktur 

Administrationsstrukturen er opbygget som en model med anbefalinger af, hvilke "roller" der skal besættes for at institutionen får fleksible arbejdsgange uden flaskehalse.

Det er vigtigt, at strukturen giver mulighed for en let og hurtig indgriben, hvis det bliver nødvendigt – for eksempel hvis en medarbejders rettigheder til at foretage dispositioner på institutionens konti skal ændres.

Se oversigt over rettigheder.

Vær opmærksom på, at du som aftale- eller brugeradministrator ikke automatisk kan se en oversigt over de konti, som er tilknyttet jeres District-aftale.

I Kom Godt I Gang vejledningerne til Administration, kan du læse om hvordan du får adgang til at se konti i District.

Det er også vigtigt at bemærke, at én og samme person godt kan varetage flere roller, eventuelt alle roller. Det kan forekomme, at samme person er både aftaleadministrator, brugeradministrator og bruger.

Det er også tilladt for en administrator at tildele sig selv rettigheder, for eksempel til at foretage betalinger. Men når personen optræder som bruger, er det et krav, at der skal være to godkendere på betalinger.

Økonomistyrelsen og Danske Bank håber, at anbefalingerne kan være en hjælp til at opbygge en god administrationsstruktur.

Administrationsstruktur i statslige institutioner

Administrationsstruktur i selvejende institutioner

Administrationsstruktur i kommuner og regioner

Igangsætningsvejledning til Administrative Fællesskaber

Systemintegration

Her kan du finde forskellige informationer, der vedrører

 • Opsætning af Navision Stat til udveksling af data med Danske Bank via District
 • Teknisk opsætning af EDB/API bruger
 • Fagsystemer
 • Filformater
 • Tekniske brugere i District.

Læs mere om den tekniske opsætning af EDB/API bruger og vigtig information om placering af bank og brugernøgler for EDB/API bruger.

På Økonomistyrelsens hjemmeside finder du vejledningsmateriale.

I dette materiale indgår information om API-løsningen.

 • Tekniske brugere i District

  Læs mere om

  EDB/API bruger

  Anvendes når kontohaveren ønsker at indsende og modtage filer via API (District).
  Der er typisk tale om en kontohaver, der anvender Navision/ Navision Stat.
  EDB/API brugeren tildeles alenerettighed.
  EDB/API brugeren kan ikke foretage dispositioner direkte i District. Anvender I API, vil I modtage en pinkode til EDB/API-brugeren.

  EDB/WS bruger

  Anvendes når kontohaveren ønsker at indsende og modtage filer via WebService (District).
  Der er typisk tale om en kontohaver, der anvender Navision Stat.
  EDB/WS brugeren tildeles alene-rettighed.
  EDB/WS brugeren kan ikke foretage dispositioner direkte i District.
  Anvender I WS, vil I modtage en pinkode til EDB/WS brugeren.
  Læs mere om aktivering af EDB/WS-brugeren.

  EDB/API/WS bruger

  Anvendes når kontohaveren ønsker at indsende og modtage filer via API og WebService (District). 
  Der er typisk tale om en kontohaver, der anvender Navision Stat. 
  EDB/API/WS brugeren tildeles alene-rettighed.
  EDB/API/WS brugeren kan ikke foretage dispositioner direkte i District.
  Anvender I API/WS, vil I modtage en pinkode til EDB/API/WS brugeren. 
  Læs mere om aktivering af EDB/API/WS-brugeren.

  EDB/KMD bruger

  Anvendes til filforsendelser mellem banken og KMD (på vegne af kontohaveren).
  Forsendelserne signeres med EDI-sec via en "fælles ServiceBureau bruger", der er etableret på KMD`s ServiceBureau aftale. Disse forsendelser kan ikke blandes med andre forsendelser fra kontohaveren.
  EDB/KMD brugeren tildeles alene-rettighed.
  EDB/KMD brugeren kan ikke foretage dispositioner direkte i District.

  EDB/Filbestiller

  Et EDB-Filbestiller brugernummer skal udelukkende anvendes i forbindelse med bestilling af filer i Filbestillingssystemet og i Uddatasystemet. 
  Når en fil- / uddatabestilling er foretaget med dette EDB-Filbestiller brugernummer, er bestillingen beskyttet mod at gå i stå.
  EDB/Filbestiller brugernummeret tildeles forespørgselsadgang.

  Aktivering af EDB/API-bruger

  Økonomistyrelsen og Danske Bank anbefaler implementering af automatiseret filudveksling for procesoptimering.
  Det kræver:
  1. Installering af API
  2. Aktivering og distribuering af EDB/API-brugere

  1. Installering af API

  Læs om automatiseret filudveksling med Danske Bank i dokumentet 'Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via District (Danske Bank)', der kan findes her.

  2. Aktivering og distribuering af EDB/API-brugere

  EDB/API-brugeren er en virtuel bruger, der anvendes ved gennemførelse af API-betalinger via integrationsløsningen mellem Navision Stat og District.
  Danske Bank opretter EDB/API-brugeren og sender engangs-pinkode adresseret til EDB/API-brugeren. Koden skal afleveres til aftaleadministrator.

  Nøgleaktivering

  Engangs-pinkoden anvendes af aftaleadministrator til at oprette EDB/API-brugeren og til at oprette en kode til EDB/API-brugeren, der skal anvendes i forbindelse med API-betalinger.
  Nøgleaktiveringen skal ske via District log-on-siden. Vælg 'Opret bruger-id".
  Efter aktiveringen vil følgende meddelelse fremgå:
  Du har ikke adgang til den valgte funktion. Kontakt eventuelt Kundesupport.
  Dette er bekræftelsen på at nøglen er aktiveret. Meddelelsen vises fordi EDB/API-brugeren ikke har adgang til at logge på District.
  API-nøglen ligger i en mappe ved navn Business under e-safekey:
  C:\Documents and Settings\all Users\Application Data\e-Safekey\Business\

  Nøgledistribution

  Aftaleadministrator distribuerer EDB/API-nøglen til den Navision Stat-systemansvarlige, som videredistribuerer til de brugere, der skal foretage API-kommunikation. 
  Distribution af EDB/API-nøglen kan ske via USB-pen.

  Placering af nøglefiler hos de brugere, der skal anvende API-kommunikation

  Økonomistyrelsen har besluttet at API-nøglen skal placeres på en server i en personlig mappe, som kun den bruger, der er logget på, har adgang til - f.eks. home directory.
  Placér API-nøglen på denne placering. Gentag dette for alle pc'er, der anvender API-kommunikation.

  Kontrollér at standardplaceringen svarer til 'home directory'

  Du kan kontrollere standardplaceringen som beskrevet ovenfor.
  Svarer standardplaceringen ikke til 'home directory' kan den ændres i registreringsdatabasen.
  Ændringer bør kun foretages af eller i samråd med den lokale IT-administrator.
  Hvis du ønsker at ændre standardplacering, skal dette foretages for både bank- og API-nøglen.
  Banknøglens placering styres via:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\e-Safekey\PublicKey
  API-nøglens placering styres via:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\e-Safekey\Business\CustomerKey

  Navision Stat

  Navision Stat er det økonomisystem, som hovedparten af de statslige virksomheder anvender.
  Læs mere om Navision Stat på Økonomistyrelsens hjemmeside.

  hidden

   

  EDB/WS bruger
  EDB/WS bruger
 • Filformater

  Filformater 

  Betalinger og forskellige informationer kan udveksles mellem Danske Bank og SKB/OBS-kontohavernes egne finans- og bogføringssystemer i form af filer i f.eks. kommaseparereteller EDIFACT-format. 

  Se de forskellige muligheder for filer, der kan udveksles her

 • VKS-filbestillinger

  VKS-filbestillinger 

  Det er muligt at oprette VKS-filbestillinger, der indeholder valutakurserne fra WMR(Reuters), Danske Banks køb og Danske Banks salg.  
  Filbestillingen kan bestilles ved henvendelse til EDI-Support på telefon
  nr. 70­­­ 12 13 13 > tast 1 for hjælp til District > tast 3 for hjælp til EDI og filformater.

 • Hvad er EDIFACT

  Hvad er EDIFACT 

   

  EDI er udveksling af strukturerede data, og den mest udbredte standard hertil er EDIFACT - nøglen til integration af elektroniske processer. EDIFACT står for Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport og er en international standard udviklet og vedligeholdt over mere end 10 år af repræsentanter fra de involverede sektorer i regi af De Forenede Nationer. Standarden garanterer kompatibilitet, således at alle parter kan behandle data uafhængig af system og lokalitet.

  EDIFACT er en række elektroniske meddelelser, som muliggør hel eller delvis automatisk behandling af forretningsmæssige procedurer eller transaktioner uafhængig af hardware og software.

  Introduktion af EDIFACT er især interessant for virksomheder, som dagligt har et stort antal transaktioner mellem faste samarbejdspartnere eller internt i virksomheden.

  Når en virksomhed indfører EDI/EDIFACT, er det som regel for at opnå økonomiske og administrative besparelser, og investeringen kan have en særdeles kort tilbagebetalingstid på grund af de operationelle, strategiske og omkostningsbesparende effekter.

  Danske Bank understøtter EDIFACT. Læs mere om EDIFACT på www.danskebank.com

 • Navision Stat

  Navision Stat 

  Navision  Stat er det økonomisystem, som hovedparten af de statslige virksomheder, herunder de selvejende, anvender.

  Læs mere om Navision på Økonomistyrelsens hjemmeside

Sikkerhed

I Danske Bank leverer vi selvbetjeningsløsninger med meget høj sikkerhed. Vi har høje standarder for sikkerhed og opfylder lovgivningens krav om sikkerhed i onlinebankløsninger.

Vores sikkerhedssystem beskytter din institution
Sikkerhedssystemet i District beskytter din kommunikation med os og sikrer, at

 

 • vi identificerer dig, før vi overfører fortrolige oplysninger om din institutions bankforretninger
 • virksomhedens data identificeres og overføres, så uvedkommende ikke kan få adgang til dem via District
 • data beskyttes gennem kryptering, så uvedkommende ikke kan læse de data, der overføres mellem din browser og Danske Bank
 • økonomisk bindende transaktioner kontrolleres elektronisk, så data ikke kan ændres, når de overføres mellem din browser og Danske Bank

Hvad kan du selv gøre for at beskytte din institution?

Udover den sikkerhed, vi tilbyder via vores systemer, er der ting, du selv kan gøre for at beskytte din institution. 
Læs mere om retningslinjer for brug af District og få tips til it-sikkerhed

 • Adgang til District
 • eSafeID
 • Beskyt din institution
 • Mistanke om misbrug
 • Kendte trusler

 

 

Ressortomlægninger

For at skabe forståelse for og klarhed om, hvorledes kontohaverforhold skal håndteres af henholdsvis statsinstitutionerne og ØSC’et i forbindelse med gennemførelsen af ressortomlægninger og andre ændringer, har Økonomistyrelsen sammen med Danske Bank, Statens Betalinger, udarbejdet retningslinjer om, hvorledes henholdsvis institutionerne og ØSC’et skal forholde sig i den anledning.

For så vidt angår proceduren for ressortomlægninger af institutioner i SKB/OBS henvises til Økonomistyrelsens hjemmeside.

 

Økonomistyrelsen

 

Økonomistyrelsen er en del af Finansministeriet og bidrager til at fremme god økonomistyring og effektivitet i den offentlige sektor.

Spørgsmål om etablering af nyt kontohaverforhold, eller ændringer af nuværende kontoforhold, kan rettes til:

Økonomistyrelsen, Rådgivning og Support.

Læs her hvordan du kontakter Økonomistyrelsens support.