Private Banking-kunder i Danske Bank får nu adgang til investeringsløsningen Global Portfolio Solution, der hidtil primært har været forbeholdt institutionelle investorer. For Private Banking-kunder bliver det via den nye porteføljeplejeløsning Danske Porteføljepleje GPS.

Global Portfolio Solution er vores nyeste generation af investeringsløsninger for kunder, der ønsker en samlet løsning, hvor vi investerer hele eller dele af deres opsparing på en god og tryg måde, siger Thomas Otbo, som er Investeringsdirektør og ansvarlig for investeringsløsningerne i Danske Bank.

Særlige strategier mod store kursfald

Global Portfolio Solution kombinerer en række af de mest moderne investeringsværktøjer, og set i forhold til Danske Banks øvrige investeringsløsninger er målet ifølge Thomas Otbo at skabe mere robuste porteføljer, der giver højere risikojusterede afkast – dvs. højere afkast målt i forhold til risikoen i investeringerne.

Som noget nyt anvender Global Portfolio Solution blandt andet særlige strategier til at reducere investeringernes sårbarhed over for store kursfald i de finansielle markeder.

”Vi betegner det støddæmpere, og strategierne består af investeringer, der isoleret set forventes at give et positivt afkast i perioder med store markedsfald, så porteføljerne taber mindre i værdi. De beviste deres værd, da coronavirussen i foråret 2020 førte til voldsomme kursfald på de finansielle markeder. Her klarede Global Portfolio Solution sig bedre gennem stormen end vores øvrige investeringsløsninger, men til gengæld må de løbende omkostninger ved støddæmperne forventes at koste lidt på afkastet i perioder uden større kursfald,” fortæller Thomas Otbo.

Stærke resultater siden lanceringen

Global Portfolio Solution kombinerer direkte investeringer i aktier og obligationer med investeringer i såkaldte afledte finansielle instrumenter. Det giver mulighed for at opnå en stor risikospredning i investeringerne og samtidig agere hurtigt i de finansielle markeder, når der opstår interessante investeringsmuligheder.

Ifølge Thomas Otbo har Global Portfolio Solution leveret stærke resultater siden lanceringen i efteråret 2019, men som han understreger, er det ingen garanti for, at det også vil være tilfældet fremover.

Hvis det er noget for dig

Som Private Banking-kunder kan du vælge Danske Porteføljepleje GPS med et risikoniveau, der matcher tidshorisonten for dine investeringer og din risikoprofil som investor. Minimumsinvesteringen i Danske Porteføljepleje GPS er 500.000 kr.

I porteføljerne i Danske Porteføljepleje GPS indgår forskellige typer af hedgefonde, som forventes at kunne øge risikospredningen og sikre et højere risikojusteret afkast, og som investor i Danske Porteføljepleje GPS skal man derfor også have forståelse for de egenskaber og risici, der er forbundet med sådanne hedgefonde.

Lyder Danske Porteføljepleje GPS relevant for dig, er du velkommen til at kontakte din Private Banker og høre nærmere. Ønsker du dybere indsigt i investeringsstrategierne i Danske Porteføljepleje GPS, kan du læse vores whitepaper om investeringsløsningen her eller se vores GPS-video her.

Er kommet godt fra start

Siden porteføljerne i Global Portfolio Solution blev lanceret primært til institutionelle kunder i oktober 2019, har de leveret et pænt merafkast i forhold til deres referenceindeks – dvs. de porteføljer med omtrent tilsvarende risikoniveau, som de måler sig op imod.

Herunder ses afkastudviklingen for Global Portfolio Solution-porteføljen, som svarer til den, der fremadrettet blandt andet vil blive anbefalet til Private Banking-kunder med middel risiko og en tidshorisont på 7-15 år*. Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Kilde: Danske Bank, afkastudvikling i euro for Global Portfolio Solution Balanced (inkl. alternativer) til og med marts 2021. Bruttoafkast før omkostninger.


Note: *Der kan i perioder være mindre afvigelser i den portefølje, der tilbydes til Private Banking-kunder.