Kort fortalt

 En usædvanlig og giftig cocktail af begivenheder ramte de finansielle markeder i 2022.
 Især den høje inflation og de store rentestigninger gav udfordringer.
 Vi forventer et markant bedre år for investorer i 2023.
 Generelt anbefaler vi investorer at holde fast i deres investeringer, hvis de passer til deres investeringsprofil.
Inflation var i 2022 det altoverskyggende tema for global økonomi og de finansielle markeder – og for afkastene i Danske Banks investeringsløsninger. I mange lande nåede inflationen de højeste niveauer siden begyndelsen af 1980’erne eller endnu længere tilbage, og det fik centralbankerne på banen med de største renteforhøjelser i årtier.

For centralbankerne er målet at dæmpe den økonomiske aktivitet og dermed få inflationen under kontrol, men bagsiden af medaljen var en tiltagende frygt for global recession. Oven i hatten havde vi så den store usikkerhed på den geopolitiske scene – først og fremmest den ulykkelige krig i Ukraine.

Samlet set blev det en giftig cocktail, der ramte de finansielle markeder hårdt i det forgangne år: Aktier faldt over en bred kam, og de store rentestigninger førte til store kursfald på obligationer. Dermed bød 2022 også på negative afkast i alle vores investeringsløsninger, uanset fordeling mellem aktier og obligationer.
Kigger vi fremad, har vi en forventning om markant bedre afkast det kommende år – og især på obligationssiden kan man argumentere for, at det næsten kun kan blive bedre i 2023.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Ingen steder at søge ly for investorer
Historisk har obligationer ofte været en sikker havn i perioder med store aktiefald, men det var på ingen måde tilfældet i 2022. Her var der praktisk talt ingen steder at søge ly på de finansielle markeder.

En god målestok for det dårlige år på aktiemarkedet er at kigge på afkastet i MSCI AC World Index. Det er et referenceindeks for alle store og mellemstore aktier i hele verden, og efter et rigtig godt 2021 med et afkast på mere end 27 pct. gav indekset i 2022 et afkast på -13 pct., målt i danske kroner.

Den markante renteudvikling er godt eksemplificeret ved renten på 10-årige danske statsobligationer, der i løbet af 2022 steg fra 0,05 pct. til 2,71 pct., og årlige stigninger i den størrelsesorden hører absolut til sjældenhederne. Heldigvis.

Blandt årsagerne til inflationens – og dermed renternes – himmelflugt i 2022 var udfordringer i de globale forsyningskæder og stigende energi- og fødevarepriser som følge af krigen i Ukraine. Derudover førte genåbninger efter flere års restriktioner og nedlukninger til udbredt mangel på arbejdskraft, som især i USA sendte lønningerne i vejret.
VIDSTE DU, at din investeringsløsning hos Danske Bank betegnes som et investeringsprodukt, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika?

Alle vores investeringsløsninger er såkaldte artikel 8-produkter, jf. EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. Denne type af investeringsprodukter fremmer blandt andet miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. 

Forventningerne til det kommende år
Kigger vi fremad, har vi en forventning om, at det kommende år bliver et markant bedre år for investorer.

Især på obligationssiden kan man argumentere for, at det næsten kun kan blive bedre i 2023. Her forventer vi et fornuftigt, positivt afkast – dels fordi investorer efter sidste års store rentestigninger nu har mulighed for at opnå fornuftige løbende rentebetalinger, og dels fordi de lange renter efter vores vurdering er tæt på og måske endda forbi toppen. Det kan potentielt give rentefald og dermed kursgevinster fra obligationer i løbet af 2023.

På aktiesiden forventer vi et moderat positivt afkast i 2023, men det er forbundet med betydelig usikkerhed og vil blandt andet afhænge af den fortsatte udvikling i inflation, renter, vækst og virksomhedernes indtjening.

Herfra skal lyde en opfordring til at holde fast i din investeringsstrategi, hvis den passer til din investeringsprofil, herunder din risikovillighed og din tidshorisont. Og husk, at vores specialister løbende tager hånd om at pleje og optimere dine investeringer i vores investeringsløsninger, så du ikke selv behøver at foretage dig noget. 

3 centrale faktorer for markedsudviklingen i 2023

Inflation: Inflationsudviklingen vil få stor betydning for såvel renteudviklingen som investeringsklimaet i det kommende år. Energipriserne er en væsentlig faktor for inflationen, og derfor kan det få stor betydning, hvordan energipriserne udvikler sig resten af vinteren og i 2023 generelt. Som udgangspunkt forventer vi et markant fald i inflationen det kommende år.

Global vækst: Verden står over for en opbremsning i den økonomiske vækst, og spørgsmålet er, hvor hård opbremsningen bliver. Får vi en forholdsvis blød landing i økonomien i form af en mild recession, eller bliver det en dybere recession? Vi forventer det første – blandt andet fordi genåbningen i Kina vil være med til at løfte væksten, og mildt vejr har taget brodden af energikrisen i Europa. Får vi en dybere recession, kan der dog vente yderligere trængselstider forude for aktierne.

Geopolitik: 2022 bød på flere geopolitiske konflikter med Ruslands invasion af Ukraine som kulminationen. Spændingerne mellem USA og Kina om Taiwans selvstændighed var en anden markant usikkerhedsfaktor, og udviklingen i disse brændpunkter kan få stor betydning for de finansielle markeder i 2023. Ser vi en yderligere eskalering, status quo eller en nedtrapning?

Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.