Kort fortalt

  • Ekstraordinært godt første halvår for aktiefonden Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d*. 
  • Fonden fokuserer på investeringer i tre typer danske selskaber.
  • En fokuseret portefølje af danske aktier kræver svære tilvalg og fravalg.
  • De seneste 13 år har Jesper Neergaard Poll været chefporteføljeforvalter for fonden.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Porteføljeforvalterne for en aktivt forvaltet aktiefond har en simpel, men krævende opgave: At levere et højere afkast end det benchmark, fondens afkast løbende bliver målt op imod, uden at tage unødigt stor risiko. 

Jo højere merafkast, jo bedre.

Og for porteføljeforvalterne fra fonden Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d* lykkedes opgaven over al forventning i første halvår af 2024. Fonden investerer i aktier i nøje udvalgte danske selskaber, og investeringerne leverede i første halvår et afkast på 14,5 pct., hvor fondens benchmark til sammenligning gav et afkast på 8,1 pct. Altså et merafkast på intet mindre end 6,4 procentpoint. Dermed har fonden fortsat den positive tendens fra 2023, hvor den leverede et merafkast på 3,5 procentpoint – se historiske afkast i grafen nedenfor.

”I midten af 2022 blev vores team af porteføljeforvalter udvidet fra to til tre personer, så vi har flere ressourcer at gøre godt med i vores udvælgelse af aktier, og det har indtil videre båret frugt,” fortæller chefporteføljeforvalter Jesper Neergaard Poll. Han er ledende porteføljeforvalter for fonden sammen med Kenneth Leiling, og derudover tæller teamet også Kim Kjøller Eskildsen.

Vi bruger blandt andet egne modeller til at vurdere værdiansættelsen og indtjeningen i selskaber for at identificere de aktier, hvor vi ser det bedste afkastpotentiale. Jesper Neergaard Poll, chefporteføljeforvalter.
”Vores erfaring er, at det betaler sig”

Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d investerer løbende i en portefølje på omkring 25-35 danske aktier, hvor det danske aktiemarked på Nasdaq Copenhagen til sammenligning tæller omkring 130 aktier. Det betyder, at der skal træffes mange svære tilvalg og fravalg, når de enkelte aktier i porteføljen udvælges. 

”Vi har en såkaldt fundamental tilgang, hvor vi dykker meget ned i detaljerne i de enkelte selskaber. Her bruger vi blandt andet egne modeller til at vurdere værdiansættelsen og indtjeningen i selskaber for at identificere de aktier, hvor vi ser det bedste afkastpotentiale i de kommende år. Det er et meget ressourcekrævende analysearbejde, men vores erfaring er, at det betaler sig,” siger Jesper Neergaard Poll.

LÆS OGSÅ: På jagt efter fremtidens vindere på det europæiske aktiemarked
Prisbelønnet aktiefond har fokus på en lidt overset del af det europæiske aktiemarked – europæiske small cap-aktier, som historisk set har givet et langt højere afkast end markedet generelt. Læs mere her.
De typer selskaber fokuserer fonden på

Generelt har porteføljeteamet fokus på investeringer i tre forskellige typer selskaber – og med hovedfokus på de to første:

KVALITETSSELSKABER, der blandt andet er selskaber med en ledende markedsposition, strukturel vækst, stærke ledelser og et højt og stabilt afkast af den investerede kapital i selskaberne. 

DELTA CASES, som er en betegnelse for selskaber, der undergår en interessant forandring med et attraktivt potentiale. Det kan være selskaber præget af interne forandringer som fx nye ledelser, eller eksterne forandringer i forhold til fx konkurrencesituationen, ny regulering eller kundepræferencer. 

UNIKKE MULIGHEDER, som er selskaber, hvor porteføljeforvalterne ser et usædvanligt gunstigt forhold mellem afkastpotentiale og risiko. Det kan fx være aktier, der er faldet uforholdsmæssigt meget som følge af markedsuro på de finansielle markeder eller fejlagtige antagelser om selskaberne, ligesom der også kan opstå interessante muligheder i forbindelse med børsnoteringer. 

”Den sidste kategori af investeringer – de unikke muligheder – kan man også betegne som lidt mere opportunistiske investeringer, hvor der ofte kan være et stort afkastpotentiale, men hvor risikoen samtidig kan være til den høje side. Samtidig er der typisk færre potentielle investeringsmuligheder i den kategori, og derfor udgør de også kun en mindre del af vores samlede investeringer,” fortæller Jesper Neergaard Poll. 

Ikke desto mindre har denne type investeringer historisk set bidraget positivt til fondens afkast – også i første halvår af 2024.

Fondens historiske afkast

De seneste 10 års afkast for Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d, i forhold til benchmark. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative. Kilde: Danskeinvest.dk, afkast for 2024 opgjort for første halvår. Afkast i fonden er fratrukket løbende administrationsomkostninger.
Risici ved fonden

Generelt kan en investering i en fond som Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d give en god risikospredning på det danske aktiemarked i forhold til, hvis du investerer i få udvalgte enkeltaktier. Der er dog fortsat væsentlige risici, du som investor skal være opmærksom på ved en investering i fonden.

En investering i fonden er dels forbundet med risiko i forhold til den generelle udvikling på aktiemarkedet, som i perioder vil give negative afkast, og dels i forhold til porteføljeforvalternes evne til at udvælge attraktive aktier til fondens portefølje.

I en aktivt forvaltet aktiefond, der blot investerer i en mindre del af det samlede danske aktiemarked, kan afkastet potentielt afvige meget markant fra det generelle markedsafkast fra danske aktier. Denne afgivelse kan både være i positiv og negativ retning – og i nogle perioder kan fondens afkast dermed blive markant lavere end markedsafkastet. Det vil være tilfældet, hvis porteføljeforvalterne udvælger aktier, der klarer sig markant dårligere end markedet generelt. 

Du kan selv investere i Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d i netbanken og mobilbanken.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

*Det fulde fondsnavn er Investeringsforeningen Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d.

Foto: Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes på linket her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.