Brug af SKB/OBS

Her på siden kan du, under Retningslinjer fra Økonomistyrelsen, læse en række beskrivelser af bl.a. konto-set-up, betalingskontroller og automatisk kontoafstemning.

Du kan også i Retningslinjer fra Økonomistyrelsen finde information om hvordan du skal tilrettelægge dine betalingsforretninger, og hvilke betalingskontroller du skal gennemføre.

Desuden kan du under Systemintegration læse - f.eks. om hvordan District sættes op i forhold til Navision Stat, og vigtig information om brug af bank- og brugernøgler. 

Retningslinjer fra Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsens retningslinjer vedrørende tilrettelæggelse af betalingsforretninger

Varetagelsen af institutionens betalingsforretninger skal fungere som et selvstændigt funktionsområde i institutionen.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, hvorledes de har tilrettelagt arbejdsprocesserne i relation til afviklingen af deres betalingsforretninger.

Der eksisterer ingen særskilte retningslinjer for, hvilke medarbejdere institutionerne kan udpege til at være henholdsvis aftale- eller brugeradministrator eller brugere i SKB/OBS. Tildelingen af rettigheder bør dog ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer vedrørende tilrettelæggelsen af betalingsforretninger, de generelle disponeringsregler og god forvaltningsskik i øvrigt.

Du kan læse mere om de generelle krav til tilrettelæggelsen af betalingsforretninger på Økonomistyrelsens hjemmeside om ØAV.

ØAV er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod økonomi- og regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner.

ØAV indeholder dels det formelle regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet i form af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dels uddybende beskrivelse af regelsættet.

ØAV indeholder endvidere vejledningsmateriale til opstilling af bevillingslovene samt til inspiration for ministeriernes interne styring.

Vi har i samarbejde med Økonomistyrelsen udarbejdet en vejledning, der beskriver hvilke kontroller, du som kontohaver skal gennemføre og hvordan.

Læs "Vejledning til kontohaver om betalingskontroller".

Organisering af administrationen

 

Generelt om administrationsstruktur 

Administrationsstrukturen er opbygget som en model med anbefalinger af, hvilke "roller" der skal besættes for at institutionen får fleksible arbejdsgange uden flaskehalse.

Det er vigtigt, at strukturen giver mulighed for en let og hurtig indgriben, hvis det bliver nødvendigt – for eksempel hvis en medarbejders rettigheder til at foretage dispositioner på institutionens konti skal ændres.

Se oversigt over rettigheder.

Vær opmærksom på, at du som aftale- eller brugeradministrator ikke automatisk kan se en oversigt over de konti, som er tilknyttet jeres District-aftale.

I Kom Godt I Gang vejledningerne til Administration, kan du læse om hvordan du får adgang til at se konti i District.

Det er også vigtigt at bemærke, at én og samme person godt kan varetage flere roller, eventuelt alle roller. Det kan forekomme, at samme person er både aftaleadministrator, brugeradministrator og bruger.

Det er også tilladt for en administrator at tildele sig selv rettigheder, for eksempel til at foretage betalinger. Men når personen optræder som bruger, er det et krav, at der skal være to godkendere på betalinger.

Økonomistyrelsen og Danske Bank håber, at anbefalingerne kan være en hjælp til at opbygge en god administrationsstruktur.

Administrationsstruktur i statslige institutioner

Administrationsstruktur i selvejende institutioner

Administrationsstruktur i kommuner og regioner

Igangsætningsvejledning til Administrative Fællesskaber

Systemintegration

Her kan du finde forskellige informationer, der vedrører

 • Opsætning af Navision Stat til udveksling af data med Danske Bank via District
 • Teknisk opsætning af EDB/API/WS bruger
 • Fagsystemer
 • Filformater
 • Tekniske brugere i District.

Læs mere om den tekniske opsætning af EDB/API/WS bruger og vigtig information om placering af bank og brugernøgler for EDB/API bruger.

På Økonomistyrelsens hjemmeside finder du vejledningsmateriale.

I dette materiale indgår information om API/WS-løsningen.

Sikkerhed

I Danske Bank leverer vi selvbetjeningsløsninger med meget høj sikkerhed. Vi har høje standarder for sikkerhed og opfylder lovgivningens krav om sikkerhed i onlinebankløsninger.

Vores sikkerhedssystem beskytter din institution
Sikkerhedssystemet i District beskytter din kommunikation med os og sikrer, at

 

 • vi identificerer dig, før vi overfører fortrolige oplysninger om din institutions bankforretninger
 • virksomhedens data identificeres og overføres, så uvedkommende ikke kan få adgang til dem via District
 • data beskyttes gennem kryptering, så uvedkommende ikke kan læse de data, der overføres mellem din browser og Danske Bank
 • økonomisk bindende transaktioner kontrolleres elektronisk, så data ikke kan ændres, når de overføres mellem din browser og Danske Bank

Hvad kan du selv gøre for at beskytte din institution?

Udover den sikkerhed, vi tilbyder via vores systemer, er der ting, du selv kan gøre for at beskytte din institution. 
Læs mere om retningslinjer for brug af District og få tips til it-sikkerhed

 • Adgang til District
 • eSafeID
 • Beskyt din institution
 • Mistanke om misbrug
 • Kendte trusler

 

 

Ressortomlægninger

For at skabe forståelse for og klarhed om, hvorledes kontohaverforhold skal håndteres af henholdsvis statsinstitutionerne og ØSC’et i forbindelse med gennemførelsen af ressortomlægninger og andre ændringer, har Økonomistyrelsen sammen med Danske Bank, Statens Betalinger, udarbejdet retningslinjer om, hvorledes henholdsvis institutionerne og ØSC’et skal forholde sig i den anledning.

For så vidt angår proceduren for ressortomlægninger af institutioner i SKB/OBS henvises til Økonomistyrelsens hjemmeside.

 

Økonomistyrelsen

 

Økonomistyrelsen er en del af Finansministeriet og bidrager til at fremme god økonomistyring og effektivitet i den offentlige sektor.

Spørgsmål om etablering af nyt kontohaverforhold, eller ændringer af nuværende kontoforhold, kan rettes til:

Økonomistyrelsen, Rådgivning og Support.

Læs her hvordan du kontakter Økonomistyrelsens support.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.