Danske Investering Online

Tilslutningsaftale til Danske Investering Online

Hermed indgår du en aftale om tilslutning til Danske Investering Online. Aftalen er et tillæg til din Danske Netbank-aftale, og giver dig kurtagerabat ved handel via netbank, gratis adgang til ”Udvidet investering i netbank” samt gratis realtidskurser for OMX-markederne. Derudover har du adgang til at købe visse investeringsforeningsbeviser, som alene udbydes til investorer, som ikke ønsker investeringsrådgivning.

Når du tilslutter dig Danske Investering Online får du adgang til at handle værdipapirer til de priser der fremgår af nedenstående kurtagetrappe. Kurtagetrappen er et tillæg til prislisten. Når banken kan tilbyde de lave kurtagesatser, som er gældende for Danske Investering Online, er det med udgangspunkt i, at investeringen foregår via Danske Netbank uden brug af bankens specialister.

Forudsætning for at indgå aftalen er, at du har en "Aftale om elektronisk underskrift" i koncernen.

Du får adgang til Danske Investering Online ved at bruge din elektroniske underskrift.

For aftalen gælder de nedennævnte aftaler og betingelser: 

Du kan med fordel downloade eller printe materialet.

Du kan se dine depoter i banken, og du kan købe og sælge værdipapirer til og fra depoterne. Købesummer og salgsprovenuer henholdsvis hæves og indsættes på en af dine konti.

Fuldmagt
Hvis du allerede har fuldmagt eller fremover får fuldmagt til at se eller handle på andre kunders depoter i banken via Danske Investering Online, vil disse være tilgængelige, når banken har modtaget fuldmagten. Sådanne fuldmagter bliver givet separat i forhold til denne aftale. 

Handler foretaget for fuldmagtsgiver sker på de betingelser, som fuldmagtsgiver har med banken, og ikke de betingelser, som du har i medfør af denne aftale.

Ved disponering over depoter gælder de beløbsgrænser, der til enhver tid er fastsat af banken. Banken oplyser gerne disse beløbsgrænser, der også kan ses i netbanken.

Analyser m.v.
Netbanken indeholder en række analyser, beregninger, vurderinger og skøn udarbejdet af banken. Banken har i denne forbindelse søgt at sikre sig, at indholdet på siderne er korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for sidernes nøjagtighed og fuldkommenhed. Desuden indeholder netbanken informationer, som er indhentet fra bankens samarbejdspartnere. Banken har udvalgt disse samarbejdspartnere med omhu, men banken påtager sig ikke noget ansvar for de informationer, banken herved videregiver.

Banken påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af de informationer, der er tilgængelige i netbanken. Handel med værdipapirer indebærer altid en risiko for tab.

De informationer, der er tilgængelige i netbanken, er alene udarbejdet til orientering og skal derfor ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller at sælge værdipapirer, valuta eller indgå kontrakter om finansielle instrumenter. Netbankens informationer, analyser, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for udøvelsen af dit eget skøn over, hvorledes der skal disponeres.


Gebyr
Du kan se gebyret for Danske Investering Online i vores prisliste. Gebyret betales bagud og trækkes automatisk fra din konto.


Anvendelsesmuligheder
Yderligere anvendelsesmuligheder, som Danske Investering Online giver mulighed for, fremgår af "Betingelser for elektronisk tilslutningsaftale til Udvidet investering i netbank". 

De priser og ydelser du får adgang til via Danske Investering Online vil løbende blive udviklet og tilpasset, ligesom nye ydelser kan blive tilbudt. I visse tilfælde vil nye ydelser kræve en ny tilslutning. Du bliver orienteret herom. 

Banken kan løbende ændre de ydelser som er tilknyttet Danske Investering Online. Du vil modtage information om en sådan ændring via bankens hjemmeside og/eller via netbanken. Banken kan endvidere ændre prisen for brug af systemet. Bankens ret hertil fremgår af bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere”.

Dit ansvar er reguleret af ansvarsbestemmelserne i "Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift". 

Med din elektroniske underskrift bekræfter du at have læst og gjort dig bekendt med indholdet af ovennævnte aftaler og betingelser.

Opsigelse
Du kan altid vælge at opsige Danske Investering Online – du skal blot gå ind i din aftaleoversigt via netbanken.

Vi kan altid opsige aftalen med tre måneders varsel. Hvis du misligholder aftalen, har vi ret til at opsige aftalen uden varsel.


Accept af vilkår for Danske Investering Online
Hvis du accepterer aftalevilkår for Danske Investering Online skal du skrive under her med din personlige kode.


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes