Read in English

Nyhedsservice

Tillæg til elektronisk tilslutningsaftale til Danske Netbank for privatkunder (forbrugere)

Tilslutningsaftale om at modtage elektroniske oplysninger uden kryptering fra banken via Nyhedsservice

Dette er en aftale om, at Danske Bank sender oplysninger om saldi, kurser, nyheder og markedsføring via elektronisk post, f.eks. pr. mail, eller til din mobiltelefon på de vilkår, der er nævnt her. Oplysningerne sendes uden kryptering, og du skal derfor være særlig opmærksom på aftalens punkt 7.

Aftalen er et tillæg til din Danske Netbank-aftale.

1. Elektronisk post

Du bestemmer selv, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Udtrykket elektronisk post omfatter bl.a. mail, SMS-beskeder og MMS-beskeder (Multi Messaging Service), men kan også omfatte anden post, hvor billeder, lyd og tekst kan kombineres via internettet eller mobiltelefoni.

2. Typer og pris

Du kan vælge at modtage oplysningerne fra Nyhedsservice til din mailadresse og/eller mobiltelefon. Vær opmærksom på, at det er ikke alle oplysninger, der kan sendes til din mobiltelefon.

2.1. Pris for oplysninger til din e-mail adresse

Denne service er for tiden gratis.

2.2. Pris for oplysninger til din mobiltelefon

Denne service er for tiden gratis.

3. Tidspunkt for afsendelse af oplysninger

Der vil være en forsinkelse på op til ca. 12 timer, før du modtager de ønskede saldooplysninger, mens der vil være en forsinkelse på op til ca. 20 minutter, før du modtager ønskede kursoplysninger.

4. Samtykke til markedsføring

Vi vil gerne løbende give dig information om nye produkter, der kan have din interesse – f.eks. lånemuligheder, pension, forsikring eller handel med værdipapirer.

I Nyhedsservice bliver du bedt om at udfylde mailadresse og mobilnummer. Samtidig bliver du bedt om at tage stilling til, om du ønsker at modtage markedsføring via Nyhedsservice. Vælger du at sige ”ja tak” til markedsføring, kan Danske Bank sende markedsføringsmateriale via Nyhedsservice til både din mailadresse og din mobiltelefon.

Du kan i øvrigt til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale.

5. Bankens og dit ansvar

Bankens ansvar står i bestemmelserne om ansvar i ”Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift”.

Desuden gælder det, at banken ikke kan stilles til ansvar for, at oplysninger mistes eller ændres undervejs fra banken til dig.

Du skal selv taste dit mobilnummer og/eller din mailadresse ind via Danske Netbank, samtidig med at du vælger, hvilke oplysninger du vil modtage fra banken. Banken kan ikke stilles til ansvar for dine indtastninger og derfor heller ikke, hvis de afsendte oplysninger modtages af forkerte personer. Du skal selv huske at ændre dit mobilnummer og/eller din mailadresse i Danske Netbank, hvis de ændres.

6. Opbevaring af personlige oplysninger

Med denne aftale giver du banken lov til at registrere din mailadresse, dit mobilnummer og hvilke oplysninger, du ønsker at modtage elektronisk fra os.

7. Din accept til fremsendelse af fortrolige oplysninger uden kryptering

De fortrolige oplysninger sendes i et åbent net. Derfor er der risiko for, at udenforstående tredjemænd kan komme i besiddelse af og/eller ændrer på de sendte oplysninger. Desuden skal du være opmærksom på, at personer, der har adgang til din mobiltelefon, eller som har adgang til at bruge dit mailprogram, vil kunne skaffe sig adgang til de sendte oplysninger.

Vil du være sikker på, at fortrolige oplysninger ikke kommer i hænderne på uvedkommende personer, skal du derfor kun vælge abonnementer, der ikke indeholder fortrolige oplysninger.

Når du indgår denne aftale, giver du tilladelse til, at vi kan sende de ønskede elektroniske oplysninger uden kryptering via den teleudbyder, banken vælger.

8. Opsigelse

Du kan altid opsige denne tillægsaftale skriftligt uden varsel. Banken kan opsige tillægsaftalen skriftligt med mindst en måneds varsel. Hvis du misligholder aftalen, har vi dog ret til at opsige tillægsaftalen uden varsel.

Din Danske Netbank-aftale gælder i øvrigt uændret.

9. Fortrydelsesret

Efter forbrugeraftalelovens § 17 kan du fortryde denne aftale indenfor 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du modtager den aftalte ydelse. Det gælder dog kun, hvis du samtidig får de oplysninger, du efter forbrugeraftaleloven har krav på – blandt andet om fortrydelsesretten og om det produkt, du har bestilt. Ellers regnes fristen fra den dag, du modtager oplysningerne. De nævnte oplysninger skal være på skrift, f.eks. på papir, som elektronisk post eller i aftaleoversigten i din netbank.

Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.

Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges i overensstemmelse med Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere og bestemmelserne om opsigelse i de konkrete aftaler.

9.1. Sådan bruges fortrydelsesretten

Fortryder du en aftale, skal du blot ringe eller skrive – også gerne på mail – til din afdeling, inden fristen udløber. Desuden skal du tilbagelevere den ydelse, du har modtaget. Det kan f.eks. være et låneprovenu.

Har du ikke din afdelings telefonnummer, kan du altid ringe på 33 44 00 00.

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt fristen, kan du f.eks. sende et brev anbefalet og gemme kvitteringen.

Læs mere i Fortrydelsesret (PDF).

Med min digitale underskrift accepterer jeg "Tilslutningsaftale om at modtage elektroniske oplysninger uden kryptering fra banken via Nyhedsservice".

Jeg er opmærksom på, at udenforstående personer kan gøre sig bekendt med indholdet af de sendte fortrolige oplysninger, idet oplysningerne sendes uden kryptering via et åbent net.

Samtidig bekræfter jeg, at have læst og forstået indholdet af aftalen.

 

English text

 

Access agreement – receipt of unencrypted electronic information from Danske Bank through Subscription Service


This is an agreement under which Danske Bank will send you information on balances, prices, news and marketing through electronic mail, for example e-mail, or to your mobile phone on the terms and conditions stated. The information is sent unencrypted, and you should pay particular attention to clause 7 of the agreement.
The agreement is an addendum to your Danske eBanking agreement.


1. Electronic mail
You decide which information you want to receive.
The term “electronic mail” covers e-mail, SMSs and MMSs, but may also be other mail in which images, sound or text is combined via the Internet or a mobile phone network. 

2. Types and fees
You can choose to have the information from Subscription Service sent to your mail address and/or on mobile phone. Note that not all types of information can be sent to your mobile phone.
2.1. Fee for information to your e-mail address
This service is currently free of charge.
2.2. Fee for information to your mobile phone
This service is currently free of charge.

3. Time for sending of information
There will be a delay of up to about 12 hours before you receive the requested balance information, while the delay will be up to 20 minutes for price information.

4. Consent – marketing material
We want to send you information on new products that you might be interested in, for example, loan options, pension products, insurance or securities trading.
In Subscription Service, you will be asked to state your e-mail address and mobile phone number. At the same time, you will be asked to choose whether or not you want to receive marketing material through Subscription Service. If you say Yes, Danske Bank will be permitted to send you marketing material via Subscription Service to both your e-mail address and your mobile phone.
You can always cancel your consent to receiving marketing material.

5. Liability of the Danske Bank Group and your liability
The liability of the Danske Bank Group is described in the Terms and conditions governing the agreement on the use of an electronic signature (consumers).
Danske Bank cannot be held liable for the loss of or changes to data during transmission from Danske Bank to you.
You must key in your mobile phone number and/or your e-mail address through Danske eBanking and select the information you want to receive from Danske Bank. Danske Bank cannot be held liable for the data you key in and consequently not for receipt of information by unauthorised persons. Please remember to update your mobile phone number and/or your e-mail address in Danske eBanking if they are changed.

6. Storing of personal data
When you accept this agreement, you authorise Danske Bank to register your e-mail address, your mobile phone number and the information you want to receive electronically from us.

7. Your acceptance of transmission of unencrypted confidential information 
Confidential information is transmitted via an open network. There is thus a risk that third parties may come into possession of or change the information transmitted. Also be aware that persons with access to your mobile phone or your e-mail program may gain access to the information.
If you want to ensure that third parties do not gain access to confidential information, please subscribe only for services that do not involve confidential information.
When you enter into this agreement, you authorise Danske Bank to transmit the electronic information unencrypted through the telecommunications service provider chosen by Danske Bank.

8. Termination
You can always terminate this supplementary agreement without notice. Danske Bank may terminate the agreement by giving notice in writing one month in advance of the termination date. If you default on your obligations under the agreement, Danske Bank may terminate it without notice.
Termination of this agreement will not affect your Danske eBanking agreement.

9. Right of cancellation
Under Section 17 of the Danish Act on Certain Consumer Contracts, you may cancel this agreement within 14 days.
The 14-day period starts on the day on which you receive the agreed service. This applies, however, only if you also receive the information you are entitled to under the Act – including information on the right of cancellation and the product you have ordered. Otherwise, the period runs from the day on which you receive the information. The information must be in writing, for example on paper, transmitted by electronic mail or given in your Agreement Overview in Danske eBanking.
If the last day of the period falls on a Saturday, a Sunday, a holiday, Constitution Day (June 5), Christmas Eve (December 24) or December 31, the period expires on the following weekday.
After expiry of the cancellation period, agreements may be terminated in accordance with Danske Bank’s General conditions – consumers and the stipulations on termination given in the individual agreements.
9.1. How to exercise your right of cancellation
If you want to cancel an agreement, please call or write – by e-mail if you prefer – to your branch within the 14-day period. You must return any service provided – for example loan proceeds.
If you do not have the telephone number of your branch, you can call the number +45 33 44 00 00.
To ensure that you can document compliance with the time limit, you can send a registered letter and save the receipt.
Read more on your right of Cancellation (PDF).


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.