ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Når vi udarbejder vores investeringsanbefalinger, ser vi altid på en række faktorer som fx den aktuelle økonomiske situation, værdiansættelsen af aktier og andre aktiver samt risikobilledet. Det kombinerer vi med vores indsigt i den aktuelle markedsudvikling, investorers positionering samt hvordan de forskellige aktivklasser normalt klarer sig i forskellige scenarier. Samlet set munder det ud i vores såkaldte taktiske aktivallokering, som er vores anbefalinger på 3-12 måneders sigt. 

Her tager vi den aktuelle temperatur på de forskellige faktorer – og giver vores samlede vurdering:

1. MAKROØKONOMI: Blød landing … på kortere sigt
Makroøkonomi, dvs. vækst og inflation, er afgørende for, hvordan langt de fleste aktiver udvikler sig. Aktier nyder fx godt af økonomisk vækst, mens obligationer med lang løbetid lider under en vedvarende stigning i inflationen.

Aktuel status: Global økonomi har indtil videre klaret sig en del bedre i år, end de fleste analytikere forventede. Det er især servicesektoren, der har klaret sig godt, og da den kræver meget arbejdskraft, har det understøttet jobvæksten. Arbejdsløsheden er således stadig meget lav både i Europa og USA. Inflationen er faldet markant, og mange mennesker oplever igen en reel indkomstvækst. Endelig har de kraftige renteforhøjelser haft en begrænset effekt på boligmarkedet – især i USA, hvor langt de fleste boligejere har fastforrentede lån.

Det er dog stadig for tidligt at fejre den bløde landing. Der er fortsat risiko for en recession på 6-12 måneders sigt, når de kraftige renteforhøjelser får mere effekt. Det vil sandsynligvis kræve en øget arbejdsløshed og generel afkøling af økonomien at få inflationen permanent tilbage omkring 2 pct., som er centralbankernes mål – og det er en pris, centralbankerne er villige til at betale. Der er også en risiko for, at centralbankerne kommer til at gøre mere end nødvendigt. I så fald kan den økonomiske afkøling bliver kraftigere end tilsigtet.

Det kinesiske vækstmomentum efter genåbningen er aftaget, og væksten har ikke nået de højder, mange forventede. Japan har derimod medvind. Efter årtier med deflation har den japanske økonomi endelig både inflation og lønvækst, hvilket er understøttende for økonomien og virksomhederne. 

Hvad vej peger pilen for aktier? Op

2. PENGEPOLITIK OG RENTER: Vi nærmere os toppen 

Pengepolitik og renteudviklingen spiller en afgørende rolle for både obligationer og aktier. Lave renter er som tommelfingerregel positivt for den økonomiske vækst, øger nutidsværdien af fremtidig indtjening og gør obligationer til et mindre attraktivt alternativ til aktier.

Aktuel status: Efter massive renteforhøjelser fra centralbankerne for at få bugt med den tårnhøje inflation er vi endelig ved at kunne øjne enden på den pengepolitiske opstramning.

Den amerikanske centralbank, Fed, undlod for første gang i over ét år at hæve renten på deres seneste møde, mens den europæiske centralbank, ECB, valgte at hæve renten endnu en gang. Begge centralbanker signalerede imidlertid, at der godt kan komme et par renteforhøjelser mere. Vi vurderer, at Fed holder renten i ro resten af året, mens ECB formentlig har et par renteforhøjelser mere i ærmet, da den underliggende inflation i Europa synes sværere at få bugt med. 

De korte renter er ikke kommet helt op på niveauet før kollapset af Silicon Vally Bank i marts, og i Europa kan de korte renter godt stige moderat de kommende måneder i takt med, at vi får de sidste renteforhøjelser fra ECB. Vi forventer modsat, at toppen er nået for de korte amerikanske renter. For de lange renter vurderer vi, at de i løbet af det næste år vil bøje af og falde en smule tilbage. Dermed kan renteudviklingen snart blive mere understøttende for aktiemarkedet.

I Kina lempes pengepolitikken for at understøtte økonomien, mens der spekuleres i, at den japanske centralbank kan stramme den ultralempelige pengepolitik.

Hvad vej peger pilen for aktier? Til siden
3. VIRKSOMHEDERNES INDTJENING: Forventer dårligere kvartal
Virksomhedernes indtjening har stor betydning for aktiekurserne. I princippet køber man aktier i en virksomhed, fordi man forventer, at virksomheden kommer til at tjene penge og klare sig godt i fremtiden. Udviklingen i virksomhedernes indtjening – og forventningerne til den fremtidige indtjening – er derfor afgørende for afkastet fra aktier.

Aktuel status: Virksomhederne i det amerikanske aktieindeks S&P500 leverede i årets 1. kvartal en indtjening på niveau med samme periode året før, hvilket var en del bedre end analytikernes forventninger. I 2. kvartal forventes indtjeningen i USA at være faldet med 5,6 pct. i forhold til et år tidligere, mens analytikerne ser frem til en bedring resten af året – især i 4. kvartal. En lignende vending i indtjeningsvæksten forventes også for andre store aktiemarkeder på trods af temmelig afdæmpede økonomiske vækstudsigter. 

Set fra et makro-perspektiv blev indtjeningsvæksten understøttet af positive vækstoverraskelser i begyndelsen af 2023 og forstærket af stadig høj inflation. Lavere vækst og lavere inflation kan udfordre den optimistiske opfattelse af en positiv vending i indtjeningen senere på året.

Hvad vej peger pilen for aktier? Lidt ned

4. VÆRDIANSÆTTELSE: Hverken dyre eller billige 

Værdiansættelsen på aktier måles ofte ved det såkaldte P/E-forhold. Det står for price/earnings og angiver, hvor meget du som investor betaler pr. krones indtjening i en virksomhed. Værdiansættelsen kan således bruges til at vurdere, om aktier er ”dyre” eller ”billige”. 

Aktuel status: Den fremadskuende P/E ratio på globale aktier ligger lige nu på 15,5, dvs. at du skal betale 15,50 kroner for 1 krone i forventet indtjening de næste 12 måneder. Det er omkring det 10-årige gennemsnit, så aktierne er hverken dyre eller billige vurderet ud fra denne indikator.

Der er dog store forskelle på værdiansættelsen, når man ser under overfladen. Amerikanske aktier skiller sig ud som et af de dyre aktiemarkeder, men dette kan i nogen grad forklares af sektorsammensætningen og en høj andel kvalitetsaktier.

Danske aktier er endnu dyrere end de amerikanske, og værdiansættelsen er også så høj, at den kun ligger en tand fra det højeste niveau, lige efter covid-19-pandemien brød ud. Der er derfor meget positivt, der allerede er priset ind i de danske aktier, og det kan gøre dem mere sårbare over for dårlige nyheder, hvis de eventuelt skulle melde sig.

Emerging markets-aktier er billigst målt på P/E, hvilket dog er helt normalt, og blandt andet afspejler en højere risiko.

Værdiansættelsen har en stor betydning for afkastudvikling over en længere tidshorisont, men er ikke den bedste indikator til at forudsige, hvilke regioner der på kort sigt vil klare sig bedst. Her plejer andre faktorer at spille en mere afgørende rolle. 

Hvad vej peger pilen for aktier? Til siden
5. VALUTABEVÆGELSER: Især Japan kan få medvind 
Valutabevægelser kan også påvirke mange aktiver. Fx er en styrkelse af dollaren ofte ikke godt for emerging markets-obligationer, blandt andet fordi meget gæld i emerging markets er udstedt i dollar, som dermed bliver dyrere at betale renter og afdrag på. 

Aktuel status: Dollaren er gradvist svækket siden september sidste år, hvilket alt andet lige er en medvind for USA og en modvind for Europa. En stærk dollar kan desuden være et problem for emerging markets, så for dem er det også positivt, at dollaren nu er svækket lidt igen fra sidste års høje niveauer.

Japanske yen fulgte samme mønster som euro frem til slutningen af marts, men siden har der været en pæn styrkelse af yen, som blandt andet er drevet af forventninger om, at den japanske centralbank gradvist vil normalisere den ekstremt lempelige pengepolitik. Styrkelsen af yen giver en ekstra valutagevinst til udenlandske investorer i Japan og vurderes ikke at være så voldsom, at det underminerer de japanske virksomheders konkurrenceevne på eksportmarkederne. 
 

Hvad vej peger pilen for aktier? Lidt op6. RISIKOFAKTORER: Flere potentielle brændpunkter

Risikofaktorer der kan påvirke økonomien og de finansielle markeder. Det kan både være kendte såvel som ukendte risici.

Aktuel status: Blandt de mange geopolitiske risikofaktorer, der kan påvirke de finansielle markeder, holder vi især øje med forholdet mellem Kina og USA. Der har på det seneste været tegn på bedring, men den er skrøbelig. En deglobalisering kan være meget skadelig for den økonomiske vækst. Krigen i Ukraine har gjort, at der er ekstra fokus på den europæiske energiforsyningssituation. En kold vinter er blevet en risikofaktor. 

Hvad vej peger pilen for aktier? Umuligt at sige

7. POSITIONERING: Forventer det værste

Vi kigger også på, hvordan de institutionelle investorer er positioneret.

Aktuel status: Markederne har i år været drevet af spirende optimisme, men mange investorer er stadig undervægtet i aktier og positioneret til en hård landing. Hvis de tilpasser sig et scenarie med en (potentiel) blød landing, kan det løfte markedet yderligere. 

Hvad vej peger pilen for aktier? Op
SUMMEN AF DET HELE: Vores aktuelle anbefaling
Der tegner sig på kort sigt et billede af en blød landing, men med risiko for, at de økonomiske udsigter forværres, når de kraftige renteforhøjelserne får mere effekt. Det geopolitiske billede er blevet bedre, men der er stadig betydelige risici knyttet til forholdet mellem USA og Kina. Prissætningen af aktier er hverken dyr eller billig. 

Aktiemarkedet er steget betydeligt siden oktober 2022, men mange investorer er fortsat undervægtet aktier, og hvis de øger deres aktieandel, kan det give nyt brændstof til aktiemarkedet. Samtidig er obligationer blevet mere attraktive, da renteniveauet er højt og sandsynligvis tæt på at have toppet. Derfor fastholder vi vores anbefaling til investorer om at have en balanceret tilgang til risiko med samme fordeling mellem aktier og obligationer i deres portefølje, som de forventer at have på lang sigt. 

Indenfor aktier anbefaler vi en balanceret tilgang med fokus på kvalitet, som sandsynligvis vil klare sig relativt godt, hvis de økonomiske udsigter forværres. Vi har også en balanceret tilgang til sektorer, dog med en overvægt i kommunikationsservice, som blandt andet kan nyde godt af lidt rygvind fra kunstig intelligens. Blandt regionerne kan vi bedst lide Japan, hvor den økonomiske udvikling og pengepolitikken giver mulighed for et ekstra afkast, mens vi er mere bekymrede for væksten og risikobilledet i Europa.

LÆS OGSÅ: Derfor foretrækker vi japanske aktier – og sådan kan du nvestere i demFå vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.