Beregningen viser en teoretisk fremskrivning af værdien af en investering baseret på Danske Banks aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer. De nedre og øvre afkast er beregnet med 95 % konfidensinterval, dvs. i modellen er der 5 % sandsynlighed for at afkastene faktisk vil være henholdsvis lavere/højere end det viste nedre/øvre niveau her. Beregningen er lavet på en investering med middel risiko, som uddybes i næste afsnit. Der antages i beregningerne en årlig inflation på 2%.

Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om estimater, hvorfor der ingen garanti er for, at værdien af din investering vil udvikle sig, som grafen viser. Afkastet kan blive negativt.

Forventningerne til de enkelte aktivklassers afkast er baseret på Rådet for Pensionsprognosers samfundsforudsætninger, og den tilhørende usikkerhed er baseret på markedernes historiske udvikling og Danske Banks egen risikomodel. Illustrationen viser forventningen til værdiudviklingen i en investeringsfond med de langsigtede sammensætninger af aktier og obligationer svarende til middel risiko, hvor den strategiske allokering af aktier og obligationer er henholdsvis 40% og 60%. 

Når du senere får din investeringsanbefaling, tages der højde for din økonomiske situation, og derfor vil du muligvis få anbefalet en lavere risiko end den, der er anvendt til grafen, selvom du vælger samme tidshorisont og risiko.

Beregningen tager ikke højde for skat og omkostninger.

Risikotyper

Man kan ikke investere uden risiko. Når man investerer, vælger man selv, hvor høj eller lav en risiko man er tryg ved. Når du vælger dit risikoniveau, tager du stilling til, hvor store udsving du ønsker, din investering skal kunne have – både i plus og minus. Som tommelfingerregel siger man, at jo højere risiko du vælger, jo større afkast og tab er der mulighed for. En høj risiko bør derfor som udgangspunkt kombineres med en lang tidshorisont, fordi med en lang tidshorisont, kan et tab ”indhentes” af senere stigninger. Beregningen er lavet på en investering med middel risiko.

Du kan vælge mellem fem forskellige niveauer af risiko. 

Når du får en anbefaling til en investering, vil den være baseret på det risikoniveau, du ønsker, kombineret med din forventede investeringsperiode og din økonomiske situation.