Kort fortalt

✔ De seneste års rentestigninger har vendt op og ned på obligationsmarkedet.
✔ Selv korte danske obligationer ser nu rigtig interessante ud.
✔ Obligationerne kan udgøre et attraktivt alternativ til kontant opsparing.
✔ Du skal dog være opmærksom på renterisikoen som investor.
✔ Private investorer har fået appetit på Danske Invest-fonde med danske obligationer.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.For få år siden gav mange danske obligationer negative renter – nu er billede vendt fuldstændig på hovedet.

”De store rentestigninger har fundamentalt ændret dine afkastmuligheder. Selv korte danske realkredit- og statsobligationer, som er de mindst risikofyldte obligationer, kan nu give et attraktivt løbende afkast. De er efterhånden blevet et rigtigt interessant alternativ til kontant opsparing i banken, hvis du er indforstået med den lidt højere risiko,” siger Danske Bank chefstrateg, Frank Øland.

I Danske Bank mærker vi da også en stor appetit på fonden Danske Invest Danske Korte Obligationer*, der investerer i danske realkredit- og statsobligationer med kort løbetid. Faktisk er det den obligationsfond, som vores kunder i 3. kvartal i år investerede flest penge i. 

Et horisontafkast på 4,4 pct.
Danske Invest Danske Korte Obligationer investerer i en bred portefølje af danske obligationer med kort løbetid og med hovedvægt på realkreditobligationer, der udgør omkring 90 pct. af investeringerne.

Hvis renterne forbliver på de nuværende niveauer, forventes fonden på 1 års sigt at give et afkast på 4,4 pct. før omkostninger ifølge de såkaldte horisontafkastberegninger fra Danske Invest.

”Det må i givet fald siges at være et ret solidt afkast set i forhold til lavrentemiljøet for et par år siden,” fortæller Frank Øland.

Forventer du faldende renter, kan det give mening at fokusere på realkredit- og statsobligationer med længere løbetid – og det er der også en del af vores kunder, der gør.   Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank

VIDSTE DU, at du med Danske Månedsinvestering automatisk kan investere et fast beløb hver måned i en eller flere fonde med aktier, obligationer eller en god blanding – også fondene omtalt her i artiklen? Du kan investere for helt ned til 350 kroner om måneder. Læs mere her.

Sådan påvirker renteudviklingen dit afkast
Afkastet fra obligationer afhænger ikke kun af de løbende rentebetalinger fra obligationerne, men også af renteudviklingen. Når renterne stiger, falder obligationskurserne – og omvendt. 

På hjemmesiden for Danske Invest Danske Korte Obligationer kan man se en vurdering af renteudviklingens betydning for fondens horisontafkast på 1 års sigt. Ved et rentefald på 1 procentpoint stiger horisontafkastet fx fra 4,4 til 6,1 pct., mens det modsat falder til 1,9 pct. ved en rentestigning på 1 procentpoint. 

Hvis du forventer faldende renter ...
Der kan være stor forskel på, hvordan forskellige obligationer bliver påvirket af renteændringer. 

”Som hovedregel bliver kursen på obligationer med lang løbetid påvirket mere af renteændringer end kursen på obligationer med kort løbetid. De stiger således mere i kurs, hvis renterne falder – og falder modsat mere i kurs i tilfælde af rentestigninger,” fortæller Frank Øland.

Forventer du faldende renter, kan det derfor give mening at fokusere på realkredit- og statsobligationer med længere løbetid – og det er der også en del af vores kunder, der gør. Således er fonden Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer* en anden af de mest populære obligationsfonde blandt kunder i Danske Bank i øjeblikket. Se horisontafkast for fonden i boksen nedenfor.

”I Danske Bank forventer vi, at renterne falder lidt på 12 måneders sigt. Der er dog mange faktorer, der kan påvirke renterne, og selv om det ikke er vores forventning, så kan vi heller ikke udelukke yderligere rentestigninger fra de nuværende niveauer,” siger Frank Øland.  

Jo længere løbetid, jo mere betyder renteudviklingen for afkastet

Tabellen herunder viser det forventede afkast (før omkostninger) på 1 års sigt – også betegnet horisontafkastet – for tre fonde med hhv. korte, mellemlange og lange danske obligationer. Jo længere løbetid, jo mere vil renteændringer påvirkede det forventede horisontafkast. 

Horisontafkast er prognoser for det forventede afkast ved forskellige scenarier for renteudviklingen*. De angivne horisontafkast fra Danske Invest er ingen garanti, og de faktiske afkast kan både blive højere eller lavere. Horisontafkastene er angivet før omkostninger, som vil have en negativ effekt på afkastene.

Danske Invest Danske Korte Obligationer
Ved rentefald på 1%-point 6,1%
Ved uændret rente 4,4%
Ved rentestigning på 1%-point 1,9%

Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer
Ved rentefald på 1%-point 8,4%
Ved uændret rente 4,3%
Ved rentestigning på 1%-point 0,1%

Danske Invest Danske Lange Obligationer
Ved rentefald på 1%-point 11,2%
Ved uændret rente 4,3%
Ved rentestigning på 1%-point -2,8%

Kilde: Danskeinvest.dk. De angivne horisontafkast er pr. 11. oktober 2023. De bliver dagligt opdateret. 

*Horisontafkastene tager også højde for det forventede niveau af konverteringer. Defaultrisikoen – dvs. risikoen for at udstederne af obligationerne misligholder deres betalingsforpligtelser – indgår ikke i beregningerne af horisontafkast, men defaultrisikoen betragtes normalt som minimal for danske stats- og realkreditobligationer. Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
*Fondenes fulde navne er Danske Korte Obligationer, klasse DKK d og Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her:
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d

Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.