Upload kopier af ID og adressedokumentation

Her kan du uploade kopier (digitale fotos) af dit barns pas, sundhedskort og eventuel dokumentation for adresse. Har dit barn ikke et pas eller sundhedskort, kan du i "spørgsmål & svar" nedenfor se, hvilket ID du så kan bruge. Vær sikker på, at kopierne er tydelige – se også vejledningen i "spørgsmål & svar" herunder.

Selfies/foto af barnet er ikke gyldigt ID.

Har du fået en besked om, at vi mangler dit barns ID?

Vi beder om kopier af dit barns pas og sundhedskort. 

Har barnet hverken et gyldigt pas eller sundhedskort, kan du se en liste over gyldigt ID herunder. 

Har du fået en besked om, at vi mangler dokumentation for dit barns adresse?

Vi beder om en kopi af barnets sundhedskort. 

Har barnet ikke et sundhedskort, kan du sende en kopi af et andet officielt dokument med barnets navn og adresse på. Det kan f.eks. være en kopi af barnets seneste årsopgørelse fra skattemyndighederne.

Begynd med at indtaste jeres oplysninger. Tryk derefter på upload filer og vedhæft filerne med ID. Afslut ved at trykke på send.

 

Barnets CPR-nr. og navn
Dit eget CPR-nr. og navn
*Skal udfyldes

Vedhæft filer:

Herunder kan du uploade dine filer. Du kan uploade op til 10 filer ad gangen, og hver fil må fylde op til 4 MB. Langt de fleste almindelige digitale fotos kan bruges, men er du i tvivl, så kan du sende filer i Pdf, Jpeg/jpg, Png eller Gif.

File Size Exceeds the Limit
Slet File Size Exceeds the Limit

Spørgsmål & svar

 • Hvorfor skal du svare på spørgsmål og/eller vise ID?

  Ifølge hvidvaskloven skal vi som bank kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger banken. Det skal være med til at forebygge misbrug af det finansielle system. 

  Vores kendskab til kunderne skal blandt andet gøre os i stand til at reagere, hvis en kunde selv gør noget usædvanligt, eller hvis vi kan se, at der på andre måder sker usædvanlige transaktioner via kundens konti. Vi har nemlig pligt til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion ikke er lovlig, f.eks. viser tegn på hvidvask eller terrorfinansiering. 

  Vi ved godt, at det kan virke besværligt for nogle af vores kunder, når vi beder om ID og/andre oplysninger. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever lovkravene om kendskab til vores kunder.  

 • Har vi ret til at bede om kopier af dit barns ID?

  Ja, som bank skal vi kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger banken. 

  Vores forpligtelser til at opnå og vedligeholde vores kendskab til vores kunder følger særligt af hvidvasklovens § 11. Vi har indsat hvidvasklovens § 11 nedenfor og understreget de dele af bestemmelsen, som er mest relevante.

  Det fremgår ikke præcist af bestemmelsen, hvilke dokumenter vi som bank skal kræve af den enkelte kunde. Det fremgår af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 2, at banken ”[…] skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.” 

  Alle banker skal altså selv vurdere, hvilken dokumentation der er tilstrækkeligt for at opfylde loven. 
  I Danske Bank anmoder vi derfor som udgangspunkt alle kunder om en kopi af billed-ID og sundhedskort, da vi mener, at det er den mest sikre måde at dokumentere, at kunden er den, som kunden udgiver sig for at være. 


  Hvidvasklovens § 11
  § 11. Kundekendskabsprocedurer omfatter følgende:

  1. Virksomheden eller personen skal indhente kundens identitetsoplysninger.
   a) Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nummer el.lign., hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Har den pågældende ikke et cpr-nummer el.lign., skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato.
   b) Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-nummer el.lign., hvis den juridiske person ikke har et cvr-nummer.
  2. Virksomheden eller personen skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. Ved pålidelig og uafhængig kilde forstås eksempelvis elektroniske identifikationsmidler, relevante tillidstjenester eller enhver anden sikker form for fjernidentifikationsproces eller elektronisk identifikationsproces, der er reguleret, anerkendt, godkendt eller accepteret af de kompetente nationale myndigheder.
  3. Virksomheden eller personen skal indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at virksomheden eller personen med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en juridisk person, herunder fonde, eller ikkejuridisk person, herunder en trust eller et lignende juridisk arrangement, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur. Er den reelle ejer en begunstiget af en trusts eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra b, nr. iv, eller en fonds eller et lignende juridisk arrangements formue, jf. § 2, nr. 9, litra c, skal virksomheden eller personen træffe de foranstaltninger, der er nævnt i 1. pkt., senest på det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted, eller hvor modtageren udøver sin ret. Identificeres den daglige ledelse som den reelle ejer, skal virksomheden eller personen træffe de nødvendige rimelige foranstaltninger for at kontrollere identiteten af den eller de fysiske personer, der udgør kundens daglige ledelse, jf. § 2, litra a, nr. ii. Virksomheden eller personen skal opbevare oplysninger om de iværksatte foranstaltninger og om eventuelle opståede vanskeligheder under udførelsen af kontrollen.
  4. Virksomheden eller personen skal vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
  5. Virksomheder og personer skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller oplysninger om kunden skal løbende ajourføres.


  Stk. 2. Oplyser en person, at vedkommende handler på vegne af en kunde, eller er der i øvrigt tvivl om, hvorvidt en person handler på egne vegne, skal virksomheder og personer endvidere identificere personen, og vedkommendes identitet skal kontrolleres ved en pålidelig og uafhængig kilde. Virksomheder og personer skal yderligere sikre, at fysiske eller juridiske personer, der handler på vegne af en kunde, er beføjet dertil, dog ikke hvis den pågældende er advokat med beskikkelse her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land.

  Stk. 3. Virksomheder og personer skal gennemføre alle kundekendskabskrav, jf. stk. 1 og 2. Omfanget af kundekendskabsproceduren kan dog gennemføres ud fra en risikovurdering. I vurderingen skal inddrages oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed. I vurderingen skal som minimum inddrages de faktorer, som fremgår af bilag 2 og 3.

  Stk. 4. Virksomheden eller personen skal kunne godtgøre over for den myndighed, der fører tilsyn med den pågældendes overholdelse af loven, at kendskabet til kunden er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 • Hvilket ID gælder for børn, der bor i Danmark?

  Denne vejledning er til børn, der bor i Danmark.

  Bor dit barn i udlandet, skal du gå til ”Hvilket ID gælder for børn, der bor i udlandet?”.

  Vær opmærksom på

  • Barnets ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Kopierne skal være skarpe, og alle oplysningerne skal være tydelige.
  • Selfies gælder ikke som ID.

  Hvilket ID skal du uploade?

  • En kopi af barnets pas eller andet billed-ID, f.eks. ID-kort med billede – se listen nedenfor.
  • PLUS en kopi af barnets sundhedskort eller et tilsvarende dansk ID uden billede – se listen nedenfor.

  Har dit barn hverken et pas eller andet gyldigt billed-ID?

  Hvis dit barn ikke har et pas, kan du i stedet uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede – se hvilke i listen herunder.

  Billed-ID

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • Knallertkørekort
  • ID-kort med billede (Borgerservice)


  Hvis dit barn har et kørekort, kan det selvfølgelig også bruges. Kørekortet skal være udstedt af lande i EU, EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Færøerne og Grønland.

  ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste års- eller forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
  • Opholdstilladelse som brev C, D eller F
  • Meddelelse om CPR-nr.
 • Hvilket ID gælder for børn, der bor i udlandet?
  Hvilket ID gælder for børn, der bor i udlandet?
  Denne vejledning er til børn, der bor udenfor Danmark.

  Bor dit barn i Danmark, skal du gå til ”Hvilket ID gælder for børn, der bor i Danmark?”.

  Vær opmærksom på
  • Barnets ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Ud over pas skal du dokumentere eller bekræfte barnets bopæl – se nederst, hvilken dokumentation du skal uploade.
  • Kopierne skal være skarpe, og alle oplysningerne skal være tydelige.
  • Selfies gælder ikke som ID.

  Hvilket ID skal du uploade?
  • En kopi af barnets pas eller andet billed-ID – se listen nedenfor.
  • PLUS en kopi af barnets sundhedskort eller et tilsvarende dansk ID uden billede – se listen nedenfor.
  • PLUS dokumentation for barnets bopæl – se listen nedenfor.
  Har dit barn hverken et pas eller andet gyldigt billed-ID?
  Hvis dit barn hverken har et pas eller andet gyldigt billed-ID, kan du i stedet uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede – se hvilke i listen herunder.

  Billed-ID
  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas udstedt af lande i EU, EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Færøerne og Grønland.
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • ID-kort med billede (Borgerservice)

  Hvis dit barn har et kørekort, kan det selvfølgelig også bruges. Kørekortet skal være udstedt af lande i EU, EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Færøerne og Grønland.

  ID uden billede
  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste års- eller forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
  • Opholdstilladelse som brev C, D eller F
  • Meddelelse om CPR-nr.

  Dokumentation for barnets udenlandske bopælsadresse
  Dokumentationen må højest være 6 måneder gammel og skal stå med latinske bogstaver. Det er vigtigt, at barnets fulde navn og adresse fremgår af dokumentet.

  Du kan f.eks. uploade en kopi af et af følgende dokumenter:

  • Et udskrift fra barnets lokale bank.
  • Et dokument fra en offentlig myndighed i barnets bopælsland.
  • Et nationalt ID-kort fra barnets bopælsland.
 • Hvad gælder som dokumentation for adresse?
  Har vi kontaktet dig og bedt om dokumentation for dit barns adresse, skyldes det, at vi i barnets tilfælde ikke får automatiske opdateringer fra CPR om adressen. Det er desværre ikke nok dokumentation, at adressen står i bankens systemer. Når vi ikke får automatiske opdateringer fra CPR, er det i de fleste tilfælde, fordi en kunde har beskyttet adresse eller bor i udlandet. 

  Du dokumenterer dit barns adresse ved at uploade en kopi af et gældende sundhedskort eller et andet officielt dokument, der viser adressen. Det kan f.eks. være et dokument fra kommunen, skattestyrelsen eller en anden offentlig myndighed.

  Bor barnet i udlandet, kan du læse mere om, hvad der gælder som ID og dokumentation for adresse under ”Hvilket ID gælder for børn i udlandet”
 • Hvordan tager du et foto af et ID?
  1. Læg barnets ID på et bord eller en anden flad overflade.
  2. Det er kun den side af passet med barnets foto, navn osv., der skal fotograferes – og kun forsiden af sundhedskortet.
  3. Tjek, at der er lys nok – men undgå genskær.
  4. Sørg for, at fotoet er skarpt, og at alle informationer er tydelige.

  Se eksempler på rigtige fotos af ID her

 • Er det sikkert at uploade filer med ID via hjemmesiden?
  Ja, du kan trygt uploade dine filer via vores hjemmeside.

  Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte vores kunders personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
  Hjemmesiden er en sikker forbindelse, hvor filerne bliver krypteret og gemt på bankens sikre systemer på lige fod med alle andre fortrolige oplysninger. 

  Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i "Information om Danske Banks behandling af personoplysninger”.
 • Hvorfor skal vi have adressedokumentation og kende dit barns statsborgerskab?
  Som bank skal vi leve op til hvidvaskloven og vores egne interne regler om bekæmpelse af hvidvask.

  En vigtig forudsætning for det er et grundlæggende kendskab til vores kunder – hvem er de, hvor bor de, hvordan og hvorfor bruger de banken? 

  Da det også gælder børn, kontakter vi dig og beder om de oplysninger, vi mangler om dit barn, eksempelvis adressedokumentation, statsborgerskab, ID og lignende oplysninger

  Vi ved godt, at det virker besværligt, og at du måske undrer dig, hvis du og dit barn har været kunde hos os i længere tid – men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen er nødvendig og gør rejsen mere tryg, så er det også nødvendigt, at vi kan dokumentere, hvem vores kunder er, så vi kan hjælpe myndighederne med at forhindre økonomisk kriminalitet.

  Vi bruger blandt andet oplysningerne til dokumentation og til at identificere såkaldte Politisk Eksponerede Personer (PEP) og personer, der har nære relationer til disse.

  Dertil kommer de helt praktiske årsager: Når vi eksempelvis beder om dokumentation for adresse, er det også med til at sikre, at vi har den rigtige adresse, når vi skal sende et nyt kort eller lignende.
 • Hvorfor spørger vi om dokumentation for dit barns adresse, når vi allerede har den?
  Hvis du oplever, at vi beder om dokumentation for dit barns adresse – også selvom vi allerede har registreret den i vores kundeoplysninger – skyldes det typisk, at barnet bor i udlandet, har beskyttet adresse eller lignende. Det betyder nemlig, at vi ikke får oplysninger om adressen fra CPR i Danmark og dermed ikke har fået den bekræftet fra officielle kilder. 
 • Har vi lov til at spærre konti, kort m.v., fordi vi mangler adressedokumentation eller oplysning om statsborgerskab?
  I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpeøkonomisk kriminalitet i samfundet, og i den forbindelse spiller kendskabet til vores kunder, herunder børn, en meget vigtig rolle. Et godt kendskab til hver enkelt kunde vanskeliggør nemlig betingelserne for de få, der vil begå kriminalitet. 

  Det er vores vurdering, at adressedokumentation, viden om statsborgerskab og lignende oplysninger er helt grundlæggende for, at vi som bank kan være med til at forhindre økonomisk kriminalitet. 

  Er der kunder, der ikke sender de nødvendige oplysninger til os, ser vi os derfor nødsaget til at spærre deres konti, kort m.v., indtil vi modtager oplysningerne. 

  En spærring vil altid være vores sidste udvej, og inden det kommer så vidt, forsøger vi flere gange at kontakte de kunder, som vi mangler oplysninger fra. 

 

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på

70 11 80 40

 Åbent alle hverdage mellem kl. 8.30-17