Read in English

Depot

Samtykke til opbevaring af udenlandske værdipapirer i samledepot

Danske Bank kan opbevare værdipapirer i et samledepot efter aftale med sine kunder, jf. § 72, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i bankens eller bankens forretningsforbindelses navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører Danske Banks eller forretningsforbindelsens kunder. 
Danske Bank anvender samledepoter til værdipapirer, som opbevares i udlandet.

Da jeg har udenlandske værdipapirer i mit depot 
· giver jeg her mit samtykke til, at banken anvender samledepot til at opbevare mine udenlandske værdipapirer i
· bemyndiger jeg her banken til at disponere over samledepoterne og dermed også over værdipapirerne på mine vegne – banken kan i fornødent omfang overdrage bemyndigelsen til den valgte forretningsforbindelse 
· er jeg indforstået med, at jeg i samme omfang som banken skal følge gældende retsregler og sædvaner i værdipapirudstederens hjemland og i de benyttede forretningsforbindelsers hjemlande. Jeg er bekendt med, at det blandt andet kan indebære, at der er oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om ejers navn, adresse, beholdningens størrelse, sammensætning, afkast m.v. 
· er jeg indforstået med, at jeg er underlagt de benyttede forretningsforbindelsers forretningsbetingelser i samme omfang som banken.

Banken kan kun foretage dispositioner over mine værdipapirer i overensstemmelse med mine instruktioner.
 
Når banken har valgt den udenlandske bank, påtager banken sig ansvaret for denne banks soliditet, herunder også ansvaret for fejl, hvis den udenlandske bank erkender en sådan fejl, eller hvis fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er banken uden ansvar.
Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot-/kontohaver, dækker ikke de enkelte ejere/kunder, som banken har registreret – udenlandske garantiordninger dækker kun samledepotet som helhed. Den enkelte kunde er dog omfattet af den danske garantiordning for indskydere og investorer, jf. lov om en garantifond for indskydere og investorer.

En kunde kan udtage sine værdipapirer af samledepotet på grundlag af bankens registreringer af ejerforholdet i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs eller lignende, jf. lov om finansiel virksomhed. Det gælder dog ikke, hvis der forinden er opstået tvivl om kundens ejendomsret. 

Hvis bankens udenlandske forretningsforbindelse kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har banken krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på vegne af de kunder, som banken har registreret som ejere af værdipapirerne. 

Elektronisk aftale samtykke om opbevaring af udenlandske værdipapirer i samledepot
Med din elektroniske underskrift accepterer du betingelserne for at opbevare udenlandske værdipapirer i samledepot.

Du skriver samtidig under på, at du har læst og forstået betingelserne.

 

English text

 

Consent to the holding of foreign securities in an omnibus account


Danske Bank may hold securities in an omnibus account with the consent of its customers, see Art. 72(3) of the Danish Financial Business Act. An omnibus account is an account in which the securities of several customers are registered in the name of Danske Bank or in the name of Danske Bank’s business partner with information specifying that the securities belong to the customers of either Danske Bank or its business partner. 
Danske Bank uses omnibus accounts for the holding of foreign securities.
Since my custody account includes foreign securities, 

  • I consent to Danske Bank using an omnibus account for the holding of my foreign securities 
  • I authorise Danske Bank to operate the omnibus accounts and the securities on my behalf; if required, Danske Bank may pass on the authorisation to its business partner 
  • I accept that I will be subject to the rules of law and practices of the country of the issuer and the countries of the business partners to the same extent as Danske Bank. I am aware that these practices could involve a duty to disclose to foreign authorities and companies the name and address of the owner, the size and composition of holdings, yields, etc. 
  • I accept that I will be subject to the general conditions of business partners to the same extent as Danske Bank.


The Bank may only make transactions that affect my securities in an omnibus account if I have given instructions to that effect. 
When Danske Bank has chosen the foreign bank, Danske Bank assumes liability for the solvency of the bank in question and for errors if the foreign bank acknowledges the error or the error has been established by a final and conclusive judgement. In other circumstances, Danske Bank cannot be held liable.
Coverage under foreign guarantee schemes, which is paid to the (custody) account holder, covers only the omnibus account as a whole, not the individual owners or customers registered by Danske Bank. The individual customers, on the other hand, are covered by the Danish Guarantee Fund for Depositors and Investors under the Depositor and Investor Guarantee Fund Act.
Under the Danish Financial Business Act, a customer may remove securities from an omnibus account on the basis of the information about ownership registered by Danske Bank in the event of Danske Bank’s suspension of payments, the commencement of insolvency proceedings against the Bank or the like, provided that there is no prior dispute about the customer’s rightful ownership. 
If Danske Bank’s foreign business partner suspends payments, becomes subject to insolvency proceedings or the like, Danske Bank is entitled to remove securities from an omnibus account on behalf of the customers registered by Danske Bank as the owners of the securities. 


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.