Det får du svar på

  • Hvor meget kan danske stats- og realkreditobligationer give i afkast?
  • Hvor meget betyder renteændringer for afkastet?
  • Hvordan påvirker konverteringer afkastet fra obligationer?
  • Er det bedst at investere i enkeltobligationer eller at investere via en fond?
  • Er realkreditobligationer med løbende kuponrente på 5 pct. et godt valg?

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.De seneste halvandet år har stigende renter øget private investorers appetit på især danske realkredit- og statsobligationer. Efter en årrække med meget lave eller negative renter begynder den type obligationer nu for alvor at kunne bidrage til afkastet i en portefølje, og samtidig er de blandt obligationerne med den højeste grad af sikkerhed.

Men hvor meget afkast er der egentlig at hente fra danske realkredit- og statsobligationer?

Det har vi spurgt Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, om. Han fremhæver fonden Danske Invest Danske Korte Obligationer* som et konkret eksempel:

”Fonden investerer i en bred portefølje af danske obligationer med kort løbetid og med hovedvægt på realkreditobligationer, der udgør omkring 90 pct. af investeringerne. Dertil kommer blandt andet danske statsobligationer. Ifølge de såkaldte horisontafkast fra Danske Invest forventes fonden på 1 års sigt at give et afkast på 3,92 pct. før omkostninger, hvis renterne forbliver på de nuværende niveauer. Det må i givet fald siges at være et ret solidt afkast set i forhold til lavrentemiljøet for et par år siden, men de angivne horisontafkast er naturligvis ingen garanti,” fortæller Frank Øland.
Aktuelt er det i øvrigt mellemlange obligationer, som vi primært anbefaler investorer inden for danske stats- og realkreditobligationer.   Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Men hvordan ser det forventede afkast så ud, hvis renterne ændrer sig?
”Afkastet fra obligationer afhænger som bekendt ikke kun af de løbende rentebetalinger fra obligationerne, men også af renteudviklingen. Når renterne stiger, falder obligationskurserne – og omvendt. På hjemmesiden for Danske Invest Danske Korte Obligationer kan man se en vurdering af renteudviklingens betydning for horisontafkastet på 1 års sigt:

Ved et rentefald på 1 procentpoint stiger horisontafkastet fx til 5,34 pct., mens en rentestigning på 1 procentpoint modsat reducerer horisontafkastet til 1,85 pct. Renteudviklingen kan dermed få en ret markant betydning for afkastet. Som hovedregel bliver kursen på obligationer med lang løbetid påvirket mere af renteændringer end kursen på obligationer med kort løbetid. Tag fx fonden Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer*, som investerer i obligationer med længere løbetid. Her stiger horisontafkastet betydeligt mere, hvis renten falder – mens det modsat falder betydeligt mere i tilfælde af rentestigninger (se boks herunder).

Aktuelt er det i øvrigt mellemlange obligationer, som vi primært anbefaler investorer inden for danske stats- og realkreditobligationer. Vi ser i højere grad de korte obligationer som et muligt alternativ til kontante indeståender for opsparere, der er indforståede med den højere risiko,” forklarer Frank Øland.

Jo længere løbetid, jo mere betyder renteudviklingen for afkastet

Tabellen herunder viser det forventede afkast (før omkostninger) på 1 års sigt – også betegnet horisontafkastet – for tre fonde med hhv. korte, mellemlange og lange danske obligationer. Jo længere løbetid, jo mere vil renteændringer påvirkede det forventede horisontafkast. 

Horisontafkast er prognoser for det forventede afkast ved forskellige scenarier for renteudviklingen*. De angivne horisontafkast fra Danske Invest er ingen garanti, og de faktiske afkast kan både blive højere eller lavere. Horisontafkastene er angivet før omkostninger, som vil have en negativ effekt på afkastene.

Danske Invest Danske Korte Obligationer
Ved rentefald på 1%-point 5,34%
Ved uændret rente 3,92%
Ved rentestigning på 1%-point 1,85%

Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer
Ved rentefald på 1%-point 7,48%
Ved uændret rente 3,69%
Ved rentestigning på 1%-point -0,27%

Danske Invest Danske Lange Obligationer
Ved rentefald på 1%-point 9,98%
Ved uændret rente 3,87%
Ved rentestigning på 1%-point -2,63%

Kilde: Danskeinvest.dk. De angivne horisontafkast er pr. 10. maj 2023. De bliver dagligt opdateret. 
*Defaultrisikoen – dvs. risikoen for at udstederne af obligationerne misligholder deres betalingsforpligtelser – indgår ikke i beregningerne af horisontafkast, men defaultrisikoen betragtes normalt som minimal for danske stats- og realkreditobligationer. 
Mange danske realkreditobligationer er konverterbare, så låntagerne – dvs. boligejerne – til enhver tid kan indløse obligationerne til kurs 100. Hvilken betydning har det for afkastet?
”Beregningen af horisontafkastet på 1 års sigt tager også højde for det forventede niveau af konverteringer, men der vil altid være en vis usikkerhed. Det er umuligt at forudsige, præcis hvor mange boligejere, som i den kommende tid vil benytte sig af deres konverteringsret."

Er konverteringer positivt eller negativt for investorernes afkast?
”En konverteringsbølge med flere konverteringer end forventet vil som hovedregel være negativt for afkastet, da boligejere konverterer, når markedskursen på obligationerne er over 100. Dermed får investorer et kurstab, når obligationerne bliver indløst til kurs 100. Der kan dog være undtagelser. Boligejere skal konvertere med et par måneders varsel – og i den seneste tid har vi flere gange set, at markedskursen på obligationerne i løbet af den periode er kravlet under kurs 100 igen, så investorerne faktisk har hentet en lille kursgevinst på konverteringerne."

Er det bedst at investere i enkeltobligationer eller i en bred portefølje af obligationer via en fond?
”Det afhænger af den enkelte investor. Generelt kan vi dog se, at mange investorer forsømmer at have den fornødne risikospredning i obligationsdelen af deres portefølje, når de investerer i enkeltobligationer. Risikospredning er ikke kun vigtigt, når man investerer i aktier, og med en obligationsfond er du sikret en rigtig god risikospredning inden for den pågældende type af obligationer – fx danske realkredit- og statsobligationer, som bør udgøre fundamentet i obligationsdelen af en portefølje."
LÆS OGSÅ: Vitale vitaminer for din portefølje
Mens aktier på længere sigt forventes at give det højeste afkast, kan obligationer gøre din portefølje mere sund og stabil, fortæller seniorstrateg Natalia Setlak, der besvarer fire centrale spørgsmål om aktivklassen. Læs her.
I øjeblikket kan man investere i 30-årige realkreditobligationer, der giver en løbende kuponrente på 5 pct. Det kan virke fristende – er det en god idé?
”Svaret afhænger helt din investeringsprofil som investor, herunder din risikovillighed og tidshorisont. En rente på 5 pct. er selvfølgelig attraktivt, men obligationer med en så lang løbetid kan opleve markante kursfald, hvis renten tager et nyt spring i vejret. 
Samtidig bliver obligationerne aktuelt handlet nær kurs 100 og kan potentielt opleve en større konverteringsbølge, hvis vi får et markant rentefald. Så kan det blive attraktivt for boligejere at indfri obligationerne til kurs 100 og i stedet optage nye lån med lavere renter – og så skal du som investor ud og geninvestere dine penge til lavere renter. For de fleste investorer bør den type obligationer alene udgøre en del af en større portefølje af obligationer.

Vælger du en obligation med en lavere kuponrente, så handler den ikke så tæt på kurs 100. Så modtager du mindre løbende rentebetalinger, men har mulighed for en kursgevinst, hvis renten falder – og risikoen for indfrielse er mindre.” 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
*De fulde navne for fondene omtalt i artiklen er hhv. Danske Invest Danske Korte Obligationer, klasse DKK d, klasse DKK d, Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d og Danske Invest Danske Lange Obligationer, klasse DKK d.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”dokumenter), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Danske Invest Danske Korte Obligationer
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer
Danske Invest Danske Lange Obligationer
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde. 

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder