Private Banking-kunder i Danske Bank får nu også mulighed for at investere pensionsmidler i Global Portfolio Solution, som er vores nyeste og mest avancerede generation af investeringsløsninger. For Private Banking-kunder bliver det via den nye porteføljeplejeløsning Danske Porteføljepleje Pension GPS.


Sidste forår fik vores Private Banking-kunder mulighed for at investere frie midler i investeringsløsningen under navnet Danske Porteføljepleje GPS, og siden har vi oplevet en stor efterspørgsel. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu også kan tilbyde løsningen til pensionsmidler.
Thomas Otbo, investeringsdirektør og ansvarlig for investeringsløsningerne i Danske Bank.

Investering på en god og tryg måde
Danske Porteføljepleje Pension GPS er for kunder, der ønsker en samlet løsning, hvor vi investerer hele eller dele af deres private pensionsopsparing på en god og tryg måde og med et risikoniveau, der passer til den enkelte kundes investeringsprofil. Minimumsinvesteringen i Danske Porteføljepleje Pension GPS er 500.000 kr.

I porteføljerne i Danske Porteføljepleje Pension GPS indgår forskellige typer af hedgefonde, som forventes at kunne øge risikospredningen og sikre et højere risikojusteret afkast, og som investor i Danske Porteføljepleje Pension GPS skal man derfor også have forståelse for de egenskaber og risici, der er forbundet med sådanne hedgefonde.

Er kommet godt fra start
Siden porteføljerne i Global Portfolio Solution i oktober 2019 blev lanceret primært til institutionelle kunder, har de leveret et pænt merafkast i forhold til deres referenceindeks – dvs. de porteføljer med omtrent tilsvarende risikoniveau, som de måler sig op imod.

Herunder ses afkastudviklingen for Global Portfolio Solution-porteføljen, som svarer til den, der i Danske Porteføljepleje Pension GPS blandt andet bliver anbefalet til kunder med middel risiko og en tidshorisont på 7-11 år*. Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og at afkastet også kan blive negativt.


Kilde: Danske Bank, afkastudvikling i euro for Global Portfolio Solution Balanced (inkl. alternativer) til og med februar 2022. Afkast er opgjort efter omkostninger i de underliggende fonde, men før serviceomkostninger.

Note: *Der kan i perioder være mindre afvigelser i den portefølje, der tilbydes til Private Banking-kunder.

Sådan investerer Danske Porteføljepleje Pension GPS
• Danske Porteføljepleje Pension GPS (og Danske Porteføljepleje GPS) kombinerer en række af de mest moderne investeringsværktøjer, og set i forhold til Danske Banks øvrige investeringsløsninger er målet at skabe mere robuste porteføljer, der giver højere risikojusterede afkast – dvs. højere afkast målt i forhold til risikoen i investeringerne.

• I porteføljerne kombinerer vi direkte investeringer i aktier og obligationer med investeringer i såkaldte afledte finansielle instrumenter som fx optioner. Det giver mulighed for at opnå en stor risikospredning i investeringerne og samtidig agere hurtigt i de finansielle markeder, når der opstår interessante investeringsmuligheder.

• Danske Porteføljepleje Pension GPS anvender derudover særlige strategier til at reducere investeringernes sårbarhed over for store kursfald i de finansielle markeder. Vi betegner det støddæmpere.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Hvis du vil vide mere
Lyder Danske Porteføljepleje Pension GPS (eller Danske Porteføljepleje GPS) relevant for dig, er du velkommen til at kontakte din Private Banker og høre nærmere.