Danske Porteføljepleje GPS (Global Portfolio Solution) er vores nyeste generation af investeringsløsninger for Private Banking-kunder og institutionelle kunder, og efter et udfordrende 2022 som følge af store rentestigninger har produktet leveret gode resultater hidtil i 2023. 

I Danske Porteføljepleje GPS forsøger vi at opnå et højere risikojusteret afkast ved hjælp af en mere sofistikeret tilgang til risikospredning, og år-til-dato har samtlige risikoprofiler leveret solide, positive afkast. Præcis som det var tilfældet for porteføljerne i 2020 og 2021*.  

Samtidig ligger flertallet af strategierne hidtil i år over deres respektive referenceindeks, som de bliver målt op imod.  

”Aktiekurserne er steget i år, mens obligationsrenterne har stabiliseret sig efter sidste års markante rentestigninger. Derudover har vores alternative investeringer i porteføljerne givet gode afkast, og indtil videre har det samlet set udmøntet sig i rigtig pæne afkast for Danske Porteføljepleje GPS,” fortæller chefporteføljeforvalter Søren Mose Nielsen fra Danske Bank Asset Management.


I år har vi set en tendens til, at obligationerne nu stiger i perioder, hvor aktierne falder. Med andre ord er risikospredning begyndt at virke igen, hvilket vi har høstet frugterne af.Søren Mose Nielsen, chefporteføljeforvalter

Risikospredning er begyndt at virke igen 
Danske Porteføljepleje GPS kombinerer direkte investeringer i aktier og obligationer med investeringer i forskellige finansielle instrumenter. Det giver mulighed for at opnå en bedre risikospredning i forhold til mere traditionelle investeringsløsninger – herunder også en bedre balance mellem risikoen fra aktier og obligationer (se boks). Vores forventning er, at investorer på den måde kan opnå et højere afkast på sigt uden at øge deres risiko. 

God risikospredning var dog en ringe trøst sidste år, hvor stort set alle aktivklasser faldt samtidig. 

”Både aktier og obligationer oplevede store fald i 2022, hvilket historisk set er højst usædvanligt og samtidig er et ekstraordinært negativt scenarie for en investeringsløsning som Danske Porteføljepleje GPS. Vi reducerede risikoen i porteføljerne, da markedsuroen tiltog, men året var ikke desto mindre udfordrende for strategien. I år har vi dog set en tendens til, at obligationerne nu stiger i perioder, hvor aktierne falder. Med andre ord er risikospredning begyndt at virke igen, hvilket vi har høstet frugterne af,” siger Søren Mose Nielsen. 

Generelt er han forholdsvis fortrøstningsfuld i øjeblikket, når han ser fremad. 

”Vi har efter alt at dømme lagt den højeste inflation bag os, og den økonomiske vækst holder sig generelt bedre oppe end frygtet ved årets indgang. På den baggrund ser vi generelt gode afkastudsigter for en balanceret portefølje som Danske Porteføljepleje GPS,” siger han. 

Er blevet grundigt stresstestet 
De porteføljer af investeringer, som er grundlaget for Danske Porteføljepleje GPS, går under betegnelsen Global Portfolio Solution, deraf forkortelsen GPS. De blev oprindeligt lanceret i efteråret 2019 – i første omgang primært til institutionelle investorer og siden bredere til Private Banking-kunder. 

Som Søren Mose Nielsen udtrykker det, er porteføljerne siden blevet godt og grundigt stresstestet. 

”Først fik vi udbruddet af Covid-19 med en voldsom global recession til følge, og siden har vi blandt andet haft perioder med voldsomme stigninger i inflation og renter samt en energikrise og krig på det europæiske kontinent. Vi har med andre ord haft meget forskellige og dramatiske markedsscenarier i de seneste år – herunder også et usædvanligt scenarie med store synkrone kursfald på aktier og obligationer, der som nævnt er ekstra negativt for en investeringsløsning som Danske Porteføljepleje GPS, hvor der er fokus på risikospredning. I det lys er vi generelt rigtig godt tilfredse med porteføljernes udvikling,” siger Søren Mose Nielsen. 

Afkast hidtil i 2023
Afkast år til dato for de forskellige risikoprofiler i Danske Porteføljepleje GPS. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative. 

Akkumuleret afkast siden start

*Data frem til marts 2021 er for de underliggende Global Portfolio Solution-porteføljer, som Private Banking-kunder siden marts 2021 har kunne investere i via investeringsløsningen Danske Porteføljepleje GPS. 
Kilde: Danske Bank pr. august 2023. Afkast opgjort efter alle fondsomkostninger, men før aftalegebyr. De historiske afkast frem til marts 2021 er opgjort for Global Portfolio Solution (inkl. alternativer) og derefter for Danske Porteføljepleje GPS. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative. 

Derfor kan porteføljerne give eksta god risikospredning 
Med den bedre risikospredning i Danske Porteføljepleje GPS følger dog også højere risiko i særlige scenarier. 

  • Ud fra en risikobetragtning er traditionelle investeringsløsninger typisk domineret af aktierisiko. Fx består en traditionel portefølje med 50% aktier og 50% obligationer af omkring 95% aktierisiko og 5% obligationsrisiko. 
  • Ønsker man at øge andelen af obligationer for at øge obligationsrisikoen, vil man dog modsat være tvunget til at reducere andelen af aktier. Det vil betyde, at den samlede risiko for porteføljen vil blive reduceret – og det vil også typisk medføre, at forventningerne til afkast vil blive lavere. 
  • Danske Porteføljepleje GPS anvender typisk et element af gearing i porteføljerne. Ved at bruge finansielle instrumenter som fx optioner og futures kan porteføljernes eksponering mod obligationer øges, uden at eksponeringen mod aktier nødvendigvis skal reduceres tilsvarende. (Dvs. at porteføljerne kan have en eksponering mod aktier og obligationer, der overstiger 100 pct. af den indskudte kapital fra investorerne). 
  • Dermed kan Danske Porteføljepleje GPS for et givent niveau af risiko opnå en bedre fordeling mellem aktierisiko og obligationsrisiko end mere traditionelle investeringsløsninger, og vores forventning er, at det vil give et højere afkast.  
  • Hvis både aktier og obligationer oplever markante fald på samme tid, vil det dog ramme porteføljerne ekstra hårdt som følge af gearingen. Det oplevede vi i 2022, hvor alle porteføljerne i Danske Porteføljepleje GPS klarede sig dårligere end deres referenceindeks. Til gengæld kan det i andre scenarier give et højere afkast til investorerne i forhold til deres niveau af risiko.