Information om investeringsrisici
I
dokumenterne nedenfor kan du læse om de risici, der er forbundet med investering i forskellige typer finansielle instrumenter, og hvad der karakteriserer dem. Du finder dokumenterne på både dansk og engelsk.

Information about investment risks
In the documents below you can read about the risks associated with investment in the various types of financial instruments and what characterises them. The documents are available in both Danish and English.


 • Oplysninger om de forskellige typer af investeringsprodukter


   Simple produkter Filer
   Aktier og investeringsforeninger PDF
   Obligationer og investeringsforeninger PDF
   Produkter med forskellige værdipapirer PDF
                                                          

   

   Komplekse produkter Filer
   Komplekse obligationer PDF
   Strukturerede produkter med høj kapitalbeskyttelse PDF
   Strukturerede produkter PDF
   Hedgefonde og AIF PDF
   ETF'er PDF
   Certifikater og warrants PDF
   Øvrige komplekse produkter PDF
   Corporates & Institutions (C&I): 
   Aktiefutures & aktieterminer PDF
   Aktieoptioner PDF
   Barriere renteswaps PDF
   Cross currency swaps PDF
   Fremtidige renteaftaler PDF
   Inflationsswaps PDF
   Kreditderivater PDF
   Obligationsfuture, obligationsterminer og obligationsoptioner PDF
   Rentelofter og rentegulve PDF
   Renteswap PDF
   Renteswaption PDF
   Valutaoptionstransaktioner PDF
   Valutaterminstransaktioner PDF
   Valutaswap PDF
                                  

 • Information about the different types of investment products


   Simple products Files
   Equities and funds PDF
   Bonds and funds PDF
   Products with mixed assets PDF
                                                          

   

   Complex products Files
   Complex bonds PDF
   Structured products with high capital protection PDF
   Structured products PDF
   Hedgefunds and AIF's PDF
   ETF's PDF
   Certificates and warrants PDF
   Other complex products PDF
   Corporates & Institutions (C&I) 
   Barrier swaps PDF
   Bond futures, bond forwards & bond options  PDF
   Cross currency swaps PDF
   Currency option transactions PDF
   Equity futures & equity forwards PDF
   Equity options PDF
   Forward currency transactions PDF
   Forward rate agreement PDF
   Inflation swaps PDF
   Interest rate caps and floors PDF
   Interest rate swaps PDF
   Interest rate swaptions PDF
   FX Swap PDF
                                  

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.