Den nuværende afgiftssats på 6% skal ifølge forslaget forhøjes til 15% med virkning fra 1. januar 2020. I 2017 vedtog Folketinget en gradvis reduktion af bo- og gaveafgiftssatsen for at lette adgangen til generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der ikke var ”pengetanke” (dvs. virksomheder, hvor mindst 50% af indtjening eller aktiver stammer fra passiv kapitalanbringelse).

Såfremt lovforslaget vedtages i den fremsatte form, vil der ved hel eller delvis overdragelse af virksomheden som gave senest 1. januar 2020 skulle betales en afgift på 15% af virksomhedens værdi. Virksomheden skal overdrages til handelsværdien, og værdiansættelsen skal som hidtil ske i henhold til aktie- og goodwillcirkulæret. For at afbøde udfordringerne med at skulle skaffe likviditet til betaling af 15%-afgiften, vil der blive indført nye regler om henstand med betaling af afgiften. Arvingen vil ifølge forslaget have et retskrav på henstand, og der skal derfor ikke søges om henstand. Afgiften vil kunne afvikles over en 30-årig periode (med lige store afdrag) uden sikkerhedsstillelse.

Bemærk, at der alene er tale om et lovforslag, som altså endnu ikke er vedtaget, men forventes førstebehandlet den 5. december 2019.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din Private Banker.