Kort fortalt

• Alle risikoprofiler i Flexinvest Fri har leveret positive afkast i 1. kvartal.
• 
Vi er beherskede optimister for resten af 2023, men usikkerheden er fortsat høj.
• 
Vi forventer positivt afkast fra både aktier og obligationer.
• 
Uroen i banksektoren kan føre til færre renteforhøjelser.

VIDEO OM UDVIKLINGEN FOR FLEXINVEST FRI
1b562e54-c4ad-416e-8dd7-0ee69696b436
Efter et usædvanligt udfordrende 2022 var forventningerne i bund ved årsskiftet. Høj inflation og stærkt stigende renter gav udbredt frygt for en global recession, men foreløbig er skrækscenariet udeblevet.

I stedet er både global økonomi og de finansielle markeder kommet markant bedre ind i 2023 end frygtet. Det er status efter årets første kvartal, der har budt på positive afkast på tværs af alle risikoprofiler i vores investeringsløsninger i Danske Bank.

Både aktier og obligationer har bidraget positivt til afkastene – og især aktierne har gjort et stærkt comeback og har indhentet næsten halvdelen af sidste års tab. 
For den resterende del af 2023 kan man derfor overordnet set betegne os som beherskede optimister ... men vi erkender, at usikkerheden om inflation, renter og vækst fortsat er højere end normalt. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
En god men ikke smertefri start på året
Der er flere årsager til, at recessionen er udeblevet. Blandt andet undgik vi i Europa en dyb energikrise henover vinteren, hvor mildt vejr og lavere forbrug sendte energipriserne ned på niveauer fra før krigen i Ukraine. Samtidig åbnede Kina pludseligt overraskende hurtigt op for samfundet efter næsten tre år med nultolerancepolitik over for Covid-19, og det har givet den kinesiske vækst et voldsomt løft.

Generelt har vi set en bedring i økonomiske data i år, men det betyder ikke, at 2023 er forløbet smertefrit. I marts fik de finansielle markeder fx lidt af et chok, da amerikanske Silicon Valley Bank ud af det blå kollapsede, og kort efter led hæderkronede schweiziske Credit Suisse samme skæbne.

Det førte til bratte – men dog kortvarige – aktiefald, ligesom renterne siden bankuroen har taget et gedigent dyk.

Bankuroen kan føre til færre renteforhøjelser
Rentefaldene skyldes, at uroen i banksektoren fremover kan få centralbankerne til at hæve renterne mindre, end de ellers ville have gjort.

Det seneste år har centralbankerne foretaget massive renteforhøjelser for at dæmpe den økonomiske aktivitet i samfundet og dermed få bugt med den høje inflation – men bankuroen kan så at sige gøre noget af det arbejde, som yderligere renteforhøjelser ellers skulle have gjort. Uroen i banksektoren kan således gøre det sværere for forbrugere og virksomheder at låne penge, fordi bankerne strammer kreditvilkårene.

Dermed også sagt, at alt ikke er rosenrødt. Foruden uroen i banksektoren er global økonomi også fortsat udfordret af de højere renteniveauer og inflationens udhuling af købekraften, for trods massive renteforhøjelser udgør høj inflation desværre stadig en udfordring. Fx er arbejdsmarkedet fortsat stærkt – dvs. med meget lav ledighed – hvilket presser lønningerne op og øger risikoen for en løn-pris-spiral, hvor inflationen bider sig fast, og centralbankerne må hæve renterne endnu mere for at få inflationen ned igen.

Alt i alt forventer vi derfor en moderat vækst i global økonomi i 2023. Vi er ikke længere så bekymrede for en større global recession, men vi ser fortsat en mildere recession i USA som et sandsynligt scenarie.
VIDSTE DU, at din investeringsløsning hos Danske Bank betegnes som et investeringsprodukt, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika?

Alle vores investeringsløsninger er såkaldte artikel 8-produkter, jf. EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Denne type af investeringsprodukter fremmer blandt andet miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. 

Vi er beherskede optimister for resten af 2023
For den resterende del af 2023 kan man derfor overordnet set betegne os som beherskede optimister, når det gælder global økonomi og de finansielle markeder, men vi erkender, at usikkerheden om inflation, renter og vækst fortsat er højere end normalt.

Udfordringerne i banksektoren er også stadig en risikofaktor, selv om det på nuværende tidspunkt lader til, at myndighederne med hurtige, understøttende initiativer har været i stand til at afværge en større bankkrise. Sådan noget kan dog pludseligt blusse op igen – men vi ser absolut ikke en ny finanskrise a la 2007-2009 lure i horisonten. Bankerne er generelt langt mere sunde og robuste i dag.

Kigger vi på aktiemarkederne, forventer vi – med ovenstående forbehold – et moderat positivt afkast fra aktier i resten af 2023 efter den opløftende indledning på året.

Nedjusteringer af selskabernes indtjeningsforventninger er dog yderligere en risikofaktor, der kan blive en katalysator for nye perioder med kursfald. Vi forventer, at mange virksomheder vil være udfordrede på indtjeningen i år, da vi står over for en periode med lavere efterspørgsel end tidligere samt højere lønninger og inputpriser.

De færreste havde set det komme – heller ikke os
Kigger vi på obligationsmarkederne, forventer vi fortsat et fornuftigt, positivt afkast fra obligationer i år, efter sidste års rentestigninger nu giver investorer mulighed for at opnå pæne løbende rentebetalinger. Renteudviklingen frem mod udgangen af 2023 er dog behæftet med væsentlig usikkerhed, men vi forventer ikke kraftige kursfald på obligationer som følge af rentestigninger.

Som uroen i banksektoren har vist, kan der imidlertid indtræffe uventede begivenheder, der pludselig vender op og ned på alle forudsigelser. I kølvandet på Silicon Valley Banks kollaps oplevede renten på 2-årige amerikanske statsobligationer fx det største fald på tre dage siden Black Monday tilbage i oktober 1987. Det havde de færreste set komme – heller ikke os.

Gør porteføljen klar til det uventede

De færreste havde set Covid-19-pandemien komme, og det samme gælder krigen i Ukraine og sidste måneds kollaps i flere store banker. Uventede begivenheder vil komme igen, og derfor er det også vigtigt at have en rigtig god spredning af investeringerne i sin portefølje. Det er noget af det, vi har allermest fokus på i vores investeringsløsninger i Danske Bank.

God risikospredning handler ikke mindst om spredning på tværs af aktier og obligationer. Hvis der kommer en recession og deraf følgende kursfald på aktiemarkedet, så vil obligationer sandsynligvis virke stabiliserende og levere nogle kursgevinster.

Sidste år var exceptionelt i den forstand, at både aktier og obligationer oplevede betydelige kursfald, og det hører historisk set til undtagelserne. Typisk er obligationskurserne steget i år med markante aktiefald. 

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.