Her kan du opdatere dine oplysninger

 I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som bank skal vi nemlig kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

Start

Spørgsmål og svar

 • Har vi ret til at bede om ID?

  Ja, som bank skal vi kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger banken. 

  Vores forpligtelser til at opnå og vedligeholde vores kendskab til vores kunder følger særligt af hvidvasklovens § 11. Vi har indsat hvidvasklovens § 11 nedenfor og understreget de dele af bestemmelsen, som er mest relevante.

  Det fremgår ikke præcist af bestemmelsen, hvilke dokumenter vi som bank skal kræve af den enkelte kunde. Det fremgår af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 2, at banken ”[…] skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.” 

  Alle banker skal altså selv vurdere, hvilken dokumentation der er tilstrækkeligt for at opfylde loven. 
  I Danske Bank anmoder vi derfor som udgangspunkt alle kunder om en kopi af billed-ID og sundhedskort, da vi mener, at det er den mest sikre måde at dokumentere, at kunden er den, som kunden udgiver sig for at være. 


  Hvidvasklovens § 11
  § 11. Kundekendskabsprocedurer omfatter følgende:

  1. Virksomheden eller personen skal indhente kundens identitetsoplysninger.
   a) Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nummer el.lign., hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Har den pågældende ikke et cpr-nummer el.lign., skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato.
   b) Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-nummer el.lign., hvis den juridiske person ikke har et cvr-nummer.
  2. Virksomheden eller personen skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. Ved pålidelig og uafhængig kilde forstås eksempelvis elektroniske identifikationsmidler, relevante tillidstjenester eller enhver anden sikker form for fjernidentifikationsproces eller elektronisk identifikationsproces, der er reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret af de kompetente nationale myndigheder.
  3. Virksomheden eller personen skal indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at virksomheden eller personen med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en juridisk person, herunder fonde, eller ikkejuridisk person, herunder en trust eller et lignende juridisk arrangement, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur. Er den reelle ejer en begunstiget af en trusts eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra b, nr. iv, eller en fonds eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra c, skal virksomheden eller personen træffe de foranstaltninger, der er nævnt i 1. pkt., senest på det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted, eller hvor modtageren udøver sin ret. Identificeres den daglige ledelse som den reelle ejer, skal virksomheden eller personen træffe de nødvendige rimelige foranstaltninger for at kontrollere identiteten af den eller de fysiske personer, der udgør kundens daglige ledelse, jf. § 2, litra a, nr. ii. Virksomheden eller personen skal opbevare oplysninger om de iværksatte foranstaltninger og om eventuelle opståede vanskeligheder under udførelsen af kontrollen.
  4. Virksomheden eller personen skal vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
  5. Virksomheder og personer skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller oplysninger om kunden skal løbende ajourføres.


  Stk. 2. Oplyser en person, at vedkommende handler på vegne af en kunde, eller er der i øvrigt tvivl om, hvorvidt en person handler på egne vegne, skal virksomheder og personer endvidere identificere personen, og vedkommendes identitet skal kontrolleres ved en pålidelig og uafhængig kilde. Virksomheder og personer skal yderligere sikre, at fysiske eller juridiske personer, der handler på vegne af en kunde, er beføjet dertil, dog ikke hvis den pågældende er advokat med beskikkelse her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land.

  Stk. 3. Virksomheder og personer skal gennemføre alle kundekendskabskrav, jf. stk. 1 og 2. Omfanget af kundekendskabsproceduren kan dog gennemføres ud fra en risikovurdering. I vurderingen skal inddrages oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed. I vurderingen skal som minimum inddrages de faktorer, som fremgår af bilag 2 og 3.

  Stk. 4. Virksomheden eller personen skal kunne godtgøre over for den myndighed, der fører tilsyn med den pågældendes overholdelse af loven, at kendskabet til kunden er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 • Hvorfor kontakter vi dig, når du har været kunde i mange år?
  Har du været kunde i mange år, undrer du dig måske over, at vi kontakter dig og beder om kopier af dit ID.
  Vi ved selvfølgelig godt, hvem du er, hvad dit CPR-nr. er osv. – men som bank skal vi kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er. 

  Vi er også forpligtet til at sørge for, at vores oplysninger om vores kunder altid er opdaterede. Du kan derfor komme ud for, at vi kontakter dig flere gange for at opdatere vores oplysninger om dig.

  Vi er godt klar over, at det virker lidt besværligt og måske overraskende, men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever kravet om dokumentation for vores kunders identitet. 
 • Hvad skal vi bruge oplysningerne til?

  Det er et lovkrav, at vi kender vores kunder og forstår, hvordan de bruger banken, og derfor opdaterer vi løbende vores oplysninger om kunderne. Det er et krav i hvidvasklovens §11 og 30.

  Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt.

  Vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

 • Hvilket ID skal kunder, der bor i Danmark, uploade kopi af

  Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i Danmark.

  Bor du i udlandet, skal du gå til ”Hvilket ID skal kunder, der bor i udlandet, uploade kopier af?”. 

  Vær opmærksom på

  • Dit ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Selfies, portrætfotos og lignende gælder ikke som billed-ID.

  Hvilket ID skal du uploade kopier af?

  • Dit pas eller et andet billed-ID, f.eks. kørekort. 
  • PLUS dit sundhedskort eller et andet dansk ID uden billede.

  Se oversigten over gyldigt ID nedenfor.

  Har du ikke et gyldigt pas eller andet billed-ID?

  Har du hverken pas, kørekort eller andet gyldigt billed-ID, skal du uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede. 

  Se oversigten over gyldigt ID nedenfor. 

  Gyldigt billed-ID 

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • Knallertkørekort
  • ID-kort med billede (Borgerservice)


  Gyldigt ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen
 • Hvilket ID skal kunder, der bor i udlandet, uploade kopi af?

  Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i udlandet.

  Bor du i Danmark, skal du gå til ”Hvilket ID skal kunder, der bor i Danmark, uploade kopier af?”. 

  Vær opmærksom på

  • Dit ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Ud over ID skal du dokumentere eller bekræfte din bopæl – se nederst, hvilken dokumentation du skal uploade kopi af.
  • Selfies, portrætfotos og lignende gælder ikke som billed-ID.

  Hvilket ID skal du uploade kopier af?

  • Dit pas eller et andet billed-ID, f.eks. kørekort. 
  • PLUS dit sundhedskort eller et andet ID uden billede.
  • PLUS dokumentation for bopæl.

  Se oversigten over gyldigt ID og dokumentation for bopæl nedenfor.

  Har du ikke et gyldigt pas eller andet billed-ID?
  Har du hverken pas, kørekort eller andet gyldigt billed-ID, skal du uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede. Også i dette tilfælde skal du uploade dokumentation for din bopæl.

  Se oversigten over gyldigt ID og dokumentation for bopæl nedenfor. 

  Gyldigt billed-ID 

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • ID-kort med billede (Borgerservice).

  Gyldigt ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest 
  • Personattest
  • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen.

  Dokumentation for din udenlandske bopælsadresse
  Dokumentationen må højest være 6 måneder gammel og skal stå med latinske bogstaver. Det er vigtigt, at dit fulde navn og adresse fremgår af dokumentet. 

  Du kan f.eks. sende et af følgende:

  • Et udskrift fra din lokale bank
  • Et dokument fra en offentlig myndighed i dit bopælsland
  • En gyldig lejekontrakt
  • En regning for forbrug i forbindelse med din bolig (el, vand, varme, gas, bredbånd, kabel-TV eller forsikring)
  • Et nationalt ID-kort fra dit bopælsland.
 • Hvilket ID gælder for børn, der bor i Danmark?

  Denne vejledning er til børn, der bor i Danmark.
  Bor dit barn i udlandet, skal du gå til ”Hvilket ID gælder for børn, der bor i udlandet?”.

  Vær opmærksom på

  • Barnets ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Kopierne skal være skarpe, og alle oplysningerne skal være tydelige.
  • Selfies gælder ikke som ID.

  Hvilket ID skal du uploade?

  • En kopi af barnets pas eller andet billed-ID, f.eks. ID-kort med billede – se listen nedenfor.
  • PLUS en kopi af barnets sundhedskort eller et tilsvarende dansk ID uden billede – se listen nedenfor.

  Har dit barn hverken et pas eller andet gyldigt billed-ID?

  Hvis dit barn ikke har et pas, kan du i stedet uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede – se hvilke i listen herunder.

  Billed-ID

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • Knallertkørekort
  • ID-kort med billede (Borgerservice)

  Hvis dit barn har et kørekort, kan det selvfølgelig også bruges. Kørekortet skal være udstedt af lande i EU, EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Færøerne og Grønland.

  ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste års- eller forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
  • Opholdstilladelse som brev C, D eller F
  • Meddelelse om CPR-nr.
 • Hvilket ID gælder for børn, der bor i udlandet?

  Denne vejledning er til børn, der bor udenfor Danmark.

  Bor dit barn i Danmark, skal du gå til ”Hvilket ID gælder for børn, der bor i Danmark?”.

  Vær opmærksom på

  • Barnets ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Ud over pas skal du dokumentere eller bekræfte barnets bopæl – se nederst, hvilken dokumentation du skal uploade.
  • Kopierne skal være skarpe, og alle oplysningerne skal være tydelige.
  • Selfies gælder ikke som ID.

  Hvilket ID skal du uploade?

  • En kopi af barnets pas eller andet billed-ID – se listen nedenfor.
  • PLUS en kopi af barnets sundhedskort eller et tilsvarende ID uden billede – se listen nedenfor.
  • PLUS dokumentation for barnets bopæl – se listen nedenfor.
  • Har dit barn hverken et pas eller andet gyldigt billed-ID?
  • Hvis dit barn hverken har et pas eller andet gyldigt billed-ID, kan du i stedet uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede – se hvilke i listen herunder.

  Billed-ID

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • ID-kort med billede (Borgerservice)
  • Hvis dit barn har et kørekort, kan det selvfølgelig også bruges. Kørekortet skal være udstedt af lande i EU, EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Færøerne og Grønland.


  ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste års- eller forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
  • Opholdstilladelse som brev C, D eller F
  • Meddelelse om CPR-nr.

  Dokumentation for barnets udenlandske bopælsadresse

  Dokumentationen må højest være 6 måneder gammel og skal stå med latinske bogstaver. Det er vigtigt, at barnets fulde navn og adresse fremgår af dokumentet.

  Du kan f.eks. uploade en kopi af et af følgende dokumenter:

  • Et udskrift fra barnets lokale bank.
  • Et dokument fra en offentlig myndighed i barnets bopælsland.Et nationalt ID-kort fra barnets bopælsland.
 • Hvad gælder som dokumentation for adresse?
  Har vi kontaktet dig og bedt om dokumentation for din eller dit barns adresse, skyldes det, at vi i dit eller barnets tilfælde ikke får automatiske opdateringer fra CPR om adressen. Det er desværre ikke nok dokumentation, at adressen står i bankens systemer. Når vi ikke får automatiske opdateringer fra CPR, er det i de fleste tilfælde, fordi en kunde har beskyttet adresse eller bor i udlandet. 

  Du dokumenterer din eller dit barns adresse ved at uploade en kopi af et gældende sundhedskort eller et andet officielt dokument, der viser adressen. Det kan f.eks. være et dokument fra kommunen, skattestyrelsen eller en anden offentlig myndighed.

  Bor du eller barnet i udlandet, kan du læse mere om, hvad der gælder som ID og dokumentation for adresse under ”Hvilket ID skal kunder, der bor i udlandet, uploade kopi af?”  og ”Hvilket ID gælder for børn i udlandet”. 
 • Er det sikkert at uploade filer med ID via hjemmesiden?
  Ja, du kan trygt uploade dine filer via de hjemmesider, vi henviser til i vores breve. 

  Vi videregiver ingen af oplysningerne til 3. part eller andre af bankens partnere, og vi tager alle relevante forholdsregler for at beskytte vores kunders personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Hjemmesiderne er sikre forbindelser, hvor filerne bliver krypteret og gemt på bankens sikre systemer på lige fod med alle andre fortrolige oplysninger. 

  Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i "Information om Danske Banks behandling af personoplysninger”.
 • Hvad sker der, hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger fra dig?

  Hvis du har fået et brev om, at vi mangler oplysninger fra dig – f.eks. kopier af dit ID, dokumentation for din adresse eller oplysning om dit statsborgerskab – og vi ikke hører fra dig, vil vi efter et stykke tid sende dig en påmindelse.

  I påmindelsen orienterer vi dig om tidsfristen (to måneder frem i tid), og hvad der sker, hvis vi ikke modtager oplysningerne, inden fristen udløber.

  Har vi dit mobilnr. og/eller din e-mailadresse, får du sandsynligvis også en sms og/eller e-mail med en påmindelse.

  Hører vi stadig ikke fra dig, sender vi endnu et brev, hvor vi igen orienterer dig om tidsfristen, og hvad der sker, hvis vi ikke modtager oplysningerne.

  Hvis vi fortsat ikke modtager oplysningerne, vil vi efter en periode sende dig endnu et brev, hvor vi oplyser, at vi spærrer dine konti, kort m.v. Her kan du også læse mere om, hvad det konkret betyder for dig, og hvad du skal gøre for at ophæve spærringen.

  Hvis du har fuldmagt til andres konti i Danske Bank, og hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger fra dig, ændres din fuldmagt til en forespørgselsfuldmagt. Det betyder, at du kan se de konti, du har fuldmagt til (f.eks. via mobil- og netbank), men hverken kan betale regninger, overføre penge eller hæve penge.

  Tilsvarende gælder for en person, der har fuldmagt til dine konti, og som ikke indsender de oplysninger, vi beder om.

 • Hvorfor skal jeg opdatere oplysninger om mit barn?
  For at være med til at forebygge misbrug af det finansielle system skal vi som bank ifølge hvidvaskloven have et godt kendskab til alle vores kunder – herunder børn. Blandt andet skal vi dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og derfor beder vi alle vores kunder om ID.

  Læs mere på danskebank.dk/kyc
 • Hvor kan jeg se information om behandling af personoplysninger?
  Vi behandler dine personoplysninger for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, beskytte dig mod svig og overholde vores aftaler med dig. 

  Læs mere
 • Hvorfor skal vi have adressedokumentation og kende dit statsborgerskab?
  Som bank skal vi leve op til hvidvaskloven og vores egne interne regler om bekæmpelse af hvidvask.

  En vigtig forudsætning for det er et grundlæggende kendskab til vores kunder – hvem er de, hvor bor de, hvordan og hvorfor bruger de banken? Derfor kontakter vi dig og beder om de oplysninger, vi mangler, eksempelvis adressedokumentation, statsborgerskab, ID og lignende oplysninger

  Vi ved godt, at det virker besværligt, og at du måske undrer dig, hvis du har været kunde hos os i mange år – men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen er nødvendig og gør rejsen mere tryg, så er det også nødvendigt, at vi kan dokumentere, hvem vores kunder er, så vi kan hjælpe myndighederne med at forhindre økonomisk kriminalitet.

  Vi bruger blandt andet oplysningerne til dokumentation og til at identificere såkaldte Politisk Eksponerede Personer (PEP) og personer, der har nære relationer til disse.

  Dertil kommer de helt praktiske årsager: Når vi eksempelvis beder om dokumentation for adresse, er det også med til at sikre, at vi har den rigtige adresse, når vi skal sende et nyt kort eller lignende.

 • Hvorfor spørger vi om dokumentation for din adresse, når vi allerede har den?
  Hvis du oplever, at vi beder om dokumentation for din adresse – også selvom vi allerede har registreret den i vores kundeoplysninger – skyldes det typisk, at du bor i udlandet, har beskyttet adresse eller lignende. Det betyder nemlig, at vi ikke får oplysninger om din adresse fra CPR i Danmark og dermed ikke har fået den bekræftet fra officielle kilder.
 • Har vi lov til at spærre konti, kort m.v., fordi vi mangler adressedokumentation eller oplysning om statsborgerskab?
  I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet i samfundet, og i den forbindelse spiller kendskabet til vores kunder en meget vigtig rolle. Et godt kendskab til hver enkelt kunde vanskeliggør nemlig betingelserne for de få, der vil begå kriminalitet.

  Det er vores vurdering, at adressedokumentation, viden om statsborgerskab og lignende oplysninger er helt grundlæggende for, at vi som bank kan være med til at forhindre økonomisk kriminalitet.

  Er der kunder, der ikke sender de nødvendige oplysninger til os, ser vi os derfor nødsaget til at spærre deres konti, kort m.v., indtil vi modtager oplysningerne.

  En spærring vil altid være vores sidste udvej, og inden det kommer så vidt, forsøger vi flere gange at kontakte de kunder, som vi mangler oplysninger fra.

  Hvis du har fuldmagt til andres konti i Danske Bank, og hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger fra dig, ændres din fuldmagt til en forespørgselsfuldmagt. Det betyder, at du kan se de konti, du har fuldmagt til (f.eks. via mobil- og netbank), men hverken kan betale regninger, overføre penge eller hæve penge.

  Tilsvarende gælder for en person, der har fuldmagt til dine konti, og som ikke indsender de oplysninger, vi beder om.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på

70 11 80 40

 Åbent alle hverdage fra kl. 8.30-17