SE WEBINAR OM UDVIKLINGEN I FLEXINVEST FRI

21756f76-9d1c-47a8-8409-8ce098a90063

  • Vi startede 1. kvartal med et relativt lavt taktisk risikoniveau i vores taktiske allokeringsfond, Global Tactical Allocation (GTA) i Flexinvest Fri. Det skyldes, at obligationsrenterne var faldet kraftigt i slutningen af 2023. Derfor anså vi ikke renteniveauet som interessant. Og da obligationer samtidigt ikke bød på nævneværdig diversifikation overfor aktier, havde vi en begrænset allokering til obligationsrenter. Dog var GTA eksponeret til lavere lange amerikanske renter, hvilket var en fejl.

  • Til gengæld var GTA eksponeret til stigende aktier og en stærkere amerikansk dollar. Baggrunden var især vores prognose for amerikansk økonomi, der dels pegede på stigende amerikansk vækst, men også overraskende stærk vækst i forhold til den generelle forventning blandt økonomer og det, som efter vores vurdering var indregnet i markederne. Derfor drog GTA fordel af de stærkt stigende aktiemarkeder og den stærkere amerikansk dollar.

  • Igennem kvartalet steg obligationsrenterne betydeligt, drevet af såvel den overraskende stærke amerikanske vækst samt højere end ventet inflation. Markederne reducerede på den baggrund forventningerne til lempelse af pengepolitikken i såvel USA, som Europa. Da vi samtidigt fastholdt vores optimistiske prognoser for yderligere acceleration i europæisk og amerikansk vækst, anskuede vi fortsat aktier som interessante trods de betydelige stigninger i starten af året.

  • Kombinationen af de mere attraktive renteniveauer, stadig positive udsigter for aktier og vores forventning om fortsatte lave udsving på især aktiemarkederne betød, at vi stille øgede risikoen i GTA i løbet af januar og februar. Og da renterne tog et fornyet hop op i marts, øgede vi risikoen til et mere normalt niveau i GTA.

  • Vi starter således årets 2. kvartal med moderat lavere taktisk risiko i GTA, end vi planlægger på den lange bane. GTA er således eksponeret til yderligere stigninger i specielt europæiske aktier, idet vi vurderer, de er mere attraktivt prissat end amerikanske og også drager fordel af vores optimistiske forventninger til global økonomi. Samtidigt er GTA nu betydeligt eksponeret til lavere amerikanske obligationsrenter, idet prisningen af de fremtidige rentenedsættelser er mere realistisk i vores optik, samt at specielt mellemlange og lange amerikanske renter er steget for meget. Slutteligt vil GTA også drage fordel af en stærkere amerikansk dollar, specielt mod det britiske pund. Denne eksponering skal først og fremmest ses som beskyttelse for især den positive eksponering til aktier, hvis det skulle vise sig, at vi er blevet for optimistiske omkring udsigterne for de globale aktiemarkeder.

NYHED: Vi har styrket Flexinvest Fri

Fremover får vores porteføljeforvaltere endnu bedre forudsætninger for at skabe afkast til kunderne i Flexinvest Fri. I november 2023 implementerede vi nemlig en ny såkaldt taktisk allokeringsfond, Global Tactical Allocation (GTA), i porteføljerne.

Taktisk aktivallokering – også betegnet TAA – er en betegnelse for, hvordan porteføljeforvalterne på kortere sigt forsøger at udnytte attraktive afkastmuligheder på de finansielle markeder ved løbende at justere porteføljens sammensætning mellem de brede aktivklasser. Det kan fx være ved at justere fordelingen mellem aktier og obligationer, eller ved at øge investeringerne i bestemte typer af aktier og obligationer, hvor porteføljeforvalterne på kortere sigt ser det bedste afkastpotentiale.

Bo Bejstrup Christensen, som er ansvarlig for Makro & TAA i Danske Bank Asset Management og dermed ansvarlig for den løbende taktiske aktivallokering i Flexinvest Fri, forklarer det sådan her:

”GTA-fonden giver os adgang til flere aktivklasser, reducerer handelsomkostningerne og gør det muligt at omlægge vores investeringer hurtigere, hvis vi ser behov for det. Det skyldes især, at vi i GTA-fonden kan anvende derivater som fx futures og FX forwards, når vi handler aktier, obligationer og valuta mv. Derivatmarkedet er et meget likvidt marked, hvor vi hurtigere og billigere kan justere vores investeringer, og samtidig giver derivater mulighed for at skabe afkast uanset markedsforhold – dvs. både når kurserne på aktier, obligationer og valutaer stiger og falder. Men modsat kan vi naturligvis også få tab, hvis vi træffer de forkerte beslutninger. Alt i alt giver den nye GTA-fond dog bedre forudsætninger for, at vi kan levere et godt risikojusteret afkast, og så er den fremtidssikret, idet vi nemt kan tilføje nye aktivklasser eller investeringsinstrumenter,” siger Bo Bejstrup Christensen.


Denne publikation er markedsføringssmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.