Gå til hovedindhold
Del

Aktuelle anbefalinger

Et udpluk af Danske Banks aktuelle investeringsanbefalinger. En overvægt betyder, at vi p.t. har en større andel af aktivet i vores rådgivningsporteføljer, end vi forventer at have på lang sigt – en undervægt betyder det modsatte. Du har mulighed for løbende at få rådgivning af vores investeringsspecialister om sammensætningen af dine investeringer i fonde.

Ser fortsat et solidt afkastpotentiale

OVERVÆGT I EMERGING MARKETS
Emerging markets-aktier havde et godt 2020, og vi ser fortsat et solidt afkastpotentiale. Dele af emerging markets har i lighed med Europa været rigtig hårdt ramt af nedlukninger og har ekstra meget at vinde ved en genåbning af økonomien. Et globalt økonomisk opsving i 2021 vil samtidig være med til at understøtte de mere cykliske dele af aktiemarkedet – dvs. aktier, der typisk trives bedst i økonomiske opgangstider – hvilket ligeledes er positivt for emerging markets. Stigende råvarepriser samt gode udsigter for virksomhedernes investeringsaktivitet, som typisk løfter efterspørgslen efter råstoffer, er positivt for de råvareproducerende lande i emerging markets. En stærkere dollar er dog en potentiel risiko, da det vil gøre det dyrere for mange lande og virksomheder i emerging markets at servicere deres gæld.

Attraktive obligationer i økonomiske opgangstider

OVERVÆGT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER
High yield er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet, og de giver en højere rente end mere sikre obligationer som fx statsobligationer. Selv om denne merrente historisk set er lav i øjeblikket, finder vi high yield attraktive. Vi forventer, at high yield vil blive understøttet af de solide udsigter for den økonomiske vækst, og centralbankernes lempelige pengepolitik er en anden positiv faktor. De meget lave renter understøtter investorernes jagt på obligationer, der tilbyder en højere rente end fx statsobligationer. Samtidig har high yield en forholdsvis lav kursfølsomhed over for stigende renter – dvs. at obligationskurserne ikke falder så meget i tilfælde af stigende renter – og det er en positiv egenskab ved udsigten til moderate rentestigninger det kommende år. I perioder med markedsuro kan high yield dog blive hårdt ramt, og derfor er det også vigtigt at have andre mere sikre obligationer i porteføljen, selv om de giver en lavere rente.

Kan nyde godt af et globalt opsving

OVERVÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER
Emerging markets-obligationer har performet dårligere end high yield-obligationer hidtil i år. Vi forventer dog, at et økonomisk opsving i 2021 vil være understøttende for de offentlige balancer i emerging markets-landene og dermed også for emerging markets-obligationer. Lempelig pengepolitik og jagten på merafkast i lavrentemiljøet er andre understøttende faktorer for obligationstypen. En potentiel dollarstyrkelse er en risiko for emerging markets, da det i så fald vil blive dyrere for emerging markets-lande at servicere deres gæld i dollar. Foreløbig vurderer vi dog, at centralbankernes lempelige pengepolitik og de positive effekter af højere global vækst vil være nok til at opveje den usikkerhed.

En dårlig kombination af egenskaber

UNDERVÆGT I STATSOBLIGATIONER
Statsobligationer betragtes som den mest sikre aktivklasse, der kan sprede risikoen i porteføljen og understøtte investorer i dårlige tider. Men da renterne allerede er meget lave, er det begrænset, hvor meget kurserne kan stige yderligere i perioder med fornyet usikkerhed og markedsuro – og dermed er det begrænset, hvad der i de perioder kan hentes af positivt afkast fra statsobligationer til at opveje tabet på mere risikofyldte aktiver som fx aktier. Yderligere byder statsobligationer på en lidet attraktiv kombination af meget lave rentebetalinger og udsigten til et mindre løft i renterne, som vil være ensbetydende med faldende obligationskurser.

Svækkelse af yen kan udhule afkastet

UNDERVÆGT I JAPAN
Trods fremgang i den økonomiske aktivitet er der afdæmpede forventninger til den langsigtede indtjeningsvækst i japanske aktier. Aktuelt ser vi derfor mindre potentiale i japanske aktier end i andre regioner, selv om et økonomisk opsving er positivt for japansk eksport. Aktiernes værdiansættelse er lav set i forhold til andre regioner, men det er efter vores vurdering forklaret ved den lavere vækst. Den japanske yen er ofte en negativ faktor for udenlandske investorer. Som sikker havn-valuta svækkes yen typisk i tider med øget global risikoappetit, hvilket for udenlandske investorer har en negativ effekt på aktieafkastet. Vi forventer, at det på kortere sigt kan være med til at udhule afkastet fra japanske aktier. Alt i alt har vi derfor undervægt i japanske aktier.

DISCLAIMER: Husk altid risikoen som investor
Udgangspunktet for dette materiale er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder din risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.