Om SKB/OBS

Økonomistyrelsen meddelte i december 2018, at man efter udbud har valgt Danske Bank til at levere betalingsformidlingsydelser via Statens Koncern Betalinger/Offentligt Betalings System (SKB/OBS) i en ny kontraktperiode. Kontrakten udløber den 1. juli 2025.

Der var tale om et genudbud af en eksisterende løbende aftale – kaldet Statens KoncernBetalinger (SKB)/ Offentligt BetalingsSystem (OBS).

Aftalen omfatter alle udbetalinger fra staten f.eks. løn, tjenestemandspensioner, stipendier, børnefamilieydelser, arbejdsløshedsdagpenge og landbrugsstøtte samt indbetalinger fra borgere og virksomheder af bl.a. skatter og afgifter. Derudover omfatter aftalen kommunale udbetalinger af sociale pensioner mv., herunder udbetalinger fra Udbetaling Danmark.

Betalinger af beløb mellem staten, regioner og kommuner, herunder statens tilskud og refusioner til kommunerne, sker som interne overførsler uden brug af likvide midler. Herved mindsker staten sit finansieringsbehov.

Løsningen er baseret på et yderst avanceret og fleksibelt system set-up, som reducerer institutionernes administration, og danner grundlag for yderligere digitalisering og effektivisering af betalingsformidling inden for den offentlige sektor.

District

Danske Bank District, der er bankens internetbaserede officebanking-system, giver hurtig adgang til at se kontoinformationer og til at oprette og godkende betalinger. Alle oplysninger opdateres konstant, så du altid er ajour med institutionens aktuelle likviditet.

Derudover indeholder aftalen modulet District Administration, hvor håndtering af rettigheder og oprettelse af brugere foregår uden tunge og papirbaserede processer.

Brugen af District betyder, at den elektroniske betalingsformidling både på udbetalingssiden og på indbetalingssiden foregår enkelt, brugervenligt og elektronisk direkte i Navision Stat.

 

Læs mere om SKB/OBS

Bemærk, at du via topmenuen kan finde beskrivelser af

 • Hvad er SKB/OBS?
 • Drift af SKB/OBS
 • Ydelser og faciliteter
 • Priser
 • Renter
 • Vilkår
Kom godt i gang
Du kan læse mere om anvendelsen af District under fanebladet Beskrivelser.

 

Hvad er SKB/OBS

SKB står for Statens KoncernBetalinger. SKB er et betalingsformidlingssystem, der håndterer statslige og selvejende institutioners ind- og udbetalinger.

OBS står for Offentligt BetalingsSystem og er et betalingsformidlingssystem, som bliver benyttet til afregning af fastsatte beløb mellem staten og kommunerne. Det kan f.eks. være 1/12-delsrater, bloktilskud og statslig refusion af sociale ydelser.

Alle offentlige institutioner (både selveje og statslige) samt kommuner og regioner skal bruge SKB/OBS, men der gælder forskellige vilkår for omfanget af anvendelsen:

Statslige institutioner
Alle statslige institutioner skal bruge SKB til alle deres ind- og udbetalinger.

Selvejende institutioner
Tilskud til selvejende institutioner udbetales til en SKB-konto. Derudover skal selvejende institutioner, der benytter Statens Lønsystem, anvende SKB til lønudbetalinger. Økonomistyrelsen anbefaler i øvrigt, at selvejende institutioner bruger SKB til alle deres ind- og udbetalinger.

Kommuner og regioner
Med OBS vil kommunerne og regionerne kunne benytte udvidet anvendelse, hvor alle deres ind- og udbetalinger håndteres i OBS.

Kommuner og regioner bruger OBS til afregning af beløb mellem staten og kommunen eller regionen. Det omfatter bl.a. indbetaling af A-skat, udbetaling af en række sociale ydelser til borgerne og refusioner eller bidrag i forbindelse med den kommunale udligningsordning og tilskud.

Kommuner og regioner kan anvende et andet pengeinstitut til øvrige ind- og udbetalinger. Kontrakten med Danske Bank har mindsket udbudsforpligtelsen for kommuner og regioner, der derfor kan anvende OBS til alle betalinger.

Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen er en del af Finansministeriet og bidrager til at fremme god økonomistyring og effektivitet i den offentlige sektor.

Læs mere om SKB/OBS på Økonomistyrelsens hjemmeside

Oftest stillede spørgsmål

På Spørgsmål og svar siderne kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til vores SKB/OBS Support-Team.

Måske er der allerede svar på dine spørgsmål her.

 Drift af SKB/OBS

Det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB/OBS.

I tæt samarbejde med Økonomistyrelsen står vi klar til at sikre dig, der arbejder med betalingsformidlingen i SKB/OBS systemet:

 • en smidig og effektiv betalingskanal
 • et moderne og velfungerende system
 • en række faciliteter, der er udviklet specielt til SKB/OBS i Danske Bank.

Danske Bank har integreret flere udenlandske banker i vores organisation og på vores IT-platform. Vi har brugt vores erfaringer til at sikre en let og smidig overgang, og vi bestræber os på at sikre, at nye institutioner oplever en nem overgang til SKB/OBS i Danske Bank.

Tilslutning af nye institutioner til SKB/OBS

For at gøre overgangen til SKB/OBS for nye institutioner så let og smertefri som muligt, har vi udarbejdet en Tjekliste til ny kontohaver, samt en række vejledninger, der vil guide dig og din institution igennem hele forløbet.

Læs mere under menupunktet Ny institution i SKB/OBS Igangsætning.

Følg med i den løbende udvikling Du kan via vores Nyhedsservice løbende følge med i nyt vedrørende SKB/OBS og blive opdateret på driftsstatus. Tilmeld dig via boksen nedenfor.

 

Nyhedsservice

Du kan tilmelde dig Nyhedsservice og Driftsstatus her.


 

Ydelser og funktioner

Du kan afvikle indenlandske betalinger i form af:

 • Kontooverførsel med advisering på kontoudtog eller med særskilt advisering.
 • Betaling af girokort/Fælles indbetalingskort (FIK).
 • Tilmelding af NETS produkter.

Du kan afvikle udenlandske betalinger i form af:

 • Swiftoverførsler.

Betalingsformer (kontooverførsler m.v.), hvor betalingerne kan ledsages af en læsbar information om, hvad betalingerne vedrører, skal i henhold til lov om offentlige betalinger m.v. søges fremmet, idet sådanne betalinger kan behandles elektronisk.

Det er muligt, på nærmere vilkår, at anvende Dankort, Visa/Dankort og MasterCard Business Debit betalingskort i SKB/OBS aftalen med Danske Bank. Dette forudsætter blot separate kortkonti til de enkelte korttyper.

Kontanter til brug for udbetalinger via "institutionskassen" fås ved træk på konti i SKB/OBS og indsættelse af modtagne kontanter sker også via disse konti. Videre er det muligt at bestille kontant valuta til brug ved tjenesterejser m.v. ved træk på konti i SKB/OBS, og indsætte overskydende kontant valuta på disse konti.

Funktionerne omfatter bl.a.

Mulighed for tildeling af trækningsret til konti i SKB/OBS til andre end kontohaver selv, hvor dette måtte være relevant.

 • Validering af saldi i SKB/OBS, hvor udbetalte beløb fra SKB/OBS til indenlandske kontohavere i andre banker tillægges valør på kontohavernes finansieringskonti i SKB/OBS til og med udbetalingsdagen, men mod betaling af et lavt transaktionsgebyr pr. udbetaling.
 • Mulighed for elektronisk håndtering af kontoudtog og kontoposter til brug for automatisk kontoafstemning af konti i SKB/OBS.
 • Mulighed for elektronisk opdatering af valutakurstabeller.

Brug af SKB/OBS

Læs mere om de forskellige ydelser og funktioner under Brug af SKB/OBS Beskrivelser

Priser

 Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag, renter og gebyrer eller SKB/OBS som system, skal du kontakte Økonomistyrelsen. Du kan se kontaktoplysninger til Økonomistyrelsen i boksen nederst på denne side.
På Økonomistyrelsens hjemmeside med Vilkår, renter og priser kan du se de priser, som er særskilt aftalt mellem Økonomistyrelsen og Danske Bank overfor kontohaverne i SKB/OBS.
Danske Banks medvirken til gennemførelse af andre serviceydelser m.v., der ikke er nævnt i denne prisliste, beregnes efter Danske Banks standardpriser, som findes på Danske Banks hjemmeside med Priser og vilkår.
Læs mere om betaling af gebyr
Bemærk, at du via topmenuen kan finde information om registrering og betaling af gebyrer for anvendelse af SKB/OBS.

 

Økonomistyrelsen

På Økonomistyrelsens hjemmeside kan du under fanebladet Systemer, læse mere om deres support.

hidden

Oftest stillede spørgsmål

På Spørgsmål og svar siderne kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til vores SKB/OBS Support-Team. Måske er der allerede svar på dine spørgsmål her.

 

 

Betaling af gebyr for SKB/OBS


Efter aftale med Økonomistyrelsen hæver Danske Bank gebyrer for anvendelse af SKB/OBS på de enkelte kontohaveres transaktionskonto til udbetalinger (UDB) pr. Bogføringskreds.

Statsinstitutioner

For statsinstitutioner, der trækker direkte på statskassen, hæver vi gebyrer på FF1_UDB-kontoen, og for statsinstitutioner med selvstændig likviditet hæver vi gebyrer på FF7_UDB-kontoen.

Selvejende institutioner

For selvejende institutioner under staten hæver vi gebyrer på FF3_UDB-kontoen.

Kommuner/Regioner

Økonomistyrelsen betaler for kommunernes/regionernes ”pligtmæssige” anvendelse af OBS-systemet.
Anvender kommuner/regioner OBS-systemet udover det ”pligtmæssigt” fastsatte, skal kommunen/regionen selv afholde udgifterne til dette.
Hvis kommuner/regioner vil benytte OBS systemet til deres øvrige betalinger, skal der oprettes separate OBS-konti til dette formål, og gebyrer bliver hævet på OBS_UDB-kontoen.

Ændring af beregningskonto for gebyr

Da der kan være oprettet ekstra transaktionskonti til udbetalinger, har vi valgt den først oprettede UDB-konto som gebyrkonto.
Hvis institutionen ønsker en anden UDB-konto som gebyrkonto, kan den sende en besked om ændringen til SKB/OBS Support-Team via meddelelses-funktionen i District.

Gebyradvisering

Danske Bank adviserer alle gebyrer på gebyrnotaer, som vi stiller til rådighed i eArkiv i District.

Udover "Gebyrnota", som er en kontogebyrnota, der specifikt viser alle de gebyrer, der er beregnet på en given SKB/OBS-konto i en given periode, adviserer vi tillige på en "Virksomhedsgebyrnota".
En "Virksomhedsgebyrnota" er en samlet gebyrnota til institutionen, der indeholder en samlet opgørelse af alle de beregnede gebyrer på institutionens konti i SKB/OBS.
Ved "institutionen" forstås her alle Regnskabsførende institutioner og Bogføringskredse tilhørende institutionen.
Virksomhedsnotaen indeholder endvidere information om, på hvilken ”Konto for gebyrer” Danske Bank hæver det samlede beløb for gebyrer og med angivelse af på hvilken bogføringsdato dette sker.
Til orientering skal bemærkes, at vi på den valgte gebyrkonto vil hæve beløbene, der er beregnet på de enkelte konti, enkeltvis. Det betyder, at der på den valgte gebyrkonto vil fremkomme flere hævede beløb, som tilsammen svarer til det samlede gebyr, der vises på ”Virksomhedsgebyrnotaen”.

Gebyropkrævning

Danske Bank opsamler gebyrer i SKB/OBS kvartalsvis bagud* og opkræver disse gebyrer med 1 måneds kredit.
Et eksempel:
Den 31. marts har vi opsamlet alle gebyrer på kundens SKB/OBS-konti for januar, februar og marts måned.
Den 31. marts dannes en postering i bankens systemer, som vi bogfører på kundens gebyrkonto med bogføringsdag den sidste bankdag i april måned og med valør den første bankdag i maj måned.
* Bemærk, at ikke alle gebyrer bundles. Det gælder f.eks. gebyr for håndtering af kontantvaluta, som betales i forbindelse med ekspeditionen.

Renter

Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag, renter og gebyrer eller SKB/OBS som system, skal du kontakte Økonomistyrelsen. Du kan se kontaktoplysninger til Økonomistyrelsen nederst på siden.

Finansministeriets rentetilskrivning af SKB/OBS-konti fremgår af skiltning på Økonomistyrelsens hjemmeside med Vilkår, renter og priser.

Se den til enhver tid gældende Diskonto og Indskudsbevisrente under fanebladet Markedsinfo på Danmarks Nationalbanks hjemmeside.

Læs om kontostrukturen i SKB/OBS her på portalen under Konto-set-up, som du finder under fanebladet Beskrivelser.

Under kontooversigten i Cash Management modulet i District kan du via funktionsmenuen klikke dig frem til Kontovilkår, på de konti du har adgang til. Her kan du under fanebladet Vilkår, dels se den aktuelle rentesats på kontoen, dels se tilskrevne renter.

Økonomistyrelsen

Læs her hvordan du kontakter Økonomistyrelsens support.

Vilkår

Her kan du læse om de grundlæggende aftaler for dig som kontohaver i SKB/OBS i Danske Bank:

Kontohavervilkår

Hvis du har konti i Danske Bank, der ligger udenfor SKB/OBS, henviser vi til Danske Banks almindelige forretningsbetingelser:

Almindelige forretningsbetingelser

Kortbestemmelser for debetkort til kontohavere i SKB/OBS er undergivet de vilkår, der er aftalt mellem Økonomistyrelsen og Danske Bank:

Kortbestemmelser firmahæftende_SKBOBS

Gældende betingelser for District:

Betingelser for District

 

Faktaark og Blanketter

Faktaark giver en hurtig beskrivelse af ydelser og faciliteter. Faktaark og blanketter finder du under menupunktet Genvej til informationer.

God skik

"Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder" kan du se på Finanstilsynets hjemmeside.
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.