Hvad er Garantiformuen?
Garantiformuen er den danske garantiordning, der har som formål at yde dækning til indskydere og investorer i institutter omfattet af Garantiformuen, som bliver taget under rekonstruktions- eller konkursbehandling.

Hvor stort et beløb dækker Garantiformuen?
Garantiformuen dækker en berettiget indskyders eller investors indskud og kontante midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr).

Hvem er dækket?
Du er dækket af Garantiformuen, hvis dit indskud eller dine kontante midler er registreret i dit navn. Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at du ikke er den reelle ejer af indskuddet eller de kontante midler. I det tilfælde er det den reelle ejer, der er dækket af Garantiformuen.

Har du en konto sammen med en anden, f.eks. din ægtefælle, får I dækket op til 100.000 euro hver, fordi I betragtes som selvstændige indskydere for hver jeres andel.

Hvis en konto ejes af en juridisk person, f.eks. et selskab eller en forening, er det den juridiske person, der er dækket.

Hvad hvis jeg også har et lån?
Har du et lån, og er hele lånet eller ydelser på lånet forfaldne til betaling, opgøres det beløb, Garantiformuen dækker, som dit indlån fratrukket det forfaldne beløb.
Hvis dit lån er finansieret med såkaldt særligt dækkede obligationer, f.eks. Danske Prioritet Plus, bliver det forfaldne beløb dog ikke trukket fra indlånet.

Hvad er særligt dækket?
Visse indskud er dækket med mere, end den almindelige dækning på 100.000 euro:

Pensionsopsparingskonti
Garantiformuen dækker fuldt ud dine pensions-opsparingskonti i henhold til lov om f.eks. kapital-pensioner, ratepensioner og aldersopsparinger.
Det vil sige, at beløbs-begrænsningen på 100.000 euro ikke gælder for disse konti.

Indskud med socialt formål m.v.
Garantiformuen dækker berettigede indskud, der i henhold til lov har et socialt formål og er knyttet til særlige begivenheder i livet, f.eks. hvis du bliver gift, skilt, bliver invalid eller dør. Også indskud, der stammer fra erstatning eller godtgørelse i henhold til lov, eller som følger af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse, er dækket.

Disse indskud dækkes med op til 150.000 euro pr. berettiget indskyder, indtil seks måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Indskud vedr. fast ejendom
Garantiformuen dækker berettigede indskud fra transaktioner, der vedrører fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål.

Eksempler på transaktioner, der er dækket:

 • Deponering af købesum i forbindelse med salg.
 • Indskud i form af provenu fra lån med pant i fast ejendom, der finansieres ved realkredit-obligationer.

Garantiformuen dækker beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Værdipapirer
Hvis du har værdipapirer i depot hos Danske Bank, har du ret til at få udlevereret værdipapirerne. Danske værdipapirer er typisk er registret i  den danske værdipapircentral (VP), det gælder f.eks. de fleste danske  investeringsforeningsbeviser, blandet andet Danske Invest beviser, herunder dem der bruges i Flexinvest Fri, Mixopsparing mv.  samt alle danske noterede aktier og obligationer. Registrering i VP indebærer at dine værdipapirer står i dit navn i dit eget depot i VP, hvorfor de direkte kan udtages/flyttes til andet pengeinstitut ved bankens konkurs, eller du kan fortsætte med at have depotet og handle under Finansielt Stabilitet.

For øvrige værdipapirer har du samme rettighed til at få dem, ud, da de er registeret i dit navn hos os, selv om de hos vores udenlandske foreningsforbindelser, hvor de er opbevaret, ikke er registret i eget depot/i dit navn, men som kundemidler i bankens navn, men netop adskilt for bankens egen beholdning, så de ikke indgår i konkursboet, men tilhører depotejere. Udgangspunktet er derfor også at du kan få dine værdipapirer udleveret til en anden depotbank, eller beholde dem og handle med dem under Finansiel stabilitet.

Hvis dine værdipapirer som vi har opbevaret hos vores udenlandske forretningsforbindelser eller som ikke er registeret hos VP, mod forventning viser sig ikke at være helt eller delvist til stede dækker Garantiformuen som udgangspunkt beløb op til 20.000 euro.  Ejer du depotet sammen med andre, er I dækket med op til 20.000 euro pr. person.

Hvad dækker Garantiformuen ikke? 

Garantiformuen dækker ikke:

 • Garantitilsagn
 • Checks
 • Værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser og obligationer udstedt af Danske Bank
 • Indskud fra visse indskydere, f.eks. andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder.
 • Strukturerede indlån, hvor indskuddet ikke skal tilbagebetales fuldt ud ved bindingsperiodens ophør.
 • Indskud på børneopsparing tilknyttet puljeindlånsordning som Puljeinvest*

*Læs mere nedenfor under "Overgangsregler fra tidligere indskudsgaranti-ordning"

Hvordan foregår udbetaling fra Garantiformuen?
Garantiformuen sender senest fem arbejdsdage, efter at rekonstruktionsbehandlingen eller konkursen er indtrådt, en oversigt over dit samlede mellemværende  og en vejledning om, hvordan du skal forholde dig (vejledningen vil også være tilgængelig på Garantiformuens hjemmeside).

Når du har modtaget oversigten, hjælper dit nye pengeinstitut dig med at anmelde krav over for Garantiformuen. Garantiformuen udbetaler indskuddene til dit nye pengeinstitut i løbet af syv arbejdsdage.

Du kan kontakte Garantiformuen her:

Garantiformuen
Kalvebod Brygge 43
1560 København V
Telefon: (+45) 33 14 62 45
E-mail: gii@gii.dk
Web-adresse: www.gii.dk

Hvis du ikke har modtaget udbetalingen inden for fristen, anbefaler vi, at du kontakter Garantiformuen, fordi der kan være en tidsfrist, du skal overholde, i forhold til at fremsætte dit krav om udbetaling.

Overgangsregler fra tidligere indskudsgaranti-ordning
De ovenfor beskrevne regler gælder fra 1. juni 2015. Frem til denne dato var en række særlige indlån fuldt dækkede.

Indlån, der var fuldt dækket indtil 1. juni 2015:

 • Indskud på børneopsparinger
 • Indskud på etableringskonti
 • Indskud på advokaters klientkonti
 • Indskud, der forvaltes i godkendte forvaltnings-afdelinger i henhold til værgemålslovens kap. 5
 • Indskud, der forvaltes i godkendte forvaltnings-afdelinger i henhold til arvelovens §54 og §61.

Indskud på sådanne konti er fra 1. juni 2015 ikke længere fuldt dækkede, men alene omfattet af den almindelige dækning. For børneopsparingskonti tilmeldt Puljeinvest er indskud ikke dækket på nær indskud placeret i puljen Kontant.

De indskud, der stod på kontiene den 31. maj 2015, er dog som følge af overgangsregler i lovgivningen om indskydergaranti stadig fuldt dækkede.