Read in English

Aftale om e-Boks

Jeg ønsker fremover at få tilsendt alle dokumenter, som udsendes elektronisk af banken, til e-Boks. Jeg ønsker samtidig udelukkende at modtage betalingsinformation (BS-oversigter) elektronisk.

Jeg er indforstået med, at typerne og omfanget af de elektroniske dokumenter, som jeg vil modtage i e-Boks fra banken løbende vil blive udvidet. Jeg vil modtage særskilt besked i min indbakke i netbank, hver gang en ny type dokument fra banken vil blive tilgængelig i min e-Boks og dermed ikke længere vil blive sendt til mig som almindelig post på papir. 

I den forbindelse indgår og accepterer jeg: "Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks", "Aftale med e-Boks A/S" og "Tilslutningsaftale om brug af elektronisk betalingsinformation". 

Jeg giver samtidig samtykke til, at Danske Bank A/S og e-Boks A/S må udveksle mit CPR-nr., og til at Danske Bank A/S må videregive min instruks om at oprette en e-Boks til e-Boks A/S. 

De nærmere vilkår for samtykkerne og aftalerne er beskrevet nedenfor.

Hvis jeg allerede har en kundeaftale med banken, vil denne aftaleindgåelse ikke have nogen betydning for de øvrige aftaler i kundeaftalen, der således gælder uforandret.


Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks
Jeg accepterer de nedenfor anførte "Vilkår for aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks" og er samtidig opmærksom på, at jeg skal være tilsluttet Danske Netbank for, at jeg kan modtage elektroniske dokumenter fra banken i e-Boks. Da jeg allerede har Danske Netbank, træder "Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks" i kraft med det samme. Jeg er samtidig gjort bekendt med, at min adgang til elektroniske dokumenter fra banken i e-Boks forudsætter, at jeg løbende har en netbankaftale med banken eller et andet e-Boks-tilsluttet pengeinstitut. 
Vilkår for aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks


Aftale med e-Boks A/S
e-Boks udbydes af e-Boks A/S. For at jeg kan modtage og opbevare elektroniske dokumenter i e-Boks, accepterer jeg "Vilkår for brugen af e-Boks". Af e-Boks vilkår fremgår bl.a., at mit CPR-nr. til brug for identifikation af mig løbende udveksles mellem e-Boks A/S og de af mig tilmeldte myndigheder og virksomheder, herunder Danske Bank A/S. Af vilkårene fremgår også, at mit CPR-nr. udveksles mellem e-Boks A/S og Post Danmark A/S. I Vilkår for brugen af e-Boks i afsnittet ”videregivelse af personnummer” er vilkårene for udvekslingen af mit CPR-nr. nærmere beskrevet. 
Læs mere om vilkår for brugere af e-Boks på www.e-boks.dk


Tilslutningsaftale om brug af elektronisk betalingsinformation
Jeg accepterer de nedenfor anførte "Vilkår for tilslutningsaftale om brug af elektronisk betalingsinformation". Samtidig accepterer jeg ”Tillæg til generelle regler for debitorer i Betalingsservice – elektronisk betalingsinformation”, som er anført nedenfor.
Vilkår for tilslutningsaftale om brug af elektronisk betalingsinformation


Samtykke til at Danske Bank A/S må udveksle mit CPR-nr.
Banken sender anmodningen om at oprette e-Boks videre til e-Boks A/S. Jeg giver samtidig samtykke til, at Danske Bank A/S løbende må videregive mit CPR-nr. til e-Boks A/S til brug for identifikation af mig som beskrevet nærmere nedenfor i afsnittet ”samtykkeerklæring til banken” i punkt 7 i vilkår for Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks.


Generelt
Jeg har læst og accepteret de nedenfor anførte vilkår, hvor alle betingelserne for aftalerne er beskrevet nærmere, herunder "Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere".

Vilkår for aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks
"Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks" (i det følgende benævnt aftalen) og disse vilkår er et tillæg til elektronisk tilslutningsaftale til Danske Netbank for privatkunder (forbrugere).
Du modtager de elektroniske dokumenter fra banken i samme omfang og med samme retsvirkning, som almindelig post på papir. For at modtage elektroniske dokumenter fra banken er det en forudsætning, at du har tilsluttet dig Danske Netbank, og at du har e-Boks.


1. Dokumenter, som kan modtages elektronisk
Efter indgåelsen af denne aftale vil du fremover få tilsendt alle de dokumenter, som udsendes elektronisk af banken, til e-Boks. Du vil således ikke længere modtage disse dokumenter som almindelig post på papir fra banken.
Dokumenter, som du vil modtage i e-Boks, kan f.eks. være kontoudskrifter, fondsnotaer, meddelelser om betalinger, diverse oversigter (årsoversigter, totaloversigter m.v.) og betalingsoversigter. 
Typerne og omfanget af de elektroniske dokumenter, som du vil modtage i e-Boks, vil løbende blive udvidet. Du vil modtage særskilt besked i din indbakke i netbank, hver gang en ny type dokument fra banken bliver tilgængelig i din e-Boks og derfor ikke vil blive sendt til dig som almindelig post på papir.


2. Midlertidig framelding af elektroniske dokumenter
Du har i Danske Netbank mulighed for midlertidigt at framelde modtagelsen af elektroniske dokumenter med den virkning, at du indtil videre vil modtage alle dokumenter fra banken som almindelig post på papir, uden at aftalen i øvrigt ophører.
Når du igen ønsker at modtage dine dokumenter fra banken elektronisk, kan du i Danske Netbank tilmelde dig elektroniske dokumenter på ny med den virkning, at du kun modtager dokumenterne elektronisk fra banken.
Du skal være opmærksom på, at der kan gå ca. én uge fra du har frameldt/tilmeldt dig elektroniske dokumenter, indtil ændringen træder i kraft. 


3. Opbevaring m.v.
De Elektroniske dokumenter opbevares i e-Boks efter de retningslinier, der står i Vilkår for brugere af e-Boks. Du skal være særligt opmærksom på, at manglende anvendelse af din e-Boks i længere tid kan medføre, at din e-Boks slettes, hvorved din adgang til e-Boks bliver spærret.
Banken opbevarer også indholdet af de elektronisk sendte dokumenter efter gældende lov.
Ønsker du selv at opbevare de elektroniske dokumenter, kan du udskrive eller gemme dem på din pc. 


4. Ansvar
4.1. Dit ansvar 

Du har selv ansvar for løbende at åbne og kontrollere de elektroniske dokumenter fra banken. Du bør omhyggeligt kontrollere de elektroniske dokumenter, ligesom hvis de var sendt som almindelig post på papir. Desuden har du samme ansvar, som hvis de elektroniske dokumenter var sendt som almindelig post på papir.
Hvis du i en periode ikke har adgang til Danske Netbank, skal du straks meddele banken, om du ønsker at opsige aftalen og fremover kun modtage dokumenter som almindelig post på papir, eller om du fortsat ønsker at modtage elektroniske dokumenter. Du har også mulighed for midlertidigt at framelde modtagelsen af elektroniske dokumenter jf. punkt 2.
4.2. Bankens ansvar
Bankens ansvar er reguleret af bestemmelserne om ansvar i "Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift for forbrugere".
Banken er ikke ansvarlig for forhold eller tab, som skyldes e-Boks A/S eller din brug af e-Boks i øvrigt.
Banken forbeholder sig ret til at sende elektroniske dokumenter som almindelig post på papir.


5. Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige aftalen skriftligt uden varsel. Vær opmærksom på, at der kan gå ca. en uge, fra vi har modtaget opsigelsen, til du kan modtage elektroniske dokumenter som almindelig post på papir. 
Når du opsiger aftalen, tilbagekalder du samtidig samtykkeerklæringen til banken i punkt 7.
Banken kan opsige aftalen med mindst en måneds skriftligt varsel. Hvis du misligholder aftalen, har banken ret til at ophæve aftalen uden varsel.


6. Generelt om brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger
Banken opbevarer, bruger og giver oplysninger videre i samme omfang, som gælder for almindelig post på papir og i overensstemmelse med bankens sædvanlige behandling af kundeoplysninger. Det kan du læse mere om i "Yderligere information om dit kundeforhold" i "Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere". Oplysninger gives kun videre, hvor banken er forpligtet til det, eller hvor lovgivningen tillader det. 


7. Samtykkeerklæring til banken
Ved din tilmelding til modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks, vil dit CPR-nr. blive anvendt til identifikation af dig som den rigtige modtager både hos banken og hos e-Boks A/S.
For at kunne modtage elektroniske dokumenter i din e-Boks skal du give samtykke til, at banken sender dit CPR-nr. til e-Boks A/S, så e-Boks A/S kan identificere dig.
Med accept af aftalen giver du samtidig banken tilladelse til at udveksle dit CPR-nr. med e-Boks A/S, når du:

ser og sletter elektroniske dokumenter fra banken, som er sendt til din e-Boks 
meddeler og ændrer den e-mail-adresse, som e-Boks A/S kan bruge til at sende meddelelser til dig 
til- og fravælger meddelelser fra e-Boks A/S om nye elektroniske dokumenter fra banken. Du får meddelelsen via e-mail. 

Vilkår for tilslutningsaftale om brug af elektronisk betalingsinformation
"Tilslutningsaftale om brug af elektronisk betalingsinformation" (i det følgende benævnt tilslutningsaftalen) og disse vilkår er et tillæg til:

"Betalingstilladelse" 
"Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks", der er et tillæg til "Elektronisk tilslutningsaftale til Danske Netbank for privatkunder (forbrugere)"
For tilslutningsaftalen gælder også "Tillæg til generelle regler for debitorer i BetalingsService - elektronisk betalingsinformation".

Når du indgår tilslutningsaftalen, vil du fremover udelukkende modtage din betalingsinformation elektronisk i Danske Netbank og i e-Boks. Du modtager de elektroniske dokumenter i samme omfang og med samme retsvirkning som almindelig post på papir.

Opbevaring
Din elektroniske betalingsinformation vil være tilgængelig i Danske Netbank i den måned, hvor betalingen er gennemført og i de efterfølgende 12 måneder.
I e-Boks bliver elektronisk betalingsinformation opbevaret efter de retningslinier, der står i Vilkår for brugere af e-Boks. Du skal være særligt opmærksom på, at manglende anvendelse af din e-Boks i længere tid kan medføre, at din e-Boks slettes, hvorved din adgang til e-Boks bliver spærret. Ønsker du selv at opbevare den elektroniske betalingsinformation, kan du udskrive eller gemme den på din pc.


Modtagelse på papir
Hvis du på et tidspunkt ønsker at modtage dine betalingsinformationer (BS-oversigter) som almindelig post på papir skal du opsige både Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks samt denne tilslutningsaftale, hvorefter du vil modtage alle dokumenter fra banken som almindelig post (på papir).
I Danske Netbank har du også mulighed for midlertidigt at framelde modtagelsen af elektronisk post fra banken, herunder betalingsinformationer (BS-oversigter), uden at denne tilslutningsaftale i øvrigt ophører.
Ønsker du at opsige tilslutningsaftalen eller midlertidigt framelde dig modtagelsen af elektroniske dokumenter fra banken, skal det ske senest 12 dage før den første i den måned, ændringen skal have virkning fra, hvis du vil være sikker på at få dokumenterne som almindelig post på papir fra den ønskede måned.

Skift af pengeinstitut
Hvis du skifter pengeinstitut, skal du aftale med dit nye pengeinstitut, hvordan du ønsker at få betalingsinformationerne.


Særlige forhold
Du skal særligt være opmærksom på følgende i "Tillæg til generelle regler for debitorer i Betalingsservice - elektronisk betalingsinformation":


Punkt 3, afsnit 2 "Det er Deres ansvar at kontrollere, at De har modtaget elektronisk betalingsinformation. Har De ikke modtaget en forventet elektronisk betalingsinformation ved månedsskiftet, skal De straks kontakte Deres pengeinstitut, således at betalingsinformationen kan fremsendes på ny - enten elektronisk eller på papir."
Punkt 3, afsnit 6 "De kan bestille en papirudgave af elektronisk betalingsinformation i Deres pengeinstitut. Denne vil være tilgængelig i det år, hvor betalingen er foretaget samt i de efterfølgende 5 år. Herefter vil data ikke være tilgængelige, hvorfor De må bestille kopien inden udgangen af den nævnte periode. De skal dog være opmærksom på, at opbevaringsperioden i elektronisk postkasse kan være en anden."
Punkt 5, afsnit 2 "Pengeinstituttet er ansvarlig for direkte tab, som påføres Dem, og som skyldes, at de involverede pengeinstitutter eller PBS har handlet uagtsomt. Dette gælder dog ikke i det omfang, tabet skyldes Deres egne forhold, herunder fejl i Deres eget udstyr som f.eks. computer, programmer og modem. Pengeinstituttet og PBS kan heller ikke gøres ansvarlig, i det omfang et tab skyldes forhold hos udbyder af den elektroniske postkasse eller en af Dem valgt leverandør, som f.eks. teleselskab eller internetudbyder."
Punkt 5, afsnit 5 "For at bevare muligheden for rettidigt at gøre en indsigelse gældende skal De kontakte Deres pengeinstitut hurtigst muligt efter, at De har konstateret, at elektronisk betalingsinformation ikke er modtaget, som beskrevet i punkt 3, eller De har konstateret fejl i Deres udstyr, der forhindrer Dem i at modtage betalingsinformationen elektronisk".

Tillæg til generelle regler for debitorer i BetalingsService - elektronisk betalingsinformation

1. Definitioner
Elektronisk betalingsinformation
Elektronisk levering af betalingsoplysninger, som De kan vælge at modtage i Deres e-bank-system og eventuelt i elektronisk postkasse. De betalingsoplysninger, som leveres til deres e-bank-system og eventuelt til elektronisk postkasse, vil svare til de oplysninger, der fremgår af en betalingsoversigt på papir.
E-bank-system
Det system, som ifølge aftale med Deres pengeinstitut benyttes til modtagelse af elektronisk betalingsinformation. Det kan f.eks. være et homebanking-system eller et officebanking-system (forstået som netbank, pc-bank, m.v.).
Elektronisk postkasse
Et elektronisk postkassesystem, som ifølge aftale med Deres pengeinstitut kan benyttes til modtagelse af elektronisk betalingsinformation.
Tilslutningsaftale om modtagelse af elektronisk betalingsinformation
En skriftlig eller elektronisk aftale mellem Dem og Deres pengeinstitut om, at De udelukkende modtager betalingsinformation elektronisk i e-bank-systemet og eventuelt i elektronisk postkasse.


2. Tilslutning til modtagelse af elektronisk betalingsinformation
Hvis De ønsker udelukkende at modtage elektronisk betalingsinformation i Deres e-bank-system og eventuelt i elektronisk postkasse, skal De indgå aftale herom med Deres pengeinstitut.
Når De indgår en tilslutningsaftale om modtagelse af elektronisk betalingsinformation, forpligter De Dem til at overholde de til enhver tid gældende "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice" samt "Tillæg til generelle regler for debitorer i Betalingsservice - elektronisk betalingsinformation".
Hvis De senere ønsker at modtage betalingsoversigten på papir, kan De ændre aftalen med Deres pengeinstitut.

3. Elektronisk betalingsinformation
Hvis der skal gennemføres betalinger i den kommende måned, vil elektronisk betalingsinformation være tilgængelig i Deres e-bank-system og eventuelt i elektronisk postkasse inden månedsskiftet. Elektronisk betalingsinformation indeholder de samme oplysninger, som fremgår af betalingsoversigten på papir.
Det er Deres ansvar at kontrollere, at De har modtaget elektronisk betalingsinformation. Har De ikke modtaget en forventet elektronisk betalingsinformation ved månedsskiftet, skal De straks kontakte Deres pengeinstitut, således at betalingsinformationen kan fremsendes på ny - enten elektronisk eller på papir.
Afvisninger af betalinger, afmeldinger m.v. af betalingsaftaler skal ske i overensstemmelse med reglerne i "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice".
Elektronisk betalingsinformation kan erstatte en faktura. Såfremt De måtte have behov for at opbevare oplysningerne fra betalingsinformationen i en længere periode, end det er muligt i e-bank-systemet og eventuelt i elektronisk postkasse, kan De i Deres pengeinstitut og eventuelt hos udbyder af den elektroniske postkasse få oplyst, hvilke muligheder De har for at gemme eller udskrive betalingsinformationen. De kan endvidere i Deres pengeinstitut få oplyst, hvordan De skal forholde Dem i tilfælde af, at De skifter pengeinstitut.
De vil i Deres e-bank-system som minimum have online adgang til elektronisk betalingsinformation i den måned, hvor betalingen er foretaget samt i de efterfølgende 12 måneder.
De kan bestille en papirudgave af elektronisk betalingsinformation i Deres pengeinstitut. Denne vil være tilgængelig i det år, hvor betalingen er foretaget samt i de efterfølgende 5 år. Herefter vil data ikke være tilgængelige, hvorfor De må bestille kopien inden udgangen af den nævnte periode. De skal dog være opmærksom på, at opbevaringsperioden i elektronisk postkasse kan være en anden.
De kan få oplyst prisen for en papirudgave af elektronisk betalingsinformation i Deres pengeinstitut.

4. Ophør
Såfremt Deres aftale om tilslutning til Deres e-bank-system eller Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks ophører, anses tilslutningsaftalen om modtagelse af elektronisk betalingsinformation for bortfaldet.
De vil herefter modtage betalingsoversigten på papir, medmindre kontoforholdet tillige er ophørt, således at hele tilslutningsaftalen anses for bortfaldet.

5. Fejl, forsinkelse m.v.
Hvis der er fejl eller forsinkelse i forbindelse med en elektronisk betalingsinformation, og dette skyldes de involverede pengeinstitutter eller PBS, skal disse afhjælpe fejlen eller levere på ny, hvis dette er praktisk muligt og kan ske uden økonomiske konsekvenser, som står i misforhold til den aftalte ydelse.
Pengeinstituttet er ansvarlig for direkte tab, som påføres Dem, og som skyldes, at de involverede pengeinstitutter eller PBS har handlet uagtsomt. Dette gælder dog ikke i det omfang, tabet skyldes Deres egne forhold, herunder fejl i Deres eget udstyr som f.eks. computer, programmer og modem. Pengeinstituttet og PBS kan heller ikke gøres ansvarlig i det omfang, et tab skyldes forhold hos udbyder af den elektroniske postkasse eller en af Dem valgt leverandør, som f.eks. teleselskab eller internetudbyder.
De involverede pengeinstitutter og PBS er ikke ansvarlige for indirekte tab.
Kreditor bærer risikoen i forhold til Dem, hvis der er forsinkelse, fejl eller mangler ved en betaling. Kreditor kan derfor ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for Dem i denne anledning.
For at bevare muligheden for rettidigt at gøre en indsigelse gældende skal De kontakte Deres pengeinstitut hurtigst muligt efter, at De har konstateret, at elektronisk betalingsinformation ikke er modtaget, som beskrevet i punkt 3, eller De har konstateret fejl i Deres udstyr, der forhindrer Dem i at modtage betalingsinformationen elektronisk.

6. Ændring af reglerne
Disse regler kan ændres med 1 måneds skriftligt varsel. Væsentlige ændringer vil ske med 3 måneders skriftligt varsel.

7. Andre regler

Ud over disse regler gælder Deres pengeinstituts regler for e-bank-systemet samt regler for elektronisk postkasse. 
Med min elektroniske underskift accepterer jeg:

Aftale om modtagelse af elektroniske dokumenter i e-Boks
Aftale med e-Boks A/S
Tilslutningsaftale om brug af elektronisk betalingsinformation.

Samtidig giver jeg samtykke til, at Danske Bank A/S og e-Boks A/S må udveksle mit CPR-nr. og/eller CVR-nr., og samtykke til at Danske Bank A/S kan videresende min anmodning om at oprette e-Boks til e-Boks A/S.English Text

 

In future, I want all documents sent electronically by the Bank to be sent to my e-Boks. Similarly, I want to receive all Betalingsservice (direct debit) payment information electronically.


I understand that both the number of types and volume of electronic documents sent to my e-Boks by the Bank will increase. I will receive separate notification in Danske eBanking each time a new type of document from the Bank is sent to my e-Boks and therefore no longer in paper form by ordinary mail. 
Consequently, I wish to conclude the following agreements: “Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks”, “Agreement with e-Boks A/S” and “Access agreement on the use of electronic payment information”. 
I consent to Danske Bank A/S passing on my CPR number (civil registration number) to e-Boks A/S and to Danske Bank A/S forwarding my application for an e-Boks to e-Boks A/S.
The terms and conditions for the consent and the agreements are described in more detail below.
If I already have a customer agreement with the Bank, entering into this agreement will not affect the agreement’s other stipulations, which will apply unchanged.

 

Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks.
I accept the below “Terms and conditions for Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks” and am aware that I must have access to Danske eBanking in order to receive documents sent electronically from the Bank in my e-Boks. As I already have access to Danske eBanking, the agreement on electronic receipt of documents in e-Boks takes effect immediately. I am aware that my access to documents sent electronically by the Bank to my e-Boks is subject to my maintaining an electronic banking agreement with the Bank (Danske eBanking) or with another bank connected to the e-Boks system. 
Terms and conditions for Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks

 

Agreement with e-Boks A/S
e-Boks A/S is the supplier of e-Boks. I accept the “Terms and conditions for e-Boks use. It is stated in the e-Boks terms and conditions that, to identify me, my CPR number will be exchanged between e-Boks A/S and the authorities and private enterprises, including Danske Bank A/S, that I have registered for my e-Boks. It is also stated that my CPR number will be exchanged between e-Boks A/S and Post Danmark A/S. Detailed information about the exchange of my CPR number is available in the “Submission of CPR number” clause in the “Terms and Conditions for e-Boks use”.
Read the “Terms and conditions for e-Boks use” here. Then you will have access to the e-Boks site showing the terms and conditions.


Access agreement on use of electronic payment information
I accept the “Terms and conditions for Access agreement on the use of electronic payment information” shown below. I also accept the “Appendix to the General Rules for Betalingsservice Debtors – electronic payment information” as set out below.
Terms and conditions for Access agreement on receipt of electronic payment information


Consent to Danske Bank A/S passing on my CPR number
The Bank will forward my application for an e-Boks to e-Boks A/S. I consent to Danske Bank A/S passing on my CPR number to e-Boks A/S for identification purposes, as described in the “Consent to the Bank” clause in the “Terms and conditions for Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks”.


General
I have read and accepted the terms and conditions below setting out details of the terms and conditions governing the agreements, including "General Conditions – Consumers".


Terms and conditions for Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks
Terms and conditions for Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks 
“Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks” (the “Agreement”) and these terms and conditions constitute an addendum to the “Access agreement – Danske eBanking (consumers)”.
You receive electronic documents from the Bank to the same extent and with the same legal validity as paper-based documents. It is a precondition for receiving electronic documents from the Bank that you have access to Danske eBanking and have an e-Boks.


1. Documents received electronically
On entering into this agreement, you will in future receive all documents sent electronically from the Bank in your e-Boks. You will thus no longer receive these documents as ordinary, paper-based mail from the Bank.
The documents you receive in e-Boks may be account statements, confirmation advices, payment notifications, various summaries (annual summary, total summaries and the like) and direct debit summaries. 
Both the number of types and volume of electronic documents you receive in e-Boks will increase over time. You will receive separate notification in your Danske eBanking inbox each time a new type of document from the Bank is sent to your e-Boks and therefore no longer to your physical mailbox in paper form.


2. Suspension of electronic receipt of documents
In Danske eBanking, you can suspend electronic receipt of documents to the effect that you will again receive all documents sent by the Bank as ordinary, paper-based mail, without terminating your agreement.
When you again want to receive your documents electronically, register for electronic receipt again in Danske eBanking and you will receive the documents electronically only.
Note that we require about one week to process your request to suspend or resume electronic receipt of documents.


3. Storing etc.
Electronic documents are stored in e-Boks according to the guidelines laid down in the “Terms and conditions for e-Boks use”. Note in particular that if you do not use your e-Boks for a long period of time, your e-Boks could be deleted and your access to e-Boks blocked.
The Bank also stores the contents of documents transmitted electronically in accordance with applicable law.
If you want to store documents transmitted electronically, you can print them or save them on your PC.


4. Responsibility and liability
4.1. Your responsibilities and liability
You are responsible for regularly opening and checking documents transmitted electronically by the Bank, as if these had been sent by ordinary, paper-based mail. Moreover, you have the same liability as if the electronic documents had been sent as ordinary, paper-based mail.
If your access to Danske eBanking is suspended for a period of time, you must notify the Bank immediately whether you want to terminate your agreement and receive documents only in paper form by ordinary mail or continue receiving documents electronically. You can also temporarily suspend electronic receipt of documents (see Clause 2).
4.2. The Bank’s responsibilities and liability
The Bank’s responsibilities and liability are regulated by the stipulations in the “Terms and conditions for Agreement on the use of an electronic signature (consumers)”.
The Bank is not liable for conditions or losses attributable to e-Boks A/S or your use of e-Boks.
The Bank reserves the right to send electronic documents as ordinary, paper-based mail.


5. Termination
You can terminate this agreement in writing at any time without notice. Please note that you will not begin to receive documents previously sent electronically by ordinary, paper-based mail until about one week after you sent your notification of termination to us.
When you terminate the agreement, you also revoke the declaration of consent issued to the Bank under Clause 7.
The Bank may terminate the agreement in writing at no less than one month’s notice. If you are in default, the Bank is entitled to terminate the agreement without notice.


6. General stipulations on the use, storing and passing on of personal data
The Bank stores, uses and passes on information to the same extent as it does in relation to ordinary, paper-based mail and in accordance with the Bank's standard procedures for the processing of customer data. You can read more about this under the heading “Further information about your relationship with the Bank” in the “General Conditions – Consumers”. Data are passed on only when the Bank is required to do so or permitted to by legislation. 


7. Declaration of consent to the Bank
When you register for receipt of electronic documents in e-Boks, your civil registration number will be used to identify you as the correct recipient both at the Bank and at e-Boks A/S.
In order to receive electronic documents in your e-Boks, you must consent to the Bank’s passing on your civil registration number to e-Boks A/S so that e-Boks A/S can identify you.
When you sign the agreement, you authorise the Bank to exchange your civil registration number with e-Boks A/S, when you


view and delete electronic documents from the Bank sent to your e-Boks. 
send notification of or change the e-mail address to be used by e-Boks A/S to send messages to you. 
opt for or opt out of messages from e-Boks A/S about new electronic documents from the Bank. You receive such messages by e-mail. 
log on to your personal e-Boks at www.e-boks.dk.


Access agreement on the use of electronic payment information
“Access agreement on the use of electronic payment information” (the Access agreement) and these terms and conditions constitute an addendum to: 


“Payment authorisation” 
“Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks”, which is an addendum to “Access agreement – Danske eBanking (consumers)”


The “Appendix to the General Rules for Betalingsservice Debtors – electronic payment information” also applies to the Access agreement. 
When you enter into the Access agreement, you will in future receive payment information only electronically in Danske eBanking and in e-Boks. You will receive electronic documents to the same extent and with the same legal effect as you did ordinary, paper-based mail.

Storage

The electronic payment information in Danske eBanking is available in the month of payment and the 12 following months.
In e-Boks, electronic payment information is stored according to the guidelines contained in the “Terms and conditions for e-Boks use”. You should note in particular that if you do not use your e-Boks for a long period of time, it may be deleted and your access to e-Boks blocked. If you want to store the electronic payment information yourself, you can print it or save it on your PC. 


Receipt on paper
If at some point you want to receive your Betalingsservice payment information in paper form, you must terminate both your “Agreement on electronic receipt of documents in e-Boks” and this Access agreement. Subsequently, you will receive all documents from the Bank in paper form by ordinary mail.
In Danske eBanking, you can also suspend receipt of electronic documents from the Bank, including Betalingsservice payment information without terminating this Access agreement. 
If you want to terminate this Access agreement or suspend receipt of electronic documents from the Bank, you must do so at least 12 days before the first of the month from which you want the change to take effect if you want to be sure that the payment information for the next month is sent to you in paper form.


Change of bank
If you switch to another bank, please arrange with your new bank to receive payment information according to your wishes.


Special conditions
Please pay particular attention to the following clauses in the “Appendix to the General Rules for Betalingsservice Debtors – electronic payment information”:
Clause 3, paragraph 2: It is your responsibility to check that you have received the electronic payment information. If you have not received it, as expected, by the end of the month, you should contact your bank immediately so that the information can be re-sent, either electronically or on paper. 
Clause 3, paragraph 6: You can order paper copies of payment information from your bank. These will be available during the year in which payments are made, and stored for a period of five years. After this time, copies will no longer be accessible, so be sure to request printouts before this period elapses. 
Clause 5, paragraph 2: PBS and the associated banks are liable for any direct losses incurred by you due to negligence or carelessness on the part of those banks or PBS. This does not apply should the loss be due to your own business affairs, including faults with your own equipment, e.g. your computer, program or modem. Neither the bank nor PBS are liable should one of your own suppliers cause the loss, i.e. a telecom company or Internet supplier. 
Clause 5, paragraph 5: To retain the option to rightfully contest a claim, you must contact your bank directly upon discovering that the electronic payment information has not been received (as described in Clause 3), or directly upon discovering a fault in your equipment that prevents you from receiving payment information electronically. 
Appendix to the General Rules for Betalingsservice Debtors – electronic payment information 
(reproduced from www.Betalingsservice.dk)


§ 1 Definitions 
Electronic payment information 
This is a type of payment information that you can choose to receive via your e-bank-system. The payment information delivered via your e-bank-system will contain exactly the same information as a paper-based payment summary. 
e-bank-system 
This is the system that, according to the agreement with your bank, will be used to receive the electronic payment information. It can be a home-banking system or an office-banking system. 
Registration agreement for the receipt of electronic payment information 
This is a written or electronic agreement between you and your bank confirming that you will only receive payment information electronically via your e-bank-system. 
§ 2 Registering to receive Electronic Payment Information 
If you wish only to receive payment information electronically via your e-bank-system, you must enter into an agreement with your bank. 
When entering into a registration agreement to receive electronic payment information, you are required to observe all rules stipulated in the ‘General Rules for Betalingsservice Debtors’ plus the ‘Appendix to the General Rules for Betalingsservice Debtors’ electronic payment information. 
If, at a later date, you choose to receive the payment summary in paper form, you may alter the agreement with your bank. 
§ 3 Electronic Payment Information 
Whenever payments are to be processed for the coming month, the payment information will be made available to you in your e-bank-system before the end of the month. The electronic payment information contains exactly the same information as a paper-based payment summary. Besides the list of payments you can receive enclosure with further information from your creditor. 
It is your responsibility to check that you have received the electronic payment information. If you have not received it, as expected, by the end of the month, you should contact your bank immediately so that the information can be re-sent, either electronically or on paper. 
Rejection of a payment, or cancellation of a payment agreement, must still be made in accordance with the rules stipulated in the ‘General Rules for Betalingsservice Debtors’. 
The electronic payment information can be used instead of an invoice. If you should need to store payment data for a longer period of time than enabled by the e-bank-system, you can ask your bank for advice on how to save or print the payment information, plus the steps you need to take should you change bank. 
As a minimum, your e-bank-system should provide online access to payment information during the month in which payments are made, plus the following 12 months. 
You can order paper copies of payment information from your bank. These will be available during the year in which payments are made, and stored for a period of five years. After this time, copies will no longer be accessible, so be sure to request printouts before this period elapses. 
Your bank can give you the price for paper copies of payment information. 
§ 4 Termination 
If your agreement to connect to your bank’s e-bank-system is terminated, your registration to receive electronic payment information will also lapse.
§ 5 Faults, delays, etc. 
If there are any faults or delays in connection with the delivery of a service, which are due to PBS or the associated banks, PBS and/or the banks must remedy the fault or redeliver the service, providing that this is possible and can be done without incurring financial costs that are disproportionate to the service agreed upon. 
PBS and the associated banks are liable for any direct losses incurred by you due to negligence or carelessness on the part of those banks or PBS. This does not apply should the loss be due to your own business affairs, including faults with your own equipment, e.g. your computer, program or modem. Neither the bank nor PBS are liable should one of your own suppliers cause the loss, i.e. a telecom company or Internet supplier. 
PBS and the involved banks are not liable for indirect losses. 
The creditor bears the risk in relation to you in the case of any delays, errors or deficiencies concerning payments. Creditors can therefore not claim against their losses in such cases. 
To retain the option to rightfully contest a claim, you must contact your bank directly upon discovering that the electronic payment information has not been received (as described in Clause 3), or directly upon discovering a fault in your equipment that prevents you from receiving payment information electronically. 
§ 6 Amendments to Rules 
These rules may be amended with one month’s written notice. Significant amendments may be made with three months written notice. 
§ 7 Other Regulations 
In addition to the above provisions, the ‘General Rules for Betalingsservice Debtors’ (which you received upon registering with Betalingsservice) also apply, as do your own bank’s regulations governing the e-bank-system. 


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.