Read in English

Danske Netbank

Aftale om online adgang

Hermed indgår du en aftale, der består af  


 • elektronisk underskrift (Aftale om elektronisk underskrift – forbrugere) 
  Danske Netbank (Betingelser for Danske Netbank – forbrugere).


Du kan altid se og udskrive aftalen i netbanken, ligesom du kan gemme en kopi af aftalen på din egen pc. 
1 Aftalens elementer
1.1 Elektronisk underskrift (Aftale om elektronisk underskrift – forbrugere)

Når du indgår denne aftale, kan du fremover bruge din elektroniske underskrift til indgå aftaler med banken på fuldstændig samme måde, som når du normalt bruger din fysiske underskrift.

Aftalen giver dig mulighed for at få adgang til selvbetjeningsprodukter fra Danske Bank og til elektronisk at indgå aftaler med banken. Hvis du har afgivet koncernsamtykke, kan du også i Danske Netbank indgå aftaler med andre selskaber i Danske Bank-koncernen, hvis selskabet tilbyder dig dette.

I praksis bruger du din elektroniske underskrift med NemID eller backup-løsningen. Du har fået udleveret ”Regler for NemID”, inden du indgår denne aftale. Du kan læse om både NemID-reglerne og backup-løsningen i ”Betingelser for aftale om elektronisk underskrift – forbrugere” og om NemID-reglerne i ”Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur”.
Følgende betingelser og regler gælder, når du bruger din elektroniske underskrift: 


1.2 Danske Netbank (Betingelser for Danske Netbank – forbrugere)
Når du indgår denne aftale, kan du fremover bruge Danske Netbank. Du kan læse mere om mulighederne i Danske Netbank i "Betingelser for Danske Netbank – forbrugere". 
Danske Netbank betragtes som et elektronisk kommunikationsmiddel, og det betyder, at vi kan sende elektronisk information, herunder dokumenter (post) til dig.
Følgende gælder for aftalen om Danske Netbank - forbrugere: 

 


2 Fortrydelsesret
Efter forbrugeraftalelovens § 17 kan du fortryde denne aftale inden for 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du modtager den aftalte ydelse. Det gælder dog kun, hvis du samtidig får de oplysninger, du efter forbrugeraftaleloven har krav på – blandt andet om fortrydelsesretten og om det produkt, du har bestilt. Ellers regnes fristen fra den dag, du modtager oplysningerne. De nævnte oplysninger skal være på skrift, f.eks. på papir, som elektronisk post eller i aftaleoversigten i din netbank.
Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.
Fortrydelsesretten bortfalder, inden fristen udløber, når aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet helt opfyldt af begge parter. Det vil ofte være tilfældet f.eks. med betalingsoverførsler.
Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges i overensstemmelse med Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere og bestemmelserne om opsigelse i de konkrete aftaler.
Fortryder du en aftale, skal du blot ringe eller skrive – også gerne på mail – til din afdeling, inden fristen udløber. Desuden skal du tilbagelevere den ydelse, du har modtaget.
Har du ikke din afdelings telefonnummer, kan du altid ringe på 70 12 34 56. 
Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt fristen, kan du f.eks. sende et brev anbefalet og gemme kvitteringen.

Læs mere i Fortrydelsesret (PDF).


3 Ændring af betingelser
I ”Betingelser for aftale om elektronisk underskrift – forbrugere” og ”Betingelser for Danske Netbank - forbrugere” kan du læse, hvordan og med hvilket varsel, banken kan ændre betingelserne.


4 Selskaber i Danske Bank-koncernen
Med Danske Bank-koncernen menes i denne aftale


 • Danske Bank A/S 
 • Realkredit Danmark 
 • Danica Pension, herunder alle forsikringsselskaberne i Danica Pension-koncernen  
 • home a/s


5 Underskrift af aftalen i netbanken
Med min elektroniske underskrift accepterer jeg denne aftale og dens vilkår, herunder almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Med aftalen får jeg adgang til at bruge:


 • elektronisk underskrift (Aftale om elektronisk underskrift – forbrugere) 
 • Danske Netbank (Elektronisk tilslutningsaftale til Danske Netbank – forbrugere)


Jeg har modtaget aftalen i netbanken. Når aftalen er underskrevet elektronisk, bliver den lagt i netbanken.
Jeg accepterer indholdet af følgende aftaledokumenter, som jeg har modtaget i min netbank:
Aftale om online adgang, herunder Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Aftalen består af aftale om elektronisk underskrift og aftale om netbank.
Når jeg har underskrevet aftalen, vil den blive registreret i Danske Bank, og aftalen er så forpligtende indgået af både mig og Danske Bank.


 

English text

 

Agreement on online access


This is a translation of an original document in the Danish language. In case of discrepancies, the Danish version prevails. 
By signing this document, you enter into an agreement on
  electronic signature (Agreement on electronic signature – consumers) 
  Danske eBanking (Terms and conditions for Danske eBanking – consumers)
You can view and print the agreement in eBanking at all times, and save a copy to your own computer.


1 Elements of the agreement

1.1 Electronic signature (Agreement on electronic signature – consumers)

Entering into this agreement allows you to use your electronic signature to sign agreements with Danske Bank in exactly the same way as if you had signed them by hand.

The agreement gives you access to self-service products offered by Danske Bank and enables you to sign agreements with Danske Bank electronically. If you have given your consent to the exchange of personal data between units in the Danske Bank Group, you can also enter into agreements with other Group companies through Danske eBanking if the individual companies offer this option.

You use your electronic signature with a NemID or the back-up solution. Before you enter into this agreement, you will receive the “Rules on NemID” document. Read more about the NemID rules and the back-up solution in "Terms and conditions for Agreement on electronic signature – consumers". The “Rules on NemID for online banking and the public digital signature" document provides additional information on NemID.
The following terms and conditions apply when you use your electronic signature:

 


1.2 Danske eBanking (Terms and conditions for Danske eBanking – consumers)

Entering into this agreement gives you access to Danske eBanking. Read more about the features of Danske eBanking in “Terms and conditions for Danske eBanking – consumers”.

Danske eBanking is considered an electronic means of communication, which means that we can send information and documents (mail) to you electronically.

The following documents apply to the Access agreement – Danske eBanking – consumers: 

 


2 Right of cancellation

Under section 17 of the Danish Consumer Agreement Act, you may cancel an agreement on a financial service within 14 days.

Generally, the cancellation period runs from the day you receive the service agreed, provided that you receive the information you are entitled to under the Consumer Agreement Act, including information about your right of cancellation and about the service you have ordered, on the same day. Otherwise, the cancellation period runs from the day you receive the information. The information must be given in writing, for example on paper, in the form of electronic mail or in the list of agreements available in eBanking.

If the last day of a cancellation period falls on a Saturday, a Sunday, a public holiday, 5 June, 24 December or 31 December, you may exercise your right of cancellation on the following weekday.

Your right of cancellation will lapse before expiry of the cancellation period if an agreement has been fully completed by both parties at your express request, for instance if a funds transfer has been completed.

When the cancellation period has expired, agreements may be terminated in accordance with the General conditions – consumers and the conditions applying to the individual agreements.

If you want to cancel an agreement, just call or write to your branch (by e-mail if you prefer) before the cancellation period expires. In addition, you must return the service you have received.

If you do not have the telephone number of your branch, you can always call us at +45 70 12 34 56 . 
If you want proof that you exercised your right in time, you can send your cancellation by registered mail and keep the receipt.

Read more about cancellation rights.

 

3 Changes to terms and conditions
The “Terms and conditions for Agreement on electronic signature – consumers” and the “Terms and conditions for Danske eBanking – consumers” contain information about how and at what notice Danske Bank may change the terms and conditions.


4 Companies in the Danske Bank Group
In this agreement, the Danske Bank Group is defined as


 • Danske Bank A/S 
 • Realkredit Danmark 
 • Danica Pension, including all insurance companies of the Danica Pension group 
 • home a/s


5 Signing agreements in Danske eBanking
With my electronic signature I accept this agreement and its terms and conditions, including Danske Bank’s General conditions – consumers. Signing this agreement enables me to use


  my electronic signature (Agreement on electronic signature – consumers) 
  Danske eBanking (Access agreement – Danske eBanking – consumers)


I have received the agreement in Danske eBanking, and it will appear in Danske eBanking upon signing.
With my electronic signature, I accept the content of the following agreement documents that I have received in Danske eBanking:
Agreement on online access, including General conditions – consumers.
The agreement comprises agreement on electronic signature and access agreement – Danske eBanking.
When I have accepted the agreement, it will be registered by Danske Bank, and the agreement will be binding on both me and Danske Bank.


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.