Det får du svar på

  • Hvad er forskellen på almindelige fonde og hedgefonde?
  • Hvorfor kan rentehedgefonde styrke din portefølje af investeringer?
  • Hvordan investerer rentehedgefonde?
  • Hvordan kan fondene i bedste fald levere positive afkast, uanset om renterne stiger eller falder?
  • Hvor stor er risikoen for investorer?

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at du kun kan investere i hedgefonde via din rådgiver i Danske Bank, og at du skal opfylde en række særlige krav  – herunder at du er bekendt med de relevante risici ved fondene.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Vores rentehedgefond Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Relative Value Fund vandt i marts en prestigefyldt Eurohedge Award som den allerbedste på sit felt i Europa i 2023 – og med et afkast på godt 25 pct. var det da også et år udover det sædvanlige (se graf). 

EuroHedge Awards kan populært sagt sammenlignes med europamesterskabet for hedgefonde, og tidligere er vores to andre Danske Invest-rentehedgefonde også løbet med hæderen. Nu er pladen fuld.

Men hvad er det særlige ved rentehedgefonde, og hvorfor er de interessante? Det har vi spurgt Michael Petry om. Han er chef for rentehedgefonde i Danske Bank Asset Management, der forvalter de tre prisvindende fonde.Michael Petry var med til at starte den første Danske Invest-rentehedgefond tilbage i 2005.

 

Først og fremmest – hvad er en rentehedgefond?
”Helt kort fortalt er det en fond, der forsøger at skabe afkast til investorerne via forskellige investeringer i obligationer og renteprodukter som fx swaps og futures,” fortæller Michael Petry.

Og hvad er så forskellen på almindelige fonde og hedgefonde?
”Hedgefonde har en større og mere avanceret værktøjskasse, når de investerer, og det giver flere muligheder for at levere positive afkast til investorerne. Hvor traditionelle aktie- og obligationsfonde leverer positive afkast, hvis de udvalgte aktier eller obligationer i deres porteføljer stiger i kurs, har hedgefonde også mulighed for at foretage investeringer, hvor de kan tjene penge på faldende kurser. Sagt med et fagudtryk kan de gå kort i værdipapirer – og muligheden for at gå kort er en hjørnesten i de fleste hedgefonde. Også i vores rentehedgefonde.”

Hvordan fungerer det, når jeres rentehedgefonde går kort i obligationer og dermed tjener penge på kursfald?
”Det foregår fx ved, at vi låner obligationerne af store banker og sælger dem i markedet – og siden køber vi dem tilbage igen og returnerer dem til bankerne. Er kursen på obligationerne i mellemtiden faldet, kan vi købe dem tilbage til en lavere kurs og har dermed opnået en gevinst. Er kursen derimod steget, får vi dog modsat et tab. Vi kan også bruge finansielle instrumenter som fx futures til at gå kort i værdipapirer, hvor vi forventer at renten vil stige og kursen dermed falde.”


Vidste du at ...


> I Danske Bank betragter vi hedgefonde som en væsentlig aktivklasse, der kan bidrage til at skabe en stærk og stabil portefølje med fornuftige afkast.

> Vores Danske Invest-rentehedgefonde indgår som vigtige komponenter i mange af vores porteføljeløsninger som fx Danske Porteføljepleje Extra og Danske Porteføljepleje GPS. 

> Du kan også selv investere i rentehedgefondene via din rådgiver i Danske Bank, hvis du opfylder en række særlige krav – herunder at du er bekendt med de relevante risici ved fondene.  

Hvorfor er det en fordel både at kunne investere i stigende og faldende kurser?
”Det betyder, at vores afkast ikke behøver at være afhængigt af den overordnede udvikling på de finansielle markeder. Faktisk stræber vi efter at være markedsneutrale og levere positive afkast hvert eneste år, uanset om renterne generelt stiger eller falder. Det er en attraktiv egenskab, da fondene dermed kan øge risikospredningen i en portefølje med fx aktier og obligationer. Her er nøglen til god risikospredning nemlig at investere i forskellige aktiver, der ikke bevæger sig i takt med hinanden. Men bagsiden af medaljen er naturligvis, at fondene modsat risikerer at give tab, uanset hvordan de finansielle markeder udvikler sig.”

Kan du give et eksempel på investeringer i jeres rentehedgefonde?
”Generelt investerer vi i, hvordan forskellige værdipapirer vil udvikle sig i forhold til hinanden. Altså hvordan renteforskellen – også betegnet rentespændet – mellem forskellige værdipapirer vil udvikle sig. Basalt set handler vores strategier om at købe værdipapirer, der ser undervurderede ud, og gå kort i værdipapirer, der ser overvurderede ud. Så kan vi fx købe obligationer, vi vurderer skal stige i kurs, og gå kort i obligationer, vi mener skal falde i kurs.”

Hvordan udvælger I investeringerne?
”Det handler i princippet om, at vi finder ting, som vi mener ser interessante ud i et historisk perspektiv. Ideerne til investeringerne udspringer blandt andet af vores løbende screening af rentemarkederne med et særligt udviklet computerprogram, der inddrager historiske data for at se, om noget ser dyrt eller billigt ud. Samtidig nyder vi godt af et stærkt team af porteføljeforvaltere, der samlet set har rigtig mange års erfaring med forvaltning af rentehedgefonde.”  

Anvender fondene gearing – dvs. investerer for lånte midler?
”Ja, for når vi fx investerer i, hvordan forskellige obligationer vil udvikle sig i forhold til hinanden, er der ofte tale om meget små bevægelser. Så for at kunne generere nævneværdige afkast på den her type investeringer, er man nødt til at geare investeringerne, og summen af den samlede gearing i fondene kan derfor godt nå en pæn størrelse. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de har en meget stor risiko.”

Hvor risikabelt er det at investere i fondene?
”På verdensplan er der tusindvis af hedgefonde inden for forskellige aktivklasser som fx aktier, obligationer, valuta og råvarer, og hvor nogle fonde er forsigtige, er andre langt mere aggressive og risikovillige. Vores rentehedgefonde hører absolut ikke blandt de mest risikofyldte. Vi holder blandt andet risikoen i porteføljerne nede ved at investere i mange forskellige strategier, der ikke nødvendigvis svinger i takt. Dermed reduceres risikoen for, at alle strategier giver tab på samme tid. Samtidig er der faste rammer for, hvor meget risiko vi må tage i porteføljerne, og risikoen bliver løbende styret af et uafhængigt team af risikoanalytikere. Konkret ligger rentehedgefondene i niveauet 3-4 på risikoindikatoren for fonde, der går fra 1 til 7. Det er mere end fx vores fonde med danske stats- og realkreditobligationer, der ligger på 2 – men mindre end fonde med de mest risikofyldte typer obligationer som fx emerging markets-obligationer, der ligger på 5. Vores aktiefonde ligger i niveauet 4-5.”

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktivVores tre rentehedgefonde fra Danske Invest

Fondene bliver forvaltet af et team på otte porteføljeforvaltere fra Danske Bank Asset Management (inkl. Michael Petry, der er chef for teamet).


Navn: Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Relative Value Fund (der netop har fået en EuroHedge Award)
Investeringsfokus: Hovedfokus på skandinaviske og europæiske obligationer og renteprodukter
Afkastmål (årligt): 4-6 pct. over den risikofri rente
Risikoindikator (1-7): 4
Navn: Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Strategies Fund
Investeringsfokus: Hovedfokus på skandinaviske obligationer og renteprodukter
Afkastmål (årligt): 3-5 pct. over den risikofri rente
Risikoindikator (1-7): 3

Navn: Danske Invest SICAV – SIF Fixed Income Global Value
Investeringsfokus: Hovedfokus på globale likvide obligationer og renteprodukter
Afkastmål (årligt): 4-6 pct. over den risikofri rente
Risikoindikator (1-7): 4

Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekter og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekter, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”Dokumenter”), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Relative Value Fund
Danske Invest PCC Ltd Hedge Fixed Income Strategies Fund
Danske Invest SICAV – SIF Fixed Income Global Value
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.