Behandling af personoplysninger

1. Datasikkerhed
1.1 Danske Bank har i videst muligt omfang truffet foranstaltninger til opretholdelse af datasikkerhed, herunder til hindring af tredjemands uberettigede adgang til dine data, men vi kan ikke garantere at App'en er fuldt sikret. 

1.2 Danske Bank er ikke ansvarlig for, at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af fejl i datatransmissionerne eller ved tredjemands indtrængen på datatransmissionsforbindelsen, jf. også Danske Banks Almindelige Forretningsbetingelser - Forbrugere.

1.3 Du er forpligtet til straks at underrette Danske Bank om uregelmæssigheder du måtte blive opmærksom på vedrørende data og brugersikkerhed, herunder eventuelt misbrug af dine personlige sikkerhedsoplysninger.

2. Brug, opbevaring og videregivelse af dine personlige oplysninger mv.
2.1 Ved brug af Danske Banks App kan der til brug for identifikation samt af sikkerhedsmæssige hensyn ske registrering af brugerID, dine og en eventuel betalingsmodtagers kontonummer, beløb, dato for transaktionen og data om de anvendte systemer (fx type og version for anvendt operativsystem og data om installationen, serienummer på netkort og harddisk med videre). Såfremt Danske Banks App benyttes til overførsel af penge, vil oplysning om beløb samt dato for transaktionen blive videresendt til betalingsmodtageren af pengeinstituttet. Oplysninger om afsenders navn, adresse mv. vil blive videresendt i den form, de er registreret i banken, eller som du selv har registreret. Beløbsmodtager modtager disse oplysninger via eget pengeinstitut.

2.2 Oplysninger videregives i øvrigt kun som anført i Danske Banks Almindelige Forretningsbetingelser - Forbrugere.

2.3 Oplysninger opbevares hos en eventuel betalingsmodtager, i betalingsmodtagerens pengeinstitut og i Danske Bank. Oplysningerne anvendes til bankens bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysninger opbevares i 5 år.

2.4 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor. Du kan finde yderligere oplysninger om disse forhold i Danske Banks Almindelige Forretningsbetingelser- Forbrugere.

3. Brug af cookies
3.1 Danske Banks App kan gøre brug af cookies, dvs. en lille tekstfil, som Danske Banks App lægger på din smartphone, tablet eller PC og som identificerer enheden over for Danske Banks App. Cookies anvendes med det formål at overføre eller lette overførslen af kommunikationen eller for at levere de funktioner/ydelser, som du beder om. Du kan finde yderligere oplysninger om vores brug af cookies på bankens hjemmeside.