I 2021 fik Private Banking-kunder mulighed for at investere i fondene Danske Invest SICAV-SIF Alternatives – Defensive og Danske Invest SICAV-SIF Alternatives - Offensive med fokus på alternative aktiver som fx private equity, private credit og infrastruktur. Her blev fondene genåbnet for investorer efter at have været lukket for ny kapital i en længere periode, og begge fonde leverede positive afkast i 2022, der ellers bød på store kursfald for mange traditionelle aktier og obligationer.

Mens Danske Invest Alternatives – Defensive i 2022 fik et afkast efter administrationsomkostninger på 1,7 pct., blev afkastet for Danske Invest Alternatives – Offensive 2,0 pct.

Vi ser mange interessante investeringsmuligheder inden for alternative investeringer, der samtidig kan bidrage til en mere robust portefølje.
Thomas Otbo, investeringsdirektør i Danske Bank.

”De positive afkast i fondene illustrerer styrken ved alternative investeringer i en portefølje af investeringer. Alternative investeringer følger ikke nødvendigvis afkastet på andre aktivklasser, og det kan bidrage til at sprede risikoen og løfte det risikojusterede afkast i en portefølje af investeringer,” fortæller Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank.

Det er dog vigtigt at huske på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast og at afkast også kan blive negative.

Fortsat fokus på alternativer i 2023
Thomas Otbo fortæller, at alternative investeringer – herunder de to Danske Invest-fonde – fortsat vil være et centralt fokusområde for Danske Bank i 2023.

”Vi ser mange interessante investeringsmuligheder inden for alternative investeringer, der samtidig kan bidrage til en mere robust portefølje,” siger han.

Herunder har vi bedt porteføljeforvalterne for de to Danske Invest-fonde sætte nogle ord på udviklingen i det forgangne år og fokusområderne i det kommende år:

Danske Invest Alternatives – Defensive
Investerer primært i aktiver med stabile afkastprofiler inden for private credit – dvs. lån til virksomheder – samt infrastruktur.

”I 2022 var der fortsat fokus på at styrke fondens afkast- og risikoprofil i form af øget diversifikation på tværs af geografi og underliggende aktivklasser inden for private credit. Vi foretog blandt andet en række investeringer i private credit-fonde forvaltet af anerkendte managers, hvor vi kombinerede mere traditionelle strategier med strategier fokuseret på at udnytte de markedsmuligheder, der opstod i kølvandet på den store markedsuro i dele af 2022.
 
Vi ser tendenserne fra slutningen af 2022 fortsætte ind i 2023, hvor bankerne og de noterede kreditmarkeder fortsat er tilbageholdende med at supportere nye udlån. Kombineret med fortsat aktivitet i private equity skaber det efterspørgsel efter finansiering. Det vakuum accelererer mulighederne inden for private credit og kan også afføde attraktive muligheder for co-investeringer – dvs. medfinansiering af selskaber side om side med privat credit-fonde, der har behov for supplerende kapital i forbindelse med et lån til et selskab. Dertil kommer muligheder i det sekundære marked – dvs. køb af porteføljer af investeringer fra andre investorer,”
fortæller Michael Bech, som er chefporteføljeforvalter for Danske Invest Alternatives – Defensive.
Danske Invest Alternatives – Offensive
Tager mere risiko i bestræbelserne på at opnå et højere afkast. Fonden investerer primært i aktiver med potentiale for kapitalgevinster inden for private equity – dvs. unoterede virksomheder.

”Fonden investerede tæt på 1,5 mia. kroner i 2022, hvoraf omtrent halvdelen var tilsagn til private equity-fonde udbudt af bl.a. EQT og Goldman Sachs. Den anden halvdel blev investeret i co-investeringer i enkeltselskaber samt køb af private equity-porteføljer i det sekundære marked – dvs. køb af porteføljer af private equity-investeringer fra andre investorer på ofte fordelagtige vilkår. Inden for co-investeringer investerede vi bl.a. i udvikling og drift af solparker i USA gennem Cypress Creek Renewables og i en afnotering af det amerikanske softwareselskab Avalara, der hjælper virksomheder med skatteindberetninger. 

I 2022 så vi en stigning i antallet af afnoteringer, såkaldte public-to-private transaktioner, hvor selskaber drives videre i privat ejerskab uden for børsen. Store  udsving i aktiekurserne gjorde det mere attraktivt for private equity-fonde at købe sig ind, og det kan – afhængigt af markedsforholdene – meget vel fortsætte ind i 2023. Derudover ser vi også mulighed for yderligere aktivitet i det sekundære marked for private equity-porteføljer,”
fortæller Mikael Deigaard, som er chefporteføljeforvalter for Danske Invest Alternatives – Offensive.  

Det skal du være opmærksom på
Overvejer du at investere i alternativer, skal du være opmærksom på, at en investering i fondene kræver investeringsrådgivning for at afdække, om investeringen passer til din investeringsprofil. Der er særlige krav til investorerne i fondene, og de er for investorer med en lang tidshorisont.

Minimumsindskuddet for en investering er 10.000 euro (75.000 kroner).

Afkastudvikling for fondene
Historisk afkastudvikling for fondene siden oprindelig lancering i 2016. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidigt afkast, der også kan blive negative. Det er ikke usædvanligt med lave eller negative afkast i de første år af levetiden for fonde med den type alternative investeringer, da investeringen af kapitalen ofte bliver foretaget gradvist over en længere periode.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter):
Danske Invest Alternatives – Defensive
Danske Invest Alternatives – Offensive

Hvis du vil vide mere
Du er som altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller ringe til Investering Direkte på tlf. 70 20 22 96, hvis du ønsker at høre mere om dine investeringsmuligheder.