• Danske Porteføljepleje GPS leverede negative afkast i 2. kvartal af 2022 som følge af globale kursfald for både aktier og obligationer. Det var også billedet i årets 1. kvartal, og Danske Porteføljepleje GPS har dermed givet et samlet negativt afkast i 1. halvår.

  • Store og uforudsete bevægelser på rentemarkederne gav modvind for de alternativer (hedgefonde), der indgår i Danske Porteføljepleje GPS, hvilket også bidrog negativt til afkastet.

  • Vores eksponering mod inflation samt vores såkaldte støddæmperstrategier bidrog til gengæld moderat positivt til afkastet.

  • Vores allokering til klimavenlige investeringer bidrog negativt til afkastet, i høj grad drevet af energikrisen. Vi fastholder dog fortsat en høj allokering, som vi mener er det rigtige på længere sigt.

  • Den usædvanlige markedsudvikling med betydelige kursfald for både aktier og obligationer er et ekstraordinært negativt scenarie for en investeringsløsning som Danske Porteføljepleje GPS. Danske Porteføljepleje GPS har typisk et element af gearing i porteføljerne som gør det muligt at opnå en bedre risikospredning (diversifikation) i porteføljerne. I de fleste scenarier forventer vi, at risikospredningen vil bidrage til at øge det risikojusterede afkast i Danske Porteføljepleje GPS, men i et scenarie, hvor alle væsentlige aktivklasser falder simultant, kan gearingen dog medføre større tab. Historisk set har det dog været en sjældenhed, at obligationer og aktier falder kraftigt samtidig.

  • Som følge af den høje markedsusikkerhed reducerede vi risikoen i porteføljerne i Danske Porteføljepleje GPS tidligt i marts og har siden løbende tilpasset investeringerne til de svære markedsvilkår i år. Specifikt har vi reduceret porteføljernes risiko i perioder, hvor risikoen i markedet er steget, mens vi har øget risikoen i porteføljerne, når markedsrisikoen er faldet. Porteføljerne bliver justeret ofte og i mindre skridt afhængigt af markedsforholdene. Formålet er at begrænse tabene i perioder med simultane fald på tværs af aktivklasser og samtidig få positioneret porteføljerne hurtigt i andre perioder, hvor vi ser mulighed for at skabe positivt afkast via øget risiko og god risikospredning.

  • Støddæmperstrategierne i Danske Porteføljepleje GPS er særlige strategier til at reducere investeringernes sårbarhed over for store kursfald i de finansielle markeder. Strategierne består af investeringer, der isoleret set forventes at give et positivt afkast i perioder med store markedsfald, så porteføljerne taber mindre i værdi, og som nævnt ovenfor har strategierne bidraget positivt til afkastet i det seneste kvartal. Støddæmperstrategierne kan alene reducere og ikke forhindre tab – i særdeleshed ikke i det usædvanlige markedsscenarie med markante simultane kursfald på tværs af aktivklasser.

  • Med lavere samlet risiko i porteføljerne har vi samtidig reduceret omfanget af støddæmperstrategierne. Det er der flere årsager til: Dels er behovet for den type afdækning mindre, når den samlede porteføljerisiko er lavere, og dels har vi befundet os i et markedsmiljø, hvor omkostningerne ved støddæmperstrategierne efter vores vurdering har været uforholdsmæssig høj. Isoleret set har dette medført et lavere – men dog stadig positivt – afkastbidrag fra støddæmperstrategierne, men den totale effekt på porteføljernes afkast er blevet forbedret. 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.