Det forgangne år var en tvivlsom fornøjelse for langt de fleste investorer og gav også negative afkast på tværs af alle vores investeringsløsninger i Danske Bank. 2022 bød dermed også på negative afkast i vores nyeste generation af investeringsløsninger for Private Banking-kunder i Danske Bank – Danske Porteføljepleje GPS for frie midler og Danske Porteføljepleje Pension GPS for pensionsmidler. Begge løsninger er blevet lanceret inden for de seneste år og er skræddersyet til Private Banking.

Vi har bedt chefporteføljeforvalter Søren Mose Nielsen sætte nogle ord på det forgange års udfordringer samt forventningerne til det kommende år:

2022 gav tab på tværs af alle risikoprofiler i Danske Porteføljepleje GPS og Danske Porteføljepleje Pension GPS – hvad var årsagen til det?
”Grundlæggende handler det om, at både aktier og obligationer oplevede betydelige kursfald i 2022. Der var derfor ikke mange steder at søge ly for investorer, og så er det svært at opnå et positivt afkast, uanset hvilken fordeling man har mellem aktier og obligationer, og hvor god risikospredning man har i sin portefølje. Heldigvis hører den slags år til sjældenhederne, men de kommer desværre også engang imellem,” fortæller Søren Mose Nielsen.


I de fleste scenarier forventer vi, at risikospredningen vil bidrage til at øge det risikojusterede afkast for investorerne.
Søren Mose Nielsen, chefporteføljeforvalter.

Hvad er dine overordnede forventninger til i år?
”Markedsudviklingen i 2022 var præget af høj inflation og kraftige rentestigninger, og det medførte som nævnt ovenfor negative afkast på såvel aktier som obligationer. Vi forventer aftagende inflation i 2023, og vi vurderer, at størstedelen af centralbankernes renteforhøjelser ligger bag os. Samtidig giver sidste års store rentestigninger nogle betydeligt bedre afkastmuligheder inden for obligationsmarkedet, end vi har været vant til de senere år.

Samlet set forventer vi derfor et mere gunstigt markedsmiljø i år for en balanceret portefølje med aktier og obligationer, og vi ser gode forudsætninger for fornuftige, positive afkast. Men som de seneste år har vist med Covid-19, krigen i Ukraine og inflationsrater, de færreste havde forestillet sig, kan der altid indtræffe uventede begivenheder, der ændrer billedet."

Det forgangne år var ekstra udfordrende for Danske Porteføljepleje GPS og Danske Porteføljepleje Pension GPS i forhold til mere traditionelle investeringsløsninger. Hvad er forklaringen på det?
”Det skyldes, at Danske Porteføljepleje GPS og Danske Porteføljepleje Pension GPS typisk har et element af gearing i porteføljerne, som gør det muligt at opnå en bedre risikospredning i porteføljerne. I de fleste scenarier forventer vi, at denne risikospredning vil bidrage til at øge det risikojusterede afkast for investorerne, men i et scenarie, hvor alle væsentlige aktivklasser falder simultant, kan gearingen dog medføre større tab end i mere traditionelt sammensatte investeringsløsninger.

Den usædvanlige markedsudvikling med betydelige kursfald for både aktier og obligationer er derfor et ekstraordinært negativt scenarie for investeringsløsninger som Danske Porteføljepleje GPS og Danske Porteføljepleje Pension GPS.”

I Danske Porteføljepleje GPS og Danske Porteføljepleje Pension GPS anvender I såkaldte støddæmperstrategier, som er særlige strategier til at reducere investeringernes sårbarhed over for store kursfald i de finansielle markeder. Hvordan fungerede de sidste år?
”Strategierne består af investeringer, der isoleret set forventes et give et positivt afkast i perioder med store markedsfald, så porteføljerne taber mindre i værdi – og strategierne bidrog isoleret set positivt til afkastet i 2022 og var dermed med til at reducere tabet i de samlede porteføljer lidt. Man skal dog være bevidst om, at støddæmperstrategierne blot kan reducere tab og ikke forhindre tab – i særdeleshed ikke i et usædvanligt markedsscenarie med markante simultane kursfald på tværs af aktivklasser.”

En god samlet løsning for investorer

Danske Porteføljepleje GPS er for kunder, der ønsker en god samlet løsning, hvor vi investerer hele eller dele af deres opsparing med et risikoniveau, der passer til den enkelte kundes investeringsprofil. 

Ønsker du at investere en privat pensionsopsparing, kan du gøre det i varianten Danske Porteføljepleje Pension GPS.

Investeringsløsningerne kombinerer en række af de mest moderne investeringsværktøjer.

Porteføljerne kombinerer direkte investeringer i aktier og obligationer med investeringer i såkaldte afledte finansielle instrumenter som fx optioner. Det giver mulighed for at opnå en stor risikospredning og agere hurtigt i de finansielle markeder, når der opstår interessante investeringsmuligheder.

I porteføljerne indgår forskellige typer af hedgefonde, som forventes at kunne øge risikospredningen og sikre et højere risikojusteret afkast. Som investor skal man derfor også have forståelse for de egenskaber og risici, der er forbundet med sådanne hedgefonde.

Minimumsinvesteringen i begge investeringsløsninger er 500.000 kr.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Hvis du vil vide mere
Lyder Danske Porteføljepleje GPS eller Danske Porteføljepleje Pension GPS relevant for dig, er du velkommen til at kontakte din Private Banker og høre nærmere.